223/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

223
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 23. septembra 2015,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 149/2011 Z. z. o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdy v znení vyhlášky č. 95/2012 Z. z.
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 92 ods. 2 písm. e) zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 33/2011 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 149/2011 Z. z. o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdy v znení vyhlášky č. 95/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 ods. 5 sa vypúšťajú slová „probačných a mediačných úradníkov a“.
2.
V § 9 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Počet miest probačných a mediačných úradníkov, ktorí sú vedúcimi štátnymi zamestnancami, sa uvádza v prílohe č. 2; počet miest probačných a mediačných úradníkov na krajskom súde v ostatných prípadoch určuje ministerstvo v súčinnosti s predsedom tohto krajského súdu.
(7)
Počet miest justičných čakateľov určuje ministerstvo.“.
Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 8 a 9.
3.
V prílohe č. 1 sa vypúšťa riadok

Probačný a mediačný úradník 1 2

“.
4.
V prílohe č. 2 tabuľka „Všeobecné súdne oddelenie“ znie:
5.
V prílohe č. 5 sa vypúšťa riadok

Kontrolór 1 1

“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2015.
Tomáš Borec v. r.