224/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

224
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 23. septembra 2015,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 430/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním a výberom v znení neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 22 ods. 10 a § 23 ods. 7 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 430/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním a výberom v znení vyhlášky č. 150/2011 Z. z. a vyhlášky č. 327/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o výber na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta probačného a mediačného úradníka, oznámenie o vyhlásení výberu obsahuje okrem náležitostí uvedených v odseku 1 aj označenie okresného súdu, na ktorom sa bude vykonávať štátna služba.“.
2.
V § 5 ods. 4 prvej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to platí aj pre žiadosť o zaradenie do výberového konania na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta probačného a mediačného úradníka.“.
3.
V § 6 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o výberové konanie alebo výber na obsadenie voľného štátnozamestnanecké miesta probačného a mediačného úradníka, je členom výberovej komisie probačný a mediačný úradník vo funkcii vedúceho štátneho zamestnanca; ustanovenie odseku 4 tým nie je dotknuté.“.
4.
V § 9 ods. 2 tretej vete sa za slovom „mediácii“ vypúšťa čiarka a slová „zo základov teórie riešenia konfliktov, základov sociálnej psychológie, základov sociálnej komunikácie a programov restoratívnej justície“ sa nahrádzajú slovami „a kontroly výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami“.
5.
V § 9 ods. 9 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak ide o uchádzača na voľné štátnozamestnanecké miesto probačného a mediačného úradníka vo funkcii vedúceho štátneho zamestnanca, najmenej 18 bodov z riešenia prípadovej štúdie a najmenej 12 bodov z písomného prekladu textu z cudzieho jazyka,“.
6.
V § 11 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „U uchádzačov na voľné štátnozamestnanecké miesto probačného a mediačného úradníka sa overujú aj znalosti zo základov teórie riešenia konfliktov, základov sociálnej psychológie, základov sociálnej komunikácie a programov restoratívnej justície.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2015.
Tomáš Borec v. r.