225/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

225
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 23. septembra 2015,
ktorou sa ustanovuje suma náhrady nákladov výkonu kontroly technickými prostriedkami
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 2 zákona č. 78/2015 Z. z. o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Suma náhrady nákladov podľa § 26 ods. 2 zákona je 1,50 eura.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Tomáš Borec v. r.