226/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

226
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
zo 16. septembra 2015,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 221/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike v znení neskorších predpisov
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 40 ods. 1 písm. b), c), d) a i) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a § 19 ods. 2 písm. j) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 221/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike v znení vyhlášky č. 189/2014 Z. z. a vyhlášky č. 143/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 10a sa dopĺňa odsekmi 3 až 6, ktoré znejú:
„(3)
Cena elektriny podľa odseku 1 písm. b) sa na jednej budove uplatní len pre jedného výrobcu elektriny a pre jedno zariadenie výrobcu elektriny.
(4)
Cena elektriny podľa odseku 1 písm. e) až g) sa uplatní len pre jedného výrobcu elektriny a pre jedno zariadenie výrobcu elektriny, ktoré obsahuje všetky technologické časti zariadenia výrobcu elektriny, ktorými sa vykonáva celý proces premeny energie obsiahnutej v biomase na elektrinu.
(5)
Pri technológii podľa odseku 2 písm. c) štvrtého bodu a piateho bodu, technológii podľa odseku 2 písm. d) siedmeho bodu a technológii podľa odseku 2 písm. e) sa spolu so žiadosťou výrobcu elektriny o vydanie potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou predkladá aj potvrdenie o pôvode paliva, v ktorom sa uvedie názov výrobcu paliva, chemické zloženie paliva a jeho výhrevnosť preskúšané v akreditovanom laboratóriu podľa osobitného predpisu.52)
(6)
Cena elektriny podľa odseku 2 písm. f) sa uplatní, ak je elektrina vyrábaná výhradne v tomto zariadení výrobcu elektriny a zároveň zariadenie výrobcu elektriny obsahuje všetky technologické časti zariadenia výrobcu elektriny, ktorými sa vykonáva celý proces premeny energie obsiahnutej v primárnom palive na elektrinu.“.
2.
§ 10b sa dopĺňa odsekmi 3 až 6, ktoré znejú:
„(3)
Cena elektriny podľa odseku 1 písm. b) sa na jednej budove uplatní len pre jedného výrobcu elektriny a pre jedno zariadenie výrobcu elektriny.
(4)
Cena elektriny podľa odseku 1 písm. e) až g) sa uplatní len pre jedného výrobcu elektriny a pre jedno zariadenie výrobcu elektriny, ktoré obsahuje všetky technologické časti zariadenia výrobcu elektriny, ktorými sa vykonáva celý proces premeny energie obsiahnutej v biomase na elektrinu.
(5)
Pri technológii podľa odseku 2 písm. c) štvrtého bodu a piateho bodu, technológii podľa odseku 2 písm. d) siedmeho bodu a technológii podľa odseku 2 písm. e) sa spolu so žiadosťou výrobcu elektriny o vydanie potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou predkladá aj potvrdenie o pôvode paliva, v ktorom sa uvedie názov výrobcu paliva, chemické zloženie paliva a jeho výhrevnosť preskúšané v akreditovanom laboratóriu podľa osobitného predpisu.52)
(6)
Cena elektriny podľa odseku 2 písm. f) sa uplatní, ak je elektrina vyrábaná výhradne v tomto zariadení výrobcu elektriny a zároveň zariadenie výrobcu elektriny obsahuje všetky technologické časti zariadenia výrobcu elektriny, ktorými sa vykonáva celý proces premeny energie obsiahnutej v primárnom palive na elektrinu.“.
3.
V § 12 odsek 3 znie:
„(3)
Celkové plánované náklady na nákup elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou prevádzkovateľa sústavy v roku t sa vypočítajú podľa vzorca
kde
a)
NDOPit sú plánované náklady na doplatok pre výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou vynaložené i-tým prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy v roku t, ktoré sa vypočítajú podľa vzorca
kde
1.
PQDOPit je plánované množstvo elektriny, na ktoré možno uplatniť doplatok, vyrobenej v roku t v j-tom zariadení na výrobu elektriny výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou, ktorí sú pripojení do i-tej regionálnej distribučnej sústavy alebo na vymedzenom území ktorej sa nachádzajú, v jednotkách množstva elektriny,
2.
CEPSDOPit je cena elektriny pre stanovenie doplatku pre zariadenie na výrobu elektriny výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t,
3.
ACESTRt je cena elektriny na straty podľa osobitného predpisu55) určená ako aritmetický priemer cien elektriny základného pásma na účely pokrytia strát prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav bez nákladov na odchýlku; výška ceny elektriny základného pásma na účely pokrytia strát prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t je vypočítaná podľa § 28 ods. 3 písm. b) prvého bodu,
b)
Vpprekit je plánovaný výnos za predaj elektriny prevyšujúcej potreby pokrytia strát i-tým prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy v roku t, ktorý sa vypočíta podľa vzorca
kde
1.
PQSTRprekitj je plánované množstvo elektriny v jednotkách množstva elektriny v j-tej hodine roku t prekúpené i-tým prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy v súvislosti s odberom elektriny i-tého prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy zo zariadení výrobcov elektriny s právom na podporu na účely pokrytia strát elektriny v distribučnej sústave; PQSTRprekitj sa vypočíta ako rozdiel v j-tej hodine roku t plánovaného diagramu na pokrytie strát elekriny v i-tej regionálnej distribučnej sústave a plánovaného diagramu odberu elektriny i-tého prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy zo zariadení výrobcov elektriny s právom na podporu, ak je tento rozdiel kladný, PQSTRprekitj sa rovná nule,
2.
PCTRHjt je plánovaná určená cena elektriny v eurách na jednotku množstva elektriny na rok t v j-tej hodine roku t; PCTRHjt sa vypočíta pre každú hodinu každého dňa na rok t ako aritmetický priemer cien elektriny príslušných hodín v dňoch v období od 1. apríla roku t – 1 do 30. septembra roku t – 1 pri dennom obchodovaní v obchodnej oblasti, v rámci ktorej je denný trh s elektrinou organizovaný organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou; od 1. marca 2013 je táto cena minimálne vo výške ceny elektriny na straty podľa osobitného predpisu,55)
c)
Ktpsit-2 je korekcia nákladov vynaložených na nákup elektriny od výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou vynaložené prevádzkovateľmi regionálnych distribučných sústav v roku t – 2,
d)
Krdsit-2 je korekcia výnosov z platieb na základe tarify za prevádzkovanie systému prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav v roku t – 2,
e)
K2012,2013 je korekcia nákladov prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy súvisiacich s prevzatím zodpovednosti za odchýlku za zariadenia na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla, nákladov súvisiacich s dokupom elektriny, nákladov a výnosov súvisiacich s tarifou za prevádzkovanie systému fakturovanej odberateľom a samovýrobcom za roky 2012 a 2013, pre ostatné roky je rovná 0.“.
4.
V § 12 ods. 4 uvádzacej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „sa vypočíta podľa vzorca“.
5.
V § 12 ods. 5 uvádzacej vete sa na konci vypúšťa dvojbodka a pripájajú sa tieto slová: „sa vypočíta podľa vzorca“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2015.
Jozef Holjenčík v. r.