229/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.09.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

229
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 3 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
výnos z 20. marca 2015 č. S08975-OL-2014, ktorým sa ustanovujú požiadavky na jedlú soľ v potravinách.
Výnos stanovuje najvyššie prípustné množstvá jedlej soli v potravinách ako sprostredkovateľovi príjmu kuchynskej soli v rámci výživy.
Výnos nadobúda účinnosť 1. decembra 2015.
Výnos je uverejnený v čiastke 10/2015 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.