23/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.03.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

23
ZÁKON
z 28. januára 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 40/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z. a zákona č. 363/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Slová "aplikovaný výskum" vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami "priemyselný výskum" v príslušnom tvare.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3)
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014).“.
3.
V § 1 odsek 3 znie:
„(3)
Tento zákon sa nevzťahuje na
a)
štátnu pomoc poskytovanú pre výskum a vývoj a na obstarávanie nehmotného majetku podľa osobitného predpisu,4)
b)
podnikateľa v ťažkostiach,4a)
c)
podnikateľa, voči ktorému je nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola táto pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom,4b)
d)
pomoc, ktorá nemá stimulačný účinok.4c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4a až 4c znejú:
„4a)
Čl. 2 bod 18 nariadenia (EÚ) č. 651/2014.
4b)
Čl. 1 bod 4 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 651/2014.
4c)
Čl. 6 nariadenia (EÚ) č. 651/2014.“.
4.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7 a 8 znejú:
„7)
Čl. 2 bod 84 nariadenia (EÚ) č. 651/2014.
8)
Čl. 2 bod 85 nariadenia (EÚ) č. 651/2014.“.
5.
V § 2 sa vypúšťajú písmená e) až h). Poznámky pod čiarou k odkazom 9 až 11 sa vypúšťajú.
Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno e).
6.
V § 3 ods. 1 písm. a) druhý bod znie:
„2.
vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti12a) projektu výskumu a vývoja (ďalej len "štúdia uskutočniteľnosti"),“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:
„12a)
Čl. 2 bod 87 nariadenia (EÚ) č. 651/2014.“.
7.
V § 3 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa tretí a štvrtý bod. Poznámka pod čiarou k odkazu 13 sa vypúšťa.
8.
Poznámky pod čiarou k odkazom 15 a 16 znejú:
„15)
Čl. 2 ods. 3 prílohy 1 k nariadeniu (EÚ) č. 651/2014.
16)
Čl. 2 ods. 2 prílohy 1 k nariadeniu (EÚ) č. 651/2014.“.
9.
V § 3 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Ministerstvo školstva uchováva podrobné záznamy s informáciami a podpornou dokumentáciou potrebnou na zistenie, či boli splnené všetky podmienky ustanovené v tomto zákone a v osobitnom predpise.16a) Takéto záznamy sa uchovávajú desať rokov odo dňa poskytnutia posledného stimulu na základe tohto zákona a osobitného predpisu.16a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:
„16a)
Čl. 12 nariadenia (EÚ) č. 651/2014.“.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.
10.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:
„17)
Čl. 4 ods. 1, čl. 8 a čl. 25 nariadenia (EÚ) č. 651/2014.“.
11.
V § 4 ods. 7 sa slová "b) až g) nebude" nahrádzajú slovami "b) až d) a štúdia uskutočniteľnosti nebudú".
12.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:
„19)
§ 17 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení zákona č. 233/2008 Z. z., čl. 25 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 651/2014.“.
13.
V § 5 odsek 2 znie:
„(2)
Oprávnené náklady na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti ustanovuje osobitný predpis.20)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:
„20)
Čl. 25 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 651/2014.“.
14.
V § 5 sa vypúšťajú odseky 3 až 5. Poznámky pod čiarou k odkazom 21 až 26 sa vypúšťajú.
15.
V § 6 ods. 1 sa slová "b) až f)" nahrádzajú slovami "b) až d) alebo na štúdii uskutočniteľnosti".
16.
V § 6 ods. 2 písm. a) prvom bode sa za slová "právna forma" vkladá čiarka a slová "veľkosť podniku21)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:
„21)
Príloha 1 k nariadeniu (EÚ) č. 651/2014.“.
17.
V § 6 ods. 2 písm. j) uvádzacej vete sa slová "projekt podľa § 2 písm. e) až g)" nahrádzajú slovami "štúdia uskutočniteľnosti".
18.
V § 6 ods. 2 písm. j) piaty bod znie:
„5.
spôsob zabezpečenia plnenia cieľov projektu poskytnutím zoznamu účasti vlastných zamestnancov výskumu a vývoja, zoznamu vlastných prístrojov a technických zariadení a popísaním požiadavky na zabezpečenie nových prístrojov a technických zariadení,“.
19.
V § 9 ods. 2 sa slová "realizovateľnosti projektu" nahrádzajú slovom "uskutočniteľnosti".
20.
V § 9 sa vypúšťajú odseky 3 a 5.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
21.
V § 10 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
22.
V § 11 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 5 a 6.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. marca 2015.
Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.