232/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.09.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

232
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 14. februára 2014 bola vo Viedni podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o policajnej spolupráci podpísaná 13. februára 2004 vo Viedni (oznámenie č. 252/2005 Z. z.).
Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas uznesením č. 1068 z 19. marca 2014 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky zmluvu ratifikoval 9. mája 2014.
Ratifikačné listiny boli vymenené 19. augusta 2015 v Bratislave v súlade s článkom 33 ods. 1.
Zmluva nadobudne platnosť 1. októbra 2015 v súlade s článkom 33 ods. 1.
ZMLUVA MEDZI SLOVENSKOU REPUBLIKOU A RAKÚSKOU REPUBLIKOU, KTOROU SA MENÍ A DOPĹŇA ZMLUVA MEDZI SLOVENSKOU REPUBLIKOU A RAKÚSKOU REPUBLIKOU O POLICAJNEJ SPOLUPRÁCI PODPÍSANÁ 13. FEBRUÁRA 2004 VO VIEDNI
Slovenská republika a Rakúska republika (ďalej len „zmluvné strany“),
vzhľadom na úplné uplatňovanie schengenského acquis oboma zmluvnými stranami,
s ohľadom na rozhodnutie Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti a odkazujúc na rozhodnutie Rady 2008/617/SVV z 23. júna 2008 o zlepšení spolupráce medzi osobitnými zásahovými jednotkami členských štátov Európskej únie v krízových situáciách,
s ohľadom na Dohovor medzi Belgickým kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom a Rakúskou republikou o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce najmä v boji proti terorizmu, cezhraničnej trestnej činnosti a nelegálnej migrácii (Prüm, 27. máj 2005),
dohodli sa zmeniť a doplniť Zmluvu medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o policajnej spolupráci z 13. februára 2004 (ďalej len „zmluva“) takto:
Článok 1
Tretia veta preambuly zmluvy znie:
„s úmyslom ďalej všestranne rozvíjať úzku policajnú spoluprácu,“.
Článok 2
Článok 1 zmluvy znie:
„Zmluvné strany posilnia spoluprácu pri odvracaní ohrození verejnej bezpečnosti a poriadku, pri predchádzaní a stíhaní trestných činov, ako aj v oblastiach pôsobnosti dopravnej a cudzineckej polície. Táto spolupráca sa uskutočňuje v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom, ak z tejto zmluvy nevyplýva niečo iné. Pravidlá medzinárodnej spolupráce v oblasti boja proti trestnej činnosti prostredníctvom národných ústrední, najmä v rámci Medzinárodnej organizácie kriminálnej polície (ICPO – Interpol) nie sú touto zmluvou dotknuté.“.
Článok 3
(1)
Článok 3 ods. 4 písm. e) zmluvy znie:
„e)
zisťovania totožnosti vrátane zasielania fotografií,“.
(2)
Článok 3 ods. 4 písm. g) zmluvy znie:
„g)
odsúhlasenia a vykonania pátracích opatrení,“.
(3)
Článok 3 ods. 4 písm. j) zmluvy znie:
„j)
vykonávania konkrétnych opatrení súvisiacich s ochranou svedka, ako aj zistení, či je svedok ochotný vypovedať v súvislosti s prípravou žiadosti o právnu pomoc,“.
(4)
Článok 3 ods. 7 zmluvy znie:
„(7)
Za hraničné oblasti sa podľa tejto zmluvy považujú:
– v Slovenskej republike oblasť pôsobnosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave a Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave,
– v Rakúskej republike spolkové krajiny Burgenland, Dolné Rakúsko a Viedeň.
Za hraničnú oblasť sa považuje aj vlak na traťovom úseku od štátnej hranice po prvú stanicu podľa cestovného poriadku. To isté platí pre lode po prvé prístavisko.“.
(5)
Článok 3 ods. 8 zmluvy znie:
„(8)
Bezpečnostnými orgánmi podľa tejto zmluvy sú:
– v Slovenskej republike ministerstvo vnútra ako národná ústredňa, krajské a okresné riaditeľstvá Policajného zboru, Prezídium Policajného zboru, sekcia kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky,
– v Rakúskej republike spolkový minister vnútra, krajinské policajné riaditeľstvá a mimo územia obcí, v ktorých je krajinské policajné riaditeľstvo zároveň bezpečnostným orgánom prvého stupňa, okresné správne orgány; v oblasti pôsobnosti dopravnej polície sú príslušné orgány podľa tejto zmluvy krajinské vlády, krajinské policajné riaditeľstvá a okresné správne orgány.“.
(6)
Článok 3 ods. 9 zmluvy znie:
„(9)
Zmluvné strany sa vzájomne informujú o zmenách týkajúcich sa bezpečnostných orgánov uvedených v odseku 8 tohto článku diplomatickou cestou.“.
(7)
Článok 3 ods. 10 zmluvy znie:
„(10)
Pracovníkmi podľa tejto zmluvy sú:
Pracovníci bezpečnostných orgánov podľa odseku 8.“.
Článok 4
Za článok 3 zmluvy sa vkladá nový článok 3a, ktorý znie:
„Článok 3a
Policajná spolupráca v oblasti boja proti korupcii a trestným činom súvisiacim s výkonom zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie
(1)
Bezpečnostné orgány zmluvných strán spolupracujú v oblasti boja proti korupcii a trestným činom súvisiacim s výkonom zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie.
(2)
Spolupráca podľa odseku 1 a 4 vrátane doručenia žiadosti a odpovedi na ňu, predovšetkým podľa kapitoly III, sa má uskutočňovať bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 3 ods. 1 druhá časť vety a ods. 2, priamo pracoviskami bezpečnostných orgánov príslušnými v oblasti boja proti korupcii a trestným činom súvisiacim s výkonom zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie.
Týmito orgánmi sú:
– v Slovenskej republike Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky/ sekcia kontroly a inšpekčnej služby,
– v Rakúskej republike Spolkový minister vnútra – Spolkový úrad pre prevenciu korupcie a boj proti korupcii.
(3)
Článok 5 sa použije primerane.
(4)
V prípade, že príslušné orgány podľa odseku 2 nemôžu byť včas zastihnuté a nemôžu včas prijať opatrenia na odvrátenie nebezpečenstva bezprostredne hroziaceho verejnej bezpečnosti a poriadku, žiadosť sa doručuje a odpovedá sa na ňu prostredníctvom národných ústrední zmluvných strán.
(5)
Spolupráca bezpečnostných orgánov zmluvných strán v tejto oblasti zahŕňa aj výmenu skúseností o uplatňovaní právnych predpisov a o prevencii korupcie, ako aj výmenu informácií a analýz o príčinách a tendenciách vývoja v oblasti boja proti trestným činom súvisiacim s výkonom zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a korupcii.“.
Článok 5
V článku 4 ods. 1 sa v slovenskej verzii textu slovo „zatknutie“ nahrádza slovom „zadržanie“.
Článok 6
Článok 5 zmluvy znie:
„Bezpečnostné orgány zmluvných strán si v jednotlivých prípadoch navzájom, v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi, bez predchádzajúcej žiadosti oznámia informácie, ktoré môžu mať pre príjemcu podporný význam pri odvracaní konkrétneho ohrozenia verejnej bezpečnosti a poriadku, alebo pri predchádzaní a stíhaní trestnej činnosti. Pre výmenu informácií sa primerane použije článok 3 ods. 2, 3 a 6.“.
Článok 7
(1)
Článok 7 ods. 1 zmluvy, prvá veta znie:
„Pracovníci jednej zmluvnej strany, ktorí v rámci vyšetrovania trestného činu, na ktorý sa vzťahuje európsky zatýkací rozkaz, sú oprávnení pokračovať v sledovaní na výsostnom území požiadanej zmluvnej strany, ak táto s cezhraničným sledovaním súhlasila na základe vopred podanej žiadosti; to isté platí pre sledovanie s cieľom zabezpečenia výkonu trestu.“.
(2)
Článok 7 ods. 1 zmluvy, posledná veta znie:
„Štátnu hranicu možno prekročiť na ktoromkoľvek mieste.“.
(3)
Posledná veta článku 7 ods. 2 zmluvy znie:
„Príslušnými bezpečnostnými orgánmi sú:
– v Slovenskej republike ministerstvo vnútra/Prezídium Policajného zboru,
– v Rakúskej republike Spolkový minister vnútra/Generálne riaditeľstvo pre verejnú bezpečnosť.“.
(4)
Článok 7 ods. 4 písm. a) zmluvy znie:
„a)
pracovníci vykonávajúci sledovanie sú viazaní ustanoveniami tohto článku a vnútroštátnym právnym poriadkom zmluvnej strany, na ktorej výsostnom území vykonávajú sledovanie; sú povinní dodržiavať pokyny príslušného bezpečnostného orgánu tejto zmluvnej strany.“.
(5)
Článok 7 ods. 5 písm. a) zmluvy znie:
„a)
na zabránenie trestným činom, na ktoré sa vzťahuje európsky zatýkací rozkaz.“.
(6)
Článok 7 ods. 5 písm. b) zmluvy znie:
„b)
na zabránenie spáchania konkrétneho trestného činu, na ktorý sa vzťahuje európsky zatýkací rozkaz ešte počas jeho prípravy alebo“.
(7)
V článku 7 ods. 6 písm. b) sa slovo „orgánmi“ nahrádza slovom „pracovníkmi“.
(8)
Článok 7 ods. 7 zmluvy znie:
„(7)
Žiadosti pri cezhraničnom sledovaní sa zasielajú:
– v Slovenskej republike Ministerstvu vnútra/Prezídiu Policajného zboru/Úradu zvláštnych policajných činností,
– v Rakúskej republike Spolkovému ministerstvu vnútra/Generálnemu riaditeľstvu pre verejnú bezpečnosť/Spolkovému kriminálnemu úradu.“.
Článok 8
Za článok 7 zmluvy sa vkladá nový článok 7a, ktorý znie:
„Článok 7a
Bezpečnostné orgány zmluvných strán si môžu na účel boja proti trestnej činnosti navzájom poskytovať krycie evidenčné čísla. Pridelenie krycieho evidenčného čísla k motorovému vozidlu musí byť vždy zistiteľné vo vnútroštátnom registri motorových vozidiel. Podrobnosti spolupráce v tejto oblasti upravia príslušné orgány zmluvných strán vo vykonávacom protokole.“.
Článok 9
(1)
V článku 8 ods. 1 sa v nemeckej verzii textu nahrádza slovo „Organe – orgány“ slovom „Beamte – pracovníci“.
(2)
Článok 8 ods. 1 zmluvy písm. a) znie:
„a)
je pristihnutá pri spáchaní trestného činu, podozrivá z účasti na trestnom čine alebo stíhaná pre trestný čin, na ktorý sa vzťahuje európsky zatýkací rozkaz,“.
(3)
Článok 8 ods. 1 zmluvy písm. b) znie:
„b)
ušla z výkonu väzby, z výkonu ochranného opatrenia alebo z výkonu trestu odňatia slobody alebo nenastúpila na výkon trestu odňatia slobody, ktorý jej bol uložený za trestný čin, na ktorý sa vzťahuje európsky zatýkací rozkaz,“.
(4)
Článok 8 ods. 1 zmluvy sa dopĺňa o nové písm. c), ktoré znie:
„c)
sa vyhýba policajnej kontrole a nerešpektuje pritom jednoznačné znamenia alebo príkazy na zastavenie, v dôsledku čoho ohrozuje verejnú bezpečnosť alebo sa vyhýba hraničnej kontrole.“.
(5)
Článok 8 ods. 3 zmluvy znie:
„(3)
Prenasledovanie podľa odsekov 1 a 2 sa vykonáva bez miestneho a časového obmedzenia a môže sa vykonať z tretej krajiny. Štátnu hranicu možno prekročiť na ktoromkoľvek mieste“.
(6)
Článok 8 ods. 5 zmluvy znie:
„(5)
Osoba, ktorá bola podľa odseku 2 zadržaná pracovníkmi príslušných bezpečnostných orgánov môže byť podľa vnútroštátneho právneho poriadku zmluvnej strany, na ktorej výsostnom území bola zadržaná, a bez ohľadu na jej štátnu príslušnosť zaistená na účel vypočutia. Ak osoba nemá štátne občianstvo zmluvnej strany, na ktorej výsostnom území bola zadržaná, musí byť prepustená najneskôr šesť (6) hodín po zadržaní, pričom hodiny medzi polnocou a deviatou hodinou sa nepočítajú, iba ak by príslušné bezpečnostné orgány pred uplynutím tejto lehoty dostali žiadosť o predbežné zadržanie tejto osoby na účel odovzdania. Týmto nie sú dotknuté vnútroštátne právne predpisy, ktoré umožňujú vzatie do väzby alebo predbežné zadržanie z iných dôvodov.“.
(7)
Článok 8 ods. 7 zmluvy znie:
„(7)
V prípade cezhraničného prenasledovania musia byť informované:
– v Slovenskej republike Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave alebo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave podľa ich miestnej príslušnosti,
– v Rakúskej republike Krajinské policajné riaditeľstvo Spolkovej krajiny Burgenland alebo Krajinské policajné riaditeľstvo Spolkovej krajiny Dolné Rakúsko podľa ich miestnej príslušnosti“.
Článok 10
Článok 9 ods. 5 zmluvy znie:
„(5)
Žiadosti podľa odseku 1 sa zasielajú:
– v Slovenskej republike ministerstvu vnútra/Prezídiu Policajného zboru, Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky,
– v Rakúskej republike Spolkovému ministerstvu vnútra/Generálnemu riaditeľstvu pre verejnú bezpečnosť, v prípadoch kontrolovaného vývozu prostredníctvom Spolkového ministerstva vnútra/Generálneho riaditeľstva pre verejnú bezpečnosť Štátnej prokuratúre, v ktorej obvode pôsobnosti sa dodávka začína.“.
Článok 11
Článok 10 zmluvy sa dopĺňa o nový odsek 8, ktorý znie:
„(8)
Ak je to nevyhnutné pre zabránenie alebo objasnenie trestných činov podľa článkov 10 a 11 tejto zmluvy, nie je pre vstup a pobyt agenta, ako ani pre použitie krycieho dokladu potrebné žiadne osobitné povolenie.“.
Článok 12
(1)
Článok 11 ods. 1 zmluvy znie:
„(1)
Ak to pripúšťa vnútroštátny právny poriadok, môže sa na výsostnom území druhej zmluvnej strany uskutočniť utajené objasňovanie s cieľom zabrániť spáchaniu obzvlášť závažných trestných činov, na ktoré sa vzťahuje európsky zatýkací rozkaz, ak bol s takýmto cezhraničným utajeným objasňovaním na základe predchádzajúcej žiadosti vyslovený súhlas.“.
(2)
Článok 11 ods. 2 zmluvy znie:
„(2)
Článok 10 ods. 1 druhá a tretia veta a odseky 2 až 8 platia primerane.“.
Článok 13
Za článok 11 zmluvy sa vkladá nový článok 11a, ktorý znie:
„Článok 11a
Ochrana svedka
(1)
Bezpečnostné orgány zmluvných strán spolupracujú pri ochrane svedkov a ich rodinných príslušníkov (ďalej len „chránená osoba“).
(2)
Spolupráca zahŕňa predovšetkým výmenu informácií, ako aj preberanie chránených osôb vrátane poskytovania pomoci pri ich preprave. Na pracovníkov bezpečnostných orgánov podľa odseku 1 sa primerane použije kapitola VII tejto zmluvy.
(3)
Podmienky spolupráce pri preberaní chránených osôb sa v každom jednotlivom prípade upravia v osobitnej vykonávacom protokole.
(4)
Chránená osoba, ktorá je zaradená do programu ochrany svedka žiadajúcej zmluvnej strany sa nezaradí do programu ochrany svedka požiadanej zmluvnej strany. Pri uskutočňovaní spolupráce v súvislosti s ochranou tejto osoby sa primerane uplatňuje vnútroštátny právny poriadok požiadanej zmluvnej strany.
(5)
Žiadajúca zmluvná strana hradí chráneným osobám, pokiaľ je to potrebné, životné náklady a náklady na iné opatrenia, o ktorých vykonanie táto zmluvná strana požiadala. Žiadaná zmluvná strana hradí personálne a vecné náklady na ochranu týchto osôb.
(6)
Požiadaná zmluvná strana môže po predchádzajúcom informovaní žiadajúcej zmluvnej strany ukončiť spoluprácu zo závažných dôvodov. Žiadajúca zmluvná strana má v takýchto prípadoch povinnosť túto osobu prevziať späť.“.
Článok 14
Článok 12 zmluvy znie:
„Článok 12
Spoločné pracovné skupiny
Na zintenzívnenie spolupráce vytvárajú bezpečnostné orgány zmluvných strán v prípade potreby zmiešané analytické a iné pracovné skupiny, v ktorých vykonávajú pracovníci týchto orgánov pri zákrokoch na výsostnom území druhej zmluvnej strany poradnú a podpornú činnosť bez samostatnej realizácie výsostných oprávnení.“.
Článok 15
Za článok 12 zmluvy sa vkladá nový článok 12a, ktorý znie:
„Článok 12a
Cezhraničné pátracie akcie
(1)
Bezpečnostné orgány zmluvných strán vzájomne spolupracujú v hraničných oblastiach pri cezhraničných pátracích akciách po páchateľoch trestných činov na úteku a pri pátraní po veciach.
(2)
Bezpečnostné orgány zmluvných strán vykonávajú v prípade poplachových pátraní zosúladené pátracie a kontrolné opatrenia v súlade s poplachovými pátracími plánmi, ktoré vzájomne dohodnú.
(3)
Bezpečnostné orgány zmluvných strán spolupracujú v hraničných oblastiach pri cezhraničnom pátraní po nezvestných osobách.
(4)
V prípadoch nadregionálneho významu podľa odsekov 1 až 3 sa prizvú národné ústredne.“.
Článok 16
(1)
Názov článku 14 zmluvy znie:
„Článok 14
Formy spoločného nasadenia“.
(2)
Článok 14 ods. 1, 2 a 5 zmluvy znejú:
„(1)
Na účel odvrátenia ohrozenia verejnej bezpečnosti a poriadku, ako aj predchádzania a stíhania trestných činov sú bezpečnostné orgány zmluvných strán oprávnené vytvárať spoločné hliadky, ako aj iné formy spoločného nasadenia, akými sú spoločné kontrolné, sledovacie, operatívne, pátracie a vyšetrovacie skupiny, v ktorých plnia úlohy pracovníci jednej zmluvnej strany na výsostnom území druhej zmluvnej strany. Pri vytváraní spoločných vyšetrovacích tímov sa musia dodržať podmienky článku 13 Dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie, vypracovaného Radou v súlade s článkom 34 Zmluvy o Európskej únii (2000/C 197/01).
(2)
Pracovníci oprávnených osôb zmluvnej strany sú pritom oprávnení na výsostnom území druhej zmluvnej strany zisťovať totožnosť osôb a tieto, ak sa snažia vyhnúť kontrole, zaistiť podľa vnútroštátneho právneho poriadku zmluvnej strany, na ktorej výsostnom území sa zákrok vykonáva. Článok 8 ods. 4 písm. g) platí primerane.
(5)
V prípade spoločných operatívnych hliadok podľa odseku 1 môžu pracovníci jednej zmluvnej strany v prípade spoločného zásahu používať na výsostnom území druhej zmluvnej strany zvukové a výstražné znamenie na služobných vozidlách v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom a súhlasom pracovníkov tej zmluvnej strany, na ktorej výsostnom území sa majú použiť a sú oprávnení v súlade s jej vnútroštátnym právnym poriadkom kontrolovať vozidlo zastavené spoločnou operatívnou hliadkou.“.
Článok 17
Po článku 14 zmluvy sa vkladá nový článok 14a, ktorý znie:
„Článok 14a
Cezhraničné opatrenia v železničnej a lodnej doprave
(1)
Pracovníci sú v cezhraničnej železničnej doprave za účelom udržania verejnej bezpečnosti a poriadku oprávnení v súlade so svojím vnútroštátnym právnym poriadkom pokračovať v služobnom zákroku začatom vo vlaku určenom na prepravu osôb na vlastnom výsostnom území až do prvého zastavenia vlaku na výsostnom území druhej zmluvnej strany podľa cestovného poriadku.
(2)
Pracovníci sú v cezhraničnej železničnej doprave tiež oprávnení pristúpiť na poslednej zastávke vlaku určenom na prepravu osôb podľa cestovného poriadku na výsostnom území druhej zmluvnej strany, aby získali možnosť vykonať opatrenia za účelom udržania verejnej bezpečnosti a poriadku na vlastnom výsostnom území od prekročenia štátnej hranice.
(3)
Pracovníci sú pritom podľa odseku 1 za predpokladov podľa článku 8 ods.1 písm. a) alebo b) alebo za účelom zabránenia alebo stíhania činu trestného podľa právneho poriadku druhej zmluvnej strany, k pokusu ktorého alebo k spáchaniu ktorého došlo na výsostnom území druhej zmluvnej strany, oprávnení zadržať osobu na výsostnom území druhej zmluvnej strany až do príchodu pracovníkov tejto zmluvnej strany, ktorí sa bezodkladne informujú. Článok 8 ods. 4 písm. g) a ods. 5 platia primerane.
(4)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa primerane použijú aj na verejnú osobnú lodnú dopravu.“.
Článok 18
Za článok 15 zmluvy sa vkladajú nové články 15a a 15b, ktoré znejú:
„Článok 15a
Policajný prevoz
(1)
Prevoz osôb, ktorých osobná sloboda bola obmedzená zo zákonných dôvodov, pracovníkmi jednej zmluvnej strany cez výsostné územie druhej zmluvnej strany je povolený. Plánovaný prevoz sa bezodkladne oznámi národnej ústredni druhej zmluvnej strany s uvedením trasy a zvoleného dopravného prostriedku, ako aj osobných údajov prevážaných osôb. Povinnosti zmluvných strán žiadať povolenie na prevoz od justičných orgánov zmluvných strán nie sú dotknuté.
(2)
Na pracovníkov podľa odseku 1 sa primerane použije kapitola VII s výnimkou článku 26 ods. 2. Pri prevoze zadržaných osôb sa môže strelná zbraň použiť aj na zachovanie obmedzenia osobnej slobody zo zákonných dôvodov alebo na zabránenie úteku. Pre použitie strelnej zbrane platí vnútroštátny právny poriadok zmluvnej strany, na ktorej výsostnom území sa strelná zbraň použije.
(3)
Prevoz sa uskutoční čo najkratšou cestou a bez zbytočného odkladu. Pracovníci nemôžu na výsostnom území druhej zmluvnej strany vykonať žiadne služobné úkony presahujúce prevoz, okrem prípadu, ak sú tieto úkony potrebné v súvislosti s prevozom. Prevoz sa uskutoční s dostatočným počtom primerane vybavených pracovníkov. Musia sa pritom prijať všetky potrebné bezpečnostné opatrenia s cieľom zabrániť úteku prevážaných osôb alebo ohrozeniu tretích osôb alebo vecí alebo narušeniu dopravy. Za týmto účelom je prípustné, ak je to potrebné, aj použitie donucovacích prostriedkov ako nasadenie pút. Prevoz osôb verejnými dopravnými prostriedkami je prípustný len železničnou dopravou. Prevoz osôb verejnými dopravnými prostriedkami sa oznámi prevádzkovateľovi železničnej dopravy čo možno najskôr.
(4)
U prevážaných osôb, ktoré sú neschopné prevozu alebo nemôžu byť prevezené podľa právnych predpisov v oblasti železničnej dopravy, je tento spôsob prevozu vylúčený. To platí aj pre osoby, ktorých prevoz železničnou dopravou predstavuje ohrozenie verejnej bezpečnosti a poriadku.
(5)
V prípade úteku prevážanej osoby sú sprevádzajúci pracovníci povinní okamžite túto osobu prenasledovať a bezodkladne informovať najbližšieho dosiahnuteľného pracovníka územne príslušnej zmluvnej strany. Prenasledovanie prostredníctvom sprevádzajúcich pracovníkov je obmedzené na okolie trasy prevozu a skončí sa najneskôr keď prenasledovanie preberú bezpečnostné orgány zmluvnej strany, na výsostnom území ktorej k úteku došlo.
(6)
Plánované použitie zvláštnych vozidiel na prevoz osôb sa vopred oznámi národnej ústredni druhej zmluvnej strany, ktorá bez zbytočného odkladu oznámi, či povolenie na takýto prevoz udelí. Plánované použitie zvláštnych vozidiel na prevoz osôb, pri ktorom sa možno dôvodne obávať, že ohrozí premávku alebo spôsobí poškodenie ciest, možno zakázať v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom. Povolenie na prevoz osôb zvláštnymi vozidlami môže byť podmienené poskytnutím vlastného policajného sprievodu.
(7)
Prevážané osoby nepotrebujú na prevoz cestovný doklad ani vízum.
(8)
Ak sa má osoba previesť na letisko, ktoré leží na výsostnom území druhej zmluvnej strany, môžu pracovníci žiadajúcej zmluvnej strany sami vykonať prevoz až do služobných priestorov bezpečnostných orgánov nachádzajúcich sa v priestoroch letiska dožiadanej zmluvnej strany. Príslušné bezpečnostné orgány dožiadanej zmluvnej strany poskytnú pracovníkovi žiadajúcej zmluvnej strany vykonávajúcemu prevoz osoby potrebnú pomoc.
Článok 15b
Odovzdávanie osôb na štátnej hranici
(1)
Odovzdávanie osôb na štátnej hranici medzi zmluvnými stranami sa môže uskutočňovať aj na vhodných miestach v hraničných oblastiach alebo na letiskách, ak príslušné orgány zmluvnej strany, na ktorej výsostnom území sa má odovzdávanie uskutočniť, súhlasia v konkrétnom prípade s týmto odovzdávaním. Odovzdávanie sa uskutoční na takých miestach, na ktorých existujú vyhovujúce zariadenia pre bezpečné odovzdanie.
(2)
Pre prepravu osôb od štátnej hranice na miesto odovzdávania na výsostnom území druhej zmluvnej strany alebo z miesta odovzdávania na výsostnom území druhej zmluvnej strany až po štátnu hranicu platia primerane ustanovenia článku 15a ods. 2 až 7.
(3)
Príslušné orgány zmluvných strán sa navzájom informujú o miestach a zariadeniach vhodných na odovzdávanie osôb, ktoré sa nachádzajú na ich výsostnom území.“.
Článok 19
Názov kapitoly 4 zmluvy znie:
„KAPITOLA IV
DOPRAVNO-POLICAJNÁ SPOLUPRÁCA“.
Článok 20
Do článku 16 ods. 1 zmluvy sa vkladá nové písm. d), ktoré znie:
„d)
spoločné dopravno-policajné bezpečnostné akcie.“.
Článok 21
Za článok 16 zmluvy sa vkladá nový článok 16a, ktorý znie:
„Článok 16a
Podpora pri významných podujatiach
Pri významných podujatiach je možné poskytnúť, po predchádzajúcom súhlase príslušných bezpečnostných orgánov alebo dopravno-policajných orgánov, sprievod účastníkov podujatia pracovníkmi príslušných bezpečnostných orgánov alebo dopravno-policajných orgánov jednej zmluvnej strany na výsostnom území druhej zmluvnej strany.“.
Článok 22
(1)
Názov článku 17 znie:
„Článok 17
Vykonávanie dopravno-policajnej spolupráce“.
(2)
Do článku 17 ods. 1 zmluvy sa za slová „článku 16 ods. 1 písm. a)“ vkladá nasledujúci text:
„článku 16a a článku 17a“.
(3)
Do článku 17 odsek 2 zmluvy sa za slová „podľa článku 16 ods. 1 písm. a)“ vkladá nasledujúci text:
„článok 16a a článok 17a“.
Článok 23
Za článok 17 zmluvy sa vkladá nový článok 17a, ktorý znie:
„Článok 17a
Podriadenie pracovníkov na účel riadenia a zabezpečovania dopravy
(1)
V rámci podporných opatrení pri významných podujatiach, v prípadoch katastrof a pri vážnych nehodách, môžu byť pracovníci príslušných dopravno-policajných orgánov jednej zmluvnej strany pri výkone služobných úloh vrátane zákonných oprávnení za účelom riadenia a zabezpečovania dopravy na výsostnom území druhej zmluvnej strany podriadení príslušným uvedeným orgánom druhej zmluvnej strany. Toto podriadenie je možné len na základe ich predchádzajúcej dohody.“.
(2)
Pracovníci podriadení podľa odseku 1 majú svoje oprávnenia iba pod vedením a spravidla za prítomnosti pracovníkov druhej zmluvnej strany a sú pritom viazaní právnym poriadkom územného štátu. Za konanie podriadených pracovníkov zodpovedá tá zmluvná strana, ktorej boli podriadení.“.
Článok 24
Článok 18 ods. 4 zmluvy znie:
„(4)
Pracovníci spoločného kontaktného pracoviska nie sú oprávnení samostatne vykonávať operatívne úkony a podliehajú personálnej pôsobnosti a disciplinárnej právomoci svojich národných orgánov.“.
Článok 25
Za článok 19 zmluvy sa vkladá nový článok 19a, ktorý znie:
„Článok 19a
Poskytovanie osobných údajov
Na vykonávanie tejto zmluvy si môžu zmluvné strany navzájom poskytovať nasledujúce osobné údaje:
a)
osobné identifikačné údaje osôb, ktoré sa podieľajú na trestnej činnosti a kontaktov takýchto osôb v súvislosti s trestným činom: priezvisko, prípadne predchádzajúce priezvisko, krstné meno (mená), iné mená (pseudonymy, prezývky alebo priezviská), miesto a dátum narodenia, bydlisko, pohlavie, súčasná a prípadne predchádzajúca štátna príslušnosť,
b)
údaje cestovného pasu, dokladu totožnosti alebo iného cestovného dokladu (číslo, dátum vystavenia, vystavujúci orgán, miesto vystavenia, doba platnosti, územná platnosť),
c)
údaje o odtlačkoch prstov a dlaní, profil alebo vzorka DNA, opis a fotografia dotknutej osoby,
d)
podľa potreby iné údaje, ktoré sú nevyhnutné na identifikáciu dotknutej osoby.“.
Článok 26
Za článok 24 zmluvy sa vkladá nový článok 24a, ktorý znie:
„Článok 24a
Výmena utajovaných skutočností
Bezpečnostné orgány zmluvných strán sú v rozsahu vymedzenom národným právom oprávnené vymieňať si utajované skutočnosti pri vykonávaní tejto zmluvy priamo. Na utajované skutočnosti poskytnuté podľa tejto zmluvy sa vzťahujú ustanovenia Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností zo 14. marca 2008.“.
Článok 27
Článok 25 zmluvy znie:
„Pracovníkom zmluvných strán, ktorí podľa tejto zmluvy vykonávajú činnosť na výsostnom území druhej zmluvnej strany sa s výnimkou prípadov, ktoré upravujú články 10 a 11 umožní vstup, pobyt a vycestovanie na základe platného služobného preukazu.“.
Článok 28
(1)
Článok 26 ods. 1 zmluvy znie:
„(1)
Pracovníci zmluvnej strany vykonávajúci podľa tejto zmluvy činnosť na výsostnom území druhej zmluvnej strany, sú oprávnení nosiť služobnú rovnošatu a svoje služobné zbrane, ako aj ostatné donucovacie prostriedky a použiť ich, okrem prípadov, ak druhá zmluvná strana v konkrétnom prípade oznámi, že to nepovoľuje alebo že to povoľuje iba za určitých podmienok.“.
(2)
Článok 26 ods. 3 zmluvy znie:
„(3)
Pri plnení úloh podľa tejto zmluvy sú pracovníci oprávnení používať svoje vysielacie a rádiové zariadenia na výsostnom území druhej zmluvnej strany, ak je zabezpečená nerušená prevádzka existujúcich rádiových systémov tejto zmluvnej strany.“.
Článok 29
Za článok 29 zmluvy sa vkladá nový článok 29a, ktorý znie:
„Článok 29a
Oslobodenie od poplatkov
Služobné vozidlá, ktoré použijú pracovníci v súvislosti s ich nasadením na výsostnom území druhej zmluvnej strany sú oslobodené od cestných a diaľničných poplatkov.“.
Článok 30
Článok 30 zmluvy znie:
„Ak colné orgány zmluvných strán vykonávajú v súvislosti s výkonom svojich právomocí úlohy poriadkovej polície alebo kriminálnej polície, sú v rámci tejto zmluvy v rovnakom postavení ako pracovníci bezpečnostných orgánov zmluvných strán.“.
Článok 31
Článok 34 zmluvy znie:
„Ak v tejto zmluve alebo vo vykonávacích protokoloch podľa článku 33 odsek 1 nie je ustanovené inak alebo keď sa bezpečnostné orgány zmluvných strán – alebo vo veciach dopravnej polície príslušné orgány – nedohodnú inak, hradí každá zmluvná strana náklady, ktoré vzniknú jej orgánom pri vykonávaní tejto zmluvy samostatne.“.
Článok 32
Článok 35 zmluvy znie:
„Touto zmluvou nie sú dotknuté iné dvojstranné alebo mnohostranné medzinárodné zmluvy, ktorými sú zmluvné strany viazané.“.
Článok 33
(1)
Táto zmluva podlieha ratifikácii a nadobudne platnosť prvým dňom druhého mesiaca nasledujúceho po výmene ratifikačných listín. Ratifikačné listiny sa vymenia čo možno najskôr.
(2)
Táto zmluva stráca platnosť súčasne so stratou platnosti Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o policajnej spolupráci z 13. februára 2004.
Dané vo Viedni 14. februára 2014 v dvoch pôvodných vyhotoveniach v slovenskom jazyku a v nemeckom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.