248/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.10.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

248
VYHLÁŠKA
Národného bezpečnostného úradu
z 12. októbra 2015,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 136/2009 Z. z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom styku a administratívnom styku
Národný bezpečnostný úrad podľa § 27 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 305/2013 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 136/2009 Z. z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom styku a administratívnom styku sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa za slovo "podpisu" vkladajú slová "a elektronickej pečate" a na konci sa pripájajú tieto slová: "a o žiadosti o zápis kvalifikovaných systémových certifikátov do registra systémových certifikátov a o postupe úradu pri tomto zápise".
2.
V § 2 písm. b) sa za slová "zaručeným elektronickým podpisom" vkladajú slová "alebo opatreného platnou elektronickou pečaťou alebo zaručenou elektronickou pečaťou".
3.
V § 3 ods. 1 sa vypúšťajú slová "elektronickým podpisom ani" a na konci sa pripájajú tieto slová: "a nemožno ho opatriť zaručenou elektronickou pečaťou".
4.
V § 3 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
V administratívnom styku možno podpísať zaručeným elektronickým podpisom alebo opatriť zaručenou elektronickou pečaťou len formáty dokumentov uvedené v osobitnom predpise.1a)
(4)
Ak technický prostriedok používaný na tvorbu alebo úpravu elektronických dokumentov v administratívnom styku vytvára iný formát dokumentu, ako je uvedené v osobitnom predpise,1a) podpísať zaručeným elektronickým podpisom alebo opatriť zaručenou elektronickou pečaťou možno taký dokument, len ak sa uloží v niektorom z formátov elektronického dokumentu uvedených v osobitnom predpise.1a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
§ 57a výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 276/2014 Z. z.“.
5.
§ 4 vrátane nadpisu znie:
㤠4
Manipulácia s podpísaným elektronickým dokumentom a elektronickým dokumentom opatreným elektronickou pečaťou
(1)
Pri manipulácii s elektronickým dokumentom v administratívnom styku alebo obchodnom styku podpísaným zaručeným elektronickým podpisom alebo opatreným zaručenou elektronickou pečaťou sa používa elektronický dokument vo formáte vstupujúcom do hašovacej funkcie1b) pri vyhotovovaní zaručeného elektronického podpisu alebo zaručenej elektronickej pečate spolu s
a)
údajmi podľa § 2 písm. c),
b)
údajmi umožňujúcimi identifikáciu osoby alebo orgánu verejnej moci na základe certifikátu podpisovateľa alebo pôvodcu pečate elektronického dokumentu a
c)
údajmi obsahujúcimi ďalšie informácie vedúce k jednoznačnej interpretácii obsahu elektronického dokumentu, ak sú tieto údaje k dispozícii.
(2)
Pri manipulácii s elektronickým dokumentom v administratívnom styku alebo obchodnom styku podpísaným elektronickým podpisom alebo opatreným elektronickou pečaťou sa použije odsek 1 primerane.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:
„1b)
§ 2 písm. c) vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 135/2009 Z. z. o formáte a spôsobe vyhotovenia zaručeného elektronického podpisu, spôsobe zverejňovania verejného kľúča úradu, podmienkach platnosti pre zaručený elektronický podpis, postupe pri overovaní a podmienkach overovania zaručeného elektronického podpisu, formáte časovej pečiatky a spôsobe jej vyhotovenia, požiadavkách na zdroj časových údajov a požiadavkách na vedenie dokumentácie časových pečiatok (o vyhotovení a overovaní elektronického podpisu a časovej pečiatky).“.
6.
Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠4a
Register systémových certifikátov
(1)
Žiadosť orgánu verejnej moci o zápis kvalifikovaného systémového certifikátu do registra systémových certifikátov sa prijíma v elektronickej podobe podpísaná zaručeným elektronickým podpisom alebo opatrená zaručenou elektronickou pečaťou prostredníctvom elektronickej podateľne úradu. Žiadosť o zápis obsahuje
a)
sériové číslo certifikátu,
b)
identifikačné údaje vydavateľa certifikátu,
c)
kvalifikovaný systémový certifikát, o ktorého zápis orgán verejnej moci žiada.
(2)
Po overení platnosti údajov sa certifikát zapíše do registra systémových certifikátov a zverejní v zozname platných kvalifikovaných systémových certifikátov.
(3)
Informácia o zrušení kvalifikovaného systémového certifikátu v elektronickej podobe podpísaná zaručeným elektronickým podpisom alebo opatrená zaručenou elektronickou pečaťou sa prijíma prostredníctvom elektronickej podateľne úradu. Informácia obsahuje údaje o platnosti certifikátu a údaje podľa odseku 1 písm. a) a b).
(4)
Po overení platnosti údajov o zrušení kvalifikovaného systémového certifikátu sa zapíše zrušenie certifikátu do registra systémových certifikátov a následne sa informuje správca alebo prevádzkovateľ modulu úradnej komunikácie o zrušení platnosti certifikátu.“.
7.
§ 5 znie:
㤠5
Prenos elektronického dokumentu medzi odosielateľom a prijímateľom v rámci administratívneho styku sa uskutočňuje podľa osobitného predpisu.1c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1c znie:
„1c)
Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 214/2014 Z. z.“.
8.
V § 6 sa vypúšťa odsek 1.
Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 1 až 5.
9.
V § 6 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
overenie platnosti certifikátu viazaného na elektronický podpis alebo elektronickú pečať elektronického dokumentu,“.
10.
V § 6 ods. 1 písm. f) sa slovo "úradom" nahrádza slovami "orgánom verejnej moci".
11.
V § 6 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
zoznam certifikátov alebo úplnú elektronickú adresu, na ktorej sa nachádza zoznam certifikátov, ktorými sa zabezpečuje prevádzka elektronickej podateľne,“.
12.
V § 6 ods. 2 písm. d) sa vypúšťajú slová "z množiny prípustných formátov podľa prílohy č. 2".
13.
§ 8 vrátane nadpisu znie:
㤠8
Záverečné ustanovenie
Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.3)“.
14.
V prílohe č. 1 sa vypúšťa nadpis prvej časti "I. Prijímanie a potvrdzovanie elektronických dokumentov v elektronickej podateľni".
15.
V prílohe č. 1 časti A písm. c) štvrtom bode sa slová "časti B" nahrádzajú slovami "§ 6 ods. 2 písm. d) a g)".
16.
V prílohe č. 1 časti A písm. c) piaty a šiesty bod znejú:
„5.
ak neodmietne elektronický dokument podľa štvrtého bodu, overí platnosť certifikátu a elektronického podpisu alebo elektronickej pečate,
6.
ak overenie podľa piateho bodu potvrdí platnosť overovaných skutočností, vydá elektronická podateľňa elektronickú potvrdenku podľa časti B a elektronický dokument zaradí do frontu overených prijatých dokumentov; v opačnom prípade vykoná záznam v zozname prijatých dokumentov,“.
17.
V prílohe č. 1 časti A písm. d) sa vypúšťajú slová "overených" a "prostredníctvom vnútornej siete prenosu údajov", a slová "prevedú vytlačením na listinnú podobu" sa nahrádzajú slovami "vykoná konverzia do listinnej podoby".
18.
V prílohe č. 1 časti A písm. e) sa vypúšťa čiarka a slová "overených prijatých a odmietnutých".
19.
V prílohe č. 1 časti B prvom bode sa vypúšťajú slová "písm. a)".
20.
V prílohe č. 1 sa vypúšťa druhá časť vrátane nadpisu.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 sa vypúšťa.
21.
Príloha č. 2 sa vypúšťa a zároveň sa ruší označenie prílohy č. 1.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6 až 20 sa vypúšťajú.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. októbra 2015.
Jozef Magala v. r.