258/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 17.10.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

258
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
z 29. septembra 2015
o vydaní zlatých zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 100 eur s tematikou Svetové prírodné dedičstvo – Karpatské bukové pralesy
1.
Úvodné ustanovenia
a)
Národná banka Slovenska podľa § 17h ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a podľa § 1 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení zákona č. 275/2002 Z. z. oznamuje, že vydáva do obehu zlaté zberateľské euromince v nominálnej hodnote 100 eur s tematikou Svetové prírodné dedičstvo – Karpatské bukové pralesy (ďalej len „zberateľská eurominca“).
b)
Zberateľská eurominca má štatút zákonného platidla len v Slovenskej republike.
c)
Zberateľská eurominca sa razí zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov zlata, 75 dielov striebra a 25 dielov medi; jej hmotnosť je 9,5 g a priemer 26 mm. Pri razbe euromince je povolená horná a dolná odchýlka v priemere 0,1 mm; povolená horná odchýlka v hmotnosti je 0,08 g a v obsahu zlata 10/1000.
2.
Vzhľad zberateľskej euromince
a)
Na líci zberateľskej euromince je vyobrazený typický predstaviteľ fauny bukových pralesov fuzáč alpský, ktorý je kompozične vsadený do kruhového rámu. V hornej časti mincového poľa sú vyobrazené kvety a listy zubačky žliazkatej. Pri hornom okraji zberateľskej euromince je štátny znak Slovenskej republiky. Pod ním je označenie nominálnej hodnoty zberateľskej euromince „100 EURO“. V spodnej časti mincového poľa je v opise zľava doprava názov štátu „SLOVENSKO“. Vľavo od fuzáča alpského je letopočet „2015“.
b)
Na rube zberateľskej euromince sú v pravej časti vyobrazené listy a plody buka lesného v prostredí bukového pralesa. V opise zľava doprava je v ľavej časti zberateľskej euromince nápis „SVETOVÉ PRÍRODNÉ DEDIČSTVO“ a v jej pravej časti nápis „KARPATSKÉ BUKOVÉ PRALESY“. Štylizované iniciálky mena a priezviska autorky výtvarného návrhu zberateľskej euromince Márie Poldaufovej „MP“ a značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka „MK“ umiestnená medzi dvoma razidlami, sú v ľavej hornej časti zberateľskej euromince.
c)
Hrana zberateľskej euromince je vrúbkovaná.
Štát vydania: Slovenská republika
Začiatok vydávania: december 2015
v z. Ján Tóth v. r.