264/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

264
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 5. októbra 2015
o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona
Národná banka Slovenska podľa § 8 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 602/2003 Z. z. ustanovuje:
§ 1
(1)
Na účely plnenia devízovej ohlasovacej povinnosti tuzemcom – podnikateľom a organizačnou zložkou cudzozemca v tuzemsku okrem banky a pobočky zahraničnej banky, poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, pobočky zahraničnej zaisťovne, poisťovne z iného členského štátu, zaisťovne z iného členského štátu, dôchodkovej správcovskej spoločnosti a doplnkovej dôchodkovej spoločnosti sa predkladajú tieto hlásenia:
Označenie hlásenia Názov hlásenia
a) DEV-MAJ(NBS)1-12 Mesačné hlásenie o majetkových účastiach,
b) DEV-MES(NBS)1-12 Mesačné hlásenie o zahraničných aktívach a pasívach,
c) DEV-STV(NBS)1-04 Štvrťročné hlásenie o zahraničných aktívach a pasívach,
d) DEV-PS(NBS)1-01 Hlásenie o počiatočných stavoch.
(2)
Hlásenia podľa odseku 1 sa predkladajú, ak k poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca zahraničné aktíva alebo zahraničné pasíva vykazujúcej jednotky dosiahli hodnotu 2 000 000 eur a viac.
(3)
Pri ohlasovacej povinnosti, ak k poslednému dňu príslušného kalendárneho štvrťroka aktíva alebo pasíva vykazujúcej jednotky dosiahli hodnotu menej ako 2 000 000 eur, vykazujúca jednotka predloží posledný krát hlásenia DEV-MAJ(NBS)1-12, DEV-MES(NBS) 1-12, DEV-STV(NBS)1-04 za príslušný kalendárny štvrťrok.
(4)
Vzory hlásení podľa odseku 1 sú uvedené v prílohách č. 1 až 4; súčasťou príloh je aj metodika na vypracúvanie týchto hlásení.
§ 2
(1)
Hlásenia podľa § 1 ods. 1 sa predkladajú takto:
Označenie

hlásenia

Periodicita

predkladania

Termín

predkladania

Forma a spôsob

predkladania

a) DEV-MAJ(NBS)1-12 mesačne do 25. kalendárneho dňa

nasledujúceho mesiaca

elektronicky,
b) DEV-MES(NBS)1-12 mesačne do 25. kalendárneho dňa

nasledujúceho mesiaca

elektronicky,
c) DEV-STV(NBS)1-04 štvrťročne do 25. kalendárneho dňa

nasledujúceho mesiaca

po uplynutí kalendárneho

štvrťroka

elektronicky.
(2)
Hlásenie DEV-PS(NBS)1-01 sa predkladá jednorazovo elektronicky, podľa stavu k 1. januáru 2016 do 25. apríla 2016, alebo pri vzniku ohlasovacej povinnosti do 25. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca po uplynutí kalendárneho štvrťroka, v ktorom vznikla ohlasovacia povinnosť.
(3)
Hlásenia podľa § 1 ods. 1 sa predkladajú Národnej banke Slovenska.
(4)
Elektronickým predkladaním hlásení podľa odseku 1 je predkladanie hlásení prostredníctvom informačného systému Štatistický zberový portál.
§ 3
Hlásenia za rok 2015, ktoré sa predkladajú v roku 2016, sa zostavia a predložia podľa právneho predpisu účinného do 31. decembra 2015.
§ 4
Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 467/2010 Z. z. o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona v znení opatrenia č. 332/2012 Z. z. a opatrenia č. 452/2013 Z. z.
§ 5
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
v z. Ján Tóth v. r.
Príloha č. 1 k opatreniu č. 264/2015 Z. z.
Príloha č. 2 k opatreniu č. 264/2015 Z. z.
Príloha č. 3 k opatreniu č. 264/2015 Z. z.
Príloha č. 4 k opatreniu č. 264/2015 Z. z.