270/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

270
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 7. októbra 2015,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 256/2014 Z. z. o označovaní balení kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia liehu a o oznamovaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných známkach
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 53 ods. 12 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 256/2014 Z. z. o označovaní balení kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia liehu a o oznamovaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných známkach sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 2 sa slová „nalepené na spotrebiteľské balenie“ nahrádzajú slovami „použité na označenie spotrebiteľských balení“.
2.
V § 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a kontrolné známky na spotrebiteľské balenia liehu sa lepia mimo daňového územia a najneskôr do troch pracovných dní po dni nalepenia kontrolných známok na spotrebiteľské balenie liehu, ak sa kontrolné známky na spotrebiteľské balenia liehu lepia na daňovom území“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2015.
Peter Kažimír v. r.