271/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

271
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 7. októbra 2015,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 255/2014 Z. z. o označovaní balení kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov a o oznamovaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných známkach
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 9b ods. 13 zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 255/2014 Z. z. o označovaní balení kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov a o oznamovaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných známkach sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 3 sa slová „s rovnakým počtom kusov“ nahrádzajú slovami „s rovnakou hmotnosťou v gramoch“.
2.
V § 2 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo identifikačné čísla použitých kontrolných známok“.
3.
V § 4 písm. c) a d) sa slová „počet kusov“ nahrádzajú slovami „hmotnosť v gramoch“.
4.
Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠6a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016
Ustanovenie § 2 ods. 3 v znení účinnom do konca roka 2015 sa použije pri oznamovaní údajov o použitých kontrolných známkach na označovanie spotrebiteľského balenia cigár a cigariek so znakom pre sadzbu spotrebnej dane, ktorým je veľké písmeno „A“,2) najneskôr do 29. februára 2016.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2)
§ 44o ods. 12 zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Peter Kažimír v. r.