279/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

279
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 7. októbra 2015,
ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2016
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde nariaďuje:
§ 1
Suma minimálnej mzdy na rok 2016 sa ustanovuje na
a)
405,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
b)
2,328 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.
§ 2
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 297/2014 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2015.
§ 3
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Robert Fico v. r.