289/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 03.11.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

289
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
opatrenie z 20. októbra 2015 č. MF/16772/2015-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Opatrenie sa uvádza v č. 10/2015 Finančného spravodajcu, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky, a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.