294/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

294
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 28. októbra 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu s hovädzím dobytkom a ošípanými v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu s hovädzím dobytkom a ošípanými v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 487/2003 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 219/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 odsek 1 znie:
„(1)
Týmto nariadením vlády sa preberajú a vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 1.“.
2.
V § 2 ods. 1 písm. e) sa za slovo "štátom" vkladajú slová "Európskej únie (ďalej len "členský štát")" a vypúšťa sa slovo "je".
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
„8)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 zo 17. júla 2000, ktorým sa zriaďuje systém identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, o označovaní hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 820/97 (Ú. v. ES L 204, 11. 8. 2000; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 30) v platnom znení.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 278/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 305/2003 Z. z.“.
4.
V § 14 ods. 8 písm. c) prvý bod znie:
„1.
pre zviera
1.1.
jedinečný identifikačný kód alebo jedinečné identifikačné kódy, ak ide o prípady uvedené v osobitnom predpise,28a)
1.2.
dátum narodenia,
1.3.
pohlavie,
1.4.
plemeno alebo farba srsti,
1.5.
identifikačný kód matky, alebo ak ide o zviera dovezené z tretej krajiny, jedinečný identifikačný kód individuálneho prostriedku identifikácie pridelený podľa osobitného predpisu,8)
1.6.
identifikačné číslo chovu, kde sa zviera narodilo,
1.7.
identifikačné čísla všetkých chovov, kde bolo zviera držané, a dátumy každej zmeny chovu,
1.8.
dátum uhynutia alebo dátum zabitia,
1.9.
druh elektronického identifikátora, ak je ním zviera označené.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28a znie:
„28a)
Čl. 4 ods. 1, čl. 4b, čl. 4c ods. 1 a čl. 4d nariadenia (ES) č. 1760/2000 v platnom znení.“.
5.
Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠18a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2016
Údaje zvieraťa podľa § 14 ods. 8 písm. c) prvého bodu sa v počítačovej databáze uvádzajú od 18. júla 2019.“.
6.
V prílohe č. 1 sa slová "Zoznam preberaných a vykonávaných právnych aktov Európskych spoločenstiev" nahrádzajú slovami "Zoznam preberaných a vykonávaných právne záväzných aktov Európskej únie".
7.
Príloha č. 1 sa dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:
„6.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/64/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa mení smernica Rady 64/432/EHS, pokiaľ ide o počítačové databázy, ktoré sú súčasťou sietí dohľadu v členských štátoch (Ú. v. EÚ, L 189, 27. 6. 2014).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Robert Fico v. r.