298/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 06.11.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

298
Oznámenie
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 25. marca 2014 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čiernej Hory o hospodárskej spolupráci.
Dohoda nadobudla platnosť 9. júna 2015 v súlade s článkom 7 ods. 1.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.
Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Čiernou Horou skončila platnosť Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Radou ministrov Srbska a Čiernej Hory o hospodárskej spolupráci podpísanej v Belehrade 5. októbra 2005 (oznámenie č. 91/2006 Z. z.).