3/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.02.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

3
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 13. januára 2015,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financi 25/2014 Z. z. o integrovaných obslužných miestach a podmienkach ich zriaďovania, označovania, prevádzky a o sadzobníku úhrad
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 59 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 25/2014 Z. z. o integrovaných obslužných miestach a podmienkach ich zriaďovania, označovania, prevádzky a o sadzobníku úhrad sa mení takto:
1.
V § 3 ods. 1 sa slová „deň po doručení oznámenia o zápise“ nahrádzajú slovami „v deň jeho uvedenia do prevádzky“.
2.
V § 4 ods. 1 písm. c) sa slová „centrálneho metainformačného systému verejnej správy,4)“ nahrádzajú slovami „informačného systému verejnej správy zabezpečujúceho činnosť integrovaného obslužného miesta,“ .
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 sa vypúšťa.
3.
V § 4 ods. 1 písm. g) piatom bode sa slová „centrálny metainformačný systém verejnej správy“ nahrádzajú slovami „informačný systém verejnej správy zabezpečujúci činnosť integrovaného obslužného miesta“.
4.
Prílohy č. 2 a 3 vrátane nadpisov znejú:
„Príloha č. 2 k vyhláške č. 25/2014 Z. z.
ŽIADOSŤ O VYKONANIE ZMENY V ÚDAJOCH ZAPÍSANÝCH DO REGISTRA PREVÁDZKARNÍ OBSLUŽNÝCH MIEST
Príloha č. 3 k vyhláške č. 25/2014 Z.z.
SADZOBNÍK ÚHRAD ZA ČINNOSŤ OBSLUŽNÉHO MIESTA
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. februára 2015.
Peter Kažimír v.r.