301/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 11.11.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

301
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 6. februára 2015 bol v Kyjeve podpísaný Protokol medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o zmene a doplnení Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o hraničných priechodoch na spoločných štátnych hraniciach podpísanej 15. júna 1995 v Kyjeve (oznámenie č. 54/1998 Z. z.).
Protokol nadobudne platnosť 30. novembra 2015 v súlade s článkom 2.
Do textu protokolu možno nahliadnuť na Ministerstve financií Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.