303/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 11.11.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

303
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 37 ods. 14 písm. c) až e) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
opatrenie z 20. októbra 2015 č. 13/2015, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk.
Cieľom opatrenia je aplikácia usmernenia o zverejňovaní zaťažených a nezaťažených aktív (EBA/GL/2014/03) z 27. júna 2014 vydaného v súlade s čl. 443 nariadenia Európskeho parlamentu a Rada (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012, (Ú. v. EÚ L 176, 27. 6. 2013) v platnom znení, a to prostredníctvom samostatnej prílohy o zaťažených a nezaťažených aktívach, ktoré budú banky vykazovať Národnej banke Slovenska.
Opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 2. septembra 2014 č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk (oznámenie č. 237/2014 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2015.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 31/2015 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.