304/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 11.11.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

304
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 70 ods. 4 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
opatrenie z 20. októbra 2015 č. 14/2015, ktorým sa ustanovuje vzor formulára o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy.
Opatrenie ustanovuje vzor formulára obsahujúci dôležité zmluvné podmienky, s ktorými musí byť poistník oboznámený pred uzavretím poistnej zmluvy.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 31/2015 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.