308/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

308
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
zo 4. novembra 2015
o výdavkoch spojených s voľbami
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) podľa § 15 ods. 8 a § 216 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky a so Štatistickým úradom Slovenskej republiky (ďalej len „štatistický úrad“) ustanovuje:
§ 1
Výdavky spojené s voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky, voľbami do Európskeho parlamentu, voľbami prezidenta Slovenskej republiky, ľudovým hlasovaním o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky, voľbami do orgánov územnej samosprávy a s vykonaním referenda vyhláseného podľa článkov 93 až 99 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „výdavky spojené s voľbami“) sú výdavky na
a)
tlač hlasovacích lístkov, zoznamov voličov, metodických a informačných materiálov, príručiek a ďalších volebných tlačív,
b)
obálky, lepiace pásky a obalové fólie,
c)
tlač a doručovanie oznámení o čase a mieste konania volieb a doručovanie zoznamu kandidátov uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listinách,
d)
prevádzku motorových vozidiel vyčlenených pre potrebu volebných orgánov a prepravné vrátane dopravy a prepravy volebných materiálov, tlačív, techniky a zápisníc o výsledkoch volieb,
e)
nájomné za volebné miestnosti, ich prevádzku a nevyhnutné úpravy,
f)
vybavenie volebných miestností štátnou zástavou Slovenskej republiky, štátnou vlajkou Slovenskej republiky, štátnym znakom Slovenskej republiky, volebnými schránkami, prenosnými volebnými schránkami a schránkami na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov,
g)
vybavenie osobitných priestorov určených na úpravu hlasovacích lístkov vo volebných miestnostiach,
h)
zvýšenú ochranu verejného poriadku a ochranu volebných miestností v deň konania volieb,
i)
energie,
j)
elektronické komunikačné spojenie volebných orgánov,
k)
poštovné,
l)
školenia,
m)
zabezpečenie výpočtovej, komunikačnej, reprografickej a inej techniky vrátane jej základného programového vybavenia a licencií, obstaranie spotrebného materiálu a náhradných dielov na výpočtovú techniku, komunikačnú techniku a reprografickú techniku používanú počas prípravy a spracovania výsledkov volieb,
n)
prevádzku, nevyhnutné opravy, servis a obmenu technických zariadení potrebných na zabezpečenie volieb,
o)
technickú podporu súvisiacu so zabezpečením chodu informačných technológií štatistického úradu,
p)
zabezpečenie prípravy, spracovania a monitorovania výsledkov volieb,
q)
vyhlásenie výsledkov volieb a prezentáciu výsledkov volieb vrátane prezentácie v medzinárodných orgánoch,
r)
úhradu nákladov spojených s prenosom dát na základe uzatvorených zmlúv,
s)
zmluvné poistenie techniky v správe štatistického úradu počas prepravy do priestorov a z priestorov určených pre odborné sumarizačné útvary volebných komisií,
t)
materiálne zabezpečenie volebných komisií a odborných sumarizačných útvarov volebných komisií,
u)
cestovné náhrady členov a zapisovateľov volebných komisií, osôb zabezpečujúcich organizačnú a technickú prípravu volieb a ich vykonanie, členov odborných sumarizačných útvarov volebných komisií, členov odborného a administratívneho útvaru Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán (ďalej len „štátna komisia“) v rozsahu podľa osobitného predpisu,1)
v)
občerstvenie a stravovanie členov a zapisovateľov volebných komisií, osôb zabezpečujúcich organizačnú a technickú prípravu volieb a ich vykonanie, členov odborných sumarizačných útvarov volebných komisií a členov odborného a administratívneho útvaru štátnej komisie v rozsahu podľa osobitných predpisov,2)
w)
odmeny alebo náhrady mzdy, alebo náhrady platu zapisovateľa štátnej komisie, zapisovateľov okresných volebných komisií, volebných komisií samosprávnych krajov, obvodných volebných komisií, odmeny členov a zapisovateľov miestnych volebných komisií a mestských volebných komisií (ďalej len „miestna volebná komisia“) a členov a zapisovateľov okrskových volebných komisií vrátane úhrady poistného do poisťovní podľa osobitných predpisov,3)
x)
mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a odmeny osôb zabezpečujúcich organizačnú a technickú prípravu volieb a ich vykonanie, členov odborného a administratívneho útvaru štátnej komisie, členov odborných sumarizačných útvarov okresných volebných komisií, volebných komisií samosprávnych krajov, obvodných volebných komisií a miestnych volebných komisií, ak zisťujú výsledky hlasovania za viac ako 50 volebných okrskov, a zamestnancov, ktorí zabezpečujú úlohy súvisiace s prípravou volieb, zabezpečením volieb a spracovaním výsledkov volieb vrátane úhrady poistného do poisťovní podľa osobitných predpisov,3)
y)
úhradu náhrady mzdy alebo náhrady platu zamestnávateľom členov a zapisovateľov volebných komisií a náhrady samostatne zárobkovo činným osobám, ktoré vykonávali funkciu člena alebo zapisovateľa volebnej komisie vrátane úhrady poistného do poisťovní podľa osobitných predpisov,3)
z)
odmeny z dohôd o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru uzatvorených na zabezpečenie volieb a spracovanie výsledkov volieb,
aa)
náhradu trov konania v súvislosti s konaním na súdoch vo veci registrácie kandidátov,
ab)
úhradu nákladov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky,
ac)
úhradu nákladov spojených s účasťou pozorovateľov vyslaných medzinárodnými organizáciami,
ad)
prekladateľskú a tlmočnícku činnosť.
§ 2
Výdavky spojené s voľbami sa uhrádzajú z kapitoly štátneho rozpočtu ministerstva vnútra (ďalej len „kapitola ministerstva vnútra“) a z kapitoly štátneho rozpočtu štatistického úradu (ďalej len „kapitola štatistického úradu“). Z kapitoly ministerstva vnútra sa uhrádzajú výdavky spojené s voľbami
a)
priamo,
b)
prostredníctvom okresného úradu,
c)
prostredníctvom samosprávneho kraja,
d)
prostredníctvom obce.
§ 3
(1)
Podľa § 2 písm. a) sa uhrádzajú výdavky spojené s voľbami na
a)
tlač hlasovacích lístkov, zoznamov voličov, metodických a informačných materiálov, príručiek a ďalších volebných tlačív,
b)
obálky, lepiace pásky a obalové fólie,
c)
prevádzku motorových vozidiel vyčlenených pre potreby volebných orgánov a prepravné vrátane dopravy a prepravy volebných materiálov, tlačív a zápisníc o výsledkoch volieb,
d)
vybavenie volebných miestností volebnými schránkami, prenosnými volebnými schránkami a schránkami na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov,
e)
vybavenie osobitných priestorov určených na úpravu hlasovacích lístkov vo volebných miestnostiach,
f)
zvýšenú ochranu verejného poriadku a ochranu volebných miestností v deň konania volieb,
g)
elektronické komunikačné spojenie volebných orgánov,
h)
poštovné,
i)
školenia,
j)
zabezpečenie výpočtovej, komunikačnej a reprografickej techniky vrátane jej základného programového vybavenia a licencií, obstaranie spotrebného materiálu a náhradných dielov na výpočtovú a reprografickú techniku používanú pri zabezpečovaní volieb,
k)
prevádzku, nevyhnutné opravy, servis a obmenu technických zariadení potrebných na zabezpečenie volieb,
l)
vyhlásenie výsledkov volieb a prezentáciu výsledkov volieb vrátane prezentácie v medzinárodných orgánoch,
m)
materiálne zabezpečenie štátnej komisie,
n)
cestovné náhrady členov a zapisovateľa štátnej komisie a členov odborného a administratívneho útvaru štátnej komisie v rozsahu podľa osobitného predpisu,1)
o)
občerstvenie a stravovanie členov a zapisovateľa štátnej komisie a členov odborného a administratívneho útvaru štátnej komisie v rozsahu podľa osobitných predpisov,2)
p)
odmeny alebo náhrady mzdy, alebo náhrady platu zapisovateľa štátnej komisie a mzdy a odmeny členov odborného a administratívneho útvaru štátnej komisie, mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania pre zamestnancov zabezpečujúcich organizačnú a technickú prípravu volieb a ich vykonanie vrátane úhrady poistného do poisťovní podľa osobitných predpisov,3)
q)
odmeny z dohôd o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru uzatvorených na zabezpečenie volieb,
r)
náhradu trov konania v súvislosti s konaním na súdoch vo veci registrácie kandidátov,
s)
úhradu nákladov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky,
t)
úhradu nákladov spojených s účasťou pozorovateľov vyslaných medzinárodnými organizáciami,
u)
prekladateľskú a tlmočnícku činnosť.
(2)
Podľa § 2 písm. b) sa uhrádzajú výdavky spojené s voľbami na
a)
školenia,
b)
cestovné náhrady členov a zapisovateľa okresnej volebnej komisie a osôb zabezpečujúcich organizačnú a technickú prípravu volieb a ich vykonanie v rozsahu podľa osobitného predpisu,1)
c)
občerstvenie a stravovanie členov a zapisovateľa okresnej volebnej komisie a osôb zabezpečujúcich organizačnú a technickú prípravu volieb a ich vykonanie v rozsahu podľa osobitných predpisov,2)
d)
odmeny alebo náhrady mzdy, alebo náhrady platu členov a zapisovateľa okresnej volebnej komisie, mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a odmeny osobám zabezpečujúcim organizačnú a technickú prípravu volieb a ich vykonanie, náhrady mzdy alebo náhrady platu zamestnávateľom členov a zapisovateľa okresnej volebnej komisie a náhrady samostatne zárobkovo činným osobám, ktoré vykonávali funkciu člena alebo zapisovateľa okresnej volebnej komisie vrátane úhrady poistného do poisťovní podľa osobitných predpisov,3)
e)
odmeny z dohôd o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru uzatvorených na zabezpečenie volieb.
(3)
Podľa § 2 písm. c) sa uhrádzajú výdavky spojené s voľbami na
a)
prevádzku motorových vozidiel vyčlenených pre potreby volebných orgánov a prepravné vrátane dopravy a prepravy volebných materiálov a tlačív,
b)
elektronické komunikačné spojenie volebných orgánov,
c)
poštovné,
d)
školenia,
e)
materiálne zabezpečenie volebnej komisie samosprávneho kraja a obvodných volebných komisií,
f)
cestovné náhrady členov a zapisovateľa volebnej komisie samosprávneho kraja, členov a zapisovateľov obvodných volebných komisií a osôb zabezpečujúcich organizačnú a technickú prípravu volieb a ich vykonanie v rozsahu podľa osobitného predpisu,1)
g)
občerstvenie a stravovanie členov a zapisovateľa volebnej komisie samosprávneho kraja, členov a zapisovateľov obvodných volebných komisií a osôb zabezpečujúcich organizačnú a technickú prípravu volieb a ich vykonanie podľa osobitných predpisov,2)
h)
odmeny alebo náhrady mzdy, alebo náhrady platu členov a zapisovateľa volebnej komisie samosprávneho kraja, členov a zapisovateľov obvodných volebných komisií, mzdy a odmeny osôb zabezpečujúcich organizačnú a technickú prípravu volieb a ich vykonanie, náhrady mzdy alebo náhrady platu zamestnávateľom členov a zapisovateľa volebnej komisie samosprávneho kraja, členov a zapisovateľov obvodných volebných komisií a náhrady samostatne zárobkovo činným osobám, ktoré vykonávali funkciu člena alebo zapisovateľa volebnej komisie samosprávneho kraja alebo člena alebo zapisovateľa obvodnej volebnej komisie vrátane úhrady poistného do poisťovní podľa osobitných predpisov,3)
i)
odmeny z dohôd o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru uzatvorených na zabezpečenie volieb,
j)
náhradu trov konania v súvislosti s konaním na súdoch vo veci registrácie kandidátov.
(4)
Podľa § 2 písm. d) sa uhrádzajú výdavky spojené s voľbami na
a)
tlač a rozmnoženie zoznamov voličov a oznámení o čase a mieste konania volieb,
b)
doručovanie oznámenia o čase a mieste konania volieb a doručovanie zoznamu kandidátov uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listinách,
c)
prevádzku motorových vozidiel vyčlenených pre potreby volebných orgánov a prepravné vrátane dopravy a prepravy volebných materiálov, tlačív a zápisníc o výsledkoch volieb,
d)
nájomné za volebné miestnosti, ich prevádzku a nevyhnutné drobné úpravy volebných miestností,
e)
vybavenie volebných miestností štátnou zástavou Slovenskej republiky, štátnou vlajkou Slovenskej republiky a štátnym znakom Slovenskej republiky,
f)
energie,
g)
elektronické komunikačné spojenie pre potreby miestnej volebnej komisie a okrskových volebných komisií,
h)
poštovné,
i)
školenia,
j)
materiálne zabezpečenie miestnej volebnej komisie a okrskových volebných komisií,
k)
cestovné náhrady členov a zapisovateľa miestnej volebnej komisie, členov a zapisovateľov okrskových volebných komisií a osôb zabezpečujúcich organizačnú a technickú prípravu volieb a ich vykonanie v rozsahu podľa osobitného predpisu,1)
l)
občerstvenie a stravovanie členov a zapisovateľa miestnej volebnej komisie, členov a zapisovateľov okrskových volebných komisií a osôb zabezpečujúcich organizačnú a technickú prípravu volieb a ich vykonanie v rozsahu podľa osobitných predpisov,2)
m)
odmeny alebo náhrady mzdy, alebo náhrady platu členov a zapisovateľa miestnej volebnej komisie a členov a zapisovateľov okrskových volebných komisií, mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a odmeny osôb zabezpečujúcich organizačnú a technickú prípravu volieb a ich vykonanie, náhrady mzdy alebo náhrady platu zamestnávateľom členov a zapisovateľa miestnej volebnej komisie, členov a zapisovateľov okrskových volebných komisií a náhrady samostatne zárobkovo činným osobám, ktoré vykonávali funkciu člena alebo zapisovateľa miestnej volebnej komisie alebo člena alebo zapisovateľa okrskovej volebnej komisie vrátane úhrady poistného do poisťovní podľa osobitných predpisov,3)
n)
odmeny z dohôd o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru uzatvorených na zabezpečenie volieb,
o)
náhradu trov konania v súvislosti s konaním na súdoch vo veci registrácie kandidátov.
(5)
Na úhradu výdavkov podľa odsekov 3 a 4 sa obci a samosprávnemu kraju poskytujú preddavky; na voľby vyhlásené podľa § 181 ods. 3 zákona sa preddavky neposkytujú.
§ 4
Z kapitoly štatistického úradu sa uhrádzajú výdavky spojené s voľbami na
a)
prevádzku motorových vozidiel vyčlenených pre potreby volebných orgánov a prepravné vrátane dopravy a prepravy techniky určenej pre potreby odborných sumarizačných útvarov volebných komisií,
b)
energie,
c)
elektronické komunikačné spojenie volebných orgánov,
d)
školenia odborných sumarizačných útvarov volebných komisií,
e)
zabezpečenie výpočtovej, komunikačnej, reprografickej a inej techniky vrátane jej základného programového vybavenia a licencií, obstaranie spotrebného materiálu a náhradných dielov na výpočtovú techniku, komunikačnú techniku a reprografickú techniku používanú počas prípravy a spracovania výsledkov volieb,
f)
nevyhnutné opravy, servis a obmenu technických zariadení potrebných na zabezpečenie volieb,
g)
technickú podporu súvisiacu so zabezpečením chodu informačných technológií štatistického úradu,
h)
zabezpečenie prípravy, spracovania a monitorovania výsledkov volieb,
i)
úhradu nákladov spojených s prenosom dát na základe uzatvorených zmlúv,
j)
zmluvné poistenie techniky v správe štatistického úradu počas prepravy do priestorov a z priestorov určených pre odborné sumarizačné útvary volebných komisií,
k)
materiálne zabezpečenie odborných sumarizačných útvarov volebných komisií,
l)
cestovné náhrady členov odborných sumarizačných útvarov volebných komisií a osôb vykonávajúcich organizačné a technické zabezpečenie počas prípravy a spracovania výsledkov volieb v rozsahu podľa osobitného prespisu,1)
m)
občerstvenie a stravovanie členov odborných sumarizačných útvarov volebných komisií a osôb vykonávajúcich organizačné a technické zabezpečenie počas prípravy a spracovania výsledkov volieb v rozsahu podľa osobitných predpisov,2)
n)
mzdy a odmeny členov odborných sumarizačných útvarov volebných komisií a ostatných zamestnancov, ktorí zabezpečujú úlohy súvisiace s prípravou, spracovaním a prezentáciou výsledkov volieb vrátane úhrady poistného podľa osobitných predpisov,3)
o)
odmeny z dohôd o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru uzatvorených na zabezpečenie prípravy a spracovania výsledkov volieb,
p)
tlač metodických a informačných materiálov, príručiek a ďalších tlačív.
§ 5
(1)
Odmena za výkon funkcie člena okrskovej volebnej komisie, miestnej volebnej komisie (ďalej len „člen volebnej komisie“) a zapisovateľa volebnej komisie za deň konania volieb, ak nemajú v deň konania volieb nárok na náhradu podľa § 36 ods. 1 zákona, sa ustanovuje vo výške 77 % zo sumy, ktorá pripadá na jeden pracovný deň z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predposledný kalendárny štvrťrok pred kalendárnym štvrťrokom, v ktorom sa konajú voľby.
(2)
Odmenu členovi volebnej komisie podľa odseku 1 vyplatí príslušná obec a v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice príslušná mestská časť.
(3)
Odmenu zapisovateľovi volebnej komisie vyplatí
a)
okresný úrad, ak ide o zapisovateľa okresnej volebnej komisie,
b)
úrad samosprávneho kraja, ak ide o zapisovateľa volebnej komisie samosprávneho kraja a zapisovateľa obvodnej volebnej komisie,
c)
obec, ak ide o zapisovateľa miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie, alebo mesto, ak ide o zapisovateľa mestskej volebnej komisie; na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mesta Košíc príslušná mestská časť.
(4)
Odmena podľa odsekov 1 až 3 sa vypláca do 30 dní po vykonaní volieb.
§ 6
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 190/2015 Z. z. o výške odmeny a podrobnostiach o úhrade odmeny členov a zapisovateľov volebných komisií.
§ 7
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Robert Kaliňák v. r.
1)
§ 4 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/11251/2004-42, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o hospodárení rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií a ktorým sa mení výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. februára 2004 č. 2252/2004-44 v znení výnosu č. MF/003821/2004-442 (oznámenie č. 670/2004 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.