310/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.11.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

310
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 21. novembra 2014 bola v Bratislave podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Macedónskou republikou o sociálnom zabezpečení.
Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas uznesením č. 1634 zo 17. marca 2015 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky zmluvu ratifikoval 19. júna 2015.
Zmluva nadobudne platnosť 1. decembra 2015 v súlade s článkom 37 ods. 2.
Dňom nadobudnutia platnosti tejto zmluvy vo vzájomných vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Macedónskou republikou sa skončí platnosť Dohovoru medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhosláviou o sociálnom poistení podpísaného v Belehrade 22. mája 1957 (vyhláška č. 3/1958 Zb.) a Dohovoru o spolupráci na poli sociálnej politiky medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhosláviou podpísaného v Belehrade 22. mája 1957 (vyhláška č. 2/1958 Zb.).
K oznámeniu č. 310/2015 Z. z.
ZMLUVA medzi Slovenskou republikou a macedónskou republikou o sociálnom zabezpečení Slovenská republika a Macedónska republika, (ďalej len „zmluvné štáty“),
s prianím posilniť priateľské vzťahy medzi oboma krajinami a
s úmyslom upraviť vzájomné vzťahy v oblasti sociálneho zabezpečenia,
sa dohodli takto:
Prvá časť
Všeobecné ustanovenia
Článok 1
Pojmy
(1)
Na účely tejto zmluvy uvedené pojmy majú tento význam:
1.
„právne predpisy“
zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy, týkajúce sa oblastí sociálneho zabezpečenia uvedené v článku 2 tejto zmluvy,
2.
„príslušný orgán“
vo vzťahu k Slovenskej republike:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky,
vo vzťahu k Macedónskej republike:
Ministerstvo práce a sociálnej politiky a Ministerstvo zdravotníctva,
3.
„inštitúcia“
inštitúcia zodpovedná za vykonávanie právnych predpisov uvedených v článku 2 tejto zmluvy,
4.
„príslušná inštitúcia“
inštitúcia, v ktorej bola osoba poistená v čase uplatnenia nároku na poskytnutie dávok alebo od ktorej je táto osoba oprávnená poberať dávky,
5.
„bydlisko“
miesto trvalého pobytu alebo miesto zvyčajného pobytu,
6.
„pobyt“
miesto prechodného pobytu,
7.
„zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba“
zamestnaná osoba, samostatne zárobkovo činná osoba, alebo osoba im na roveň postavená podľa právnych predpisov zmluvných štátov,
8.
„rodinný príslušník“
osoba, ktorá sa za rodinného príslušníka považuje podľa právnych predpisov zmluvného štátu, ktorý uhrádza vecné dávky poskytnuté druhým zmluvným štátom,
9.
„obdobie poistenia“
obdobie platenia príspevkov na sociálne zabezpečenie v súlade s právnymi predpismi zmluvného štátu, obdobie uznané ako obdobie poistenia podľa právnych predpisov zmluvného štátu, ako aj obdobie, ktoré je podľa právnych predpisov zmluvného štátu rovnocenné obdobiu poistenia,
10.
„dávky“
všetky peňažné dávky a vecné dávky, prislúchajúce zo sociálneho zabezpečenia, uvedené v článku 2 tejto zmluvy,
11.
„peňažné dávky“ a „dôchodky“
všetky peňažné dávky a dôchodky vrátane všetkých ich častí, valorizácií, príplatkov, doplnkových platieb, ako aj všetky jednorazové platby,
12.
„vecné dávky“
zdravotná starostlivosť okrem peňažných dávok,
13.
„prídavok na dieťa“
peňažná dávka pre deti podľa právnych predpisov každého zo zmluvných štátov,
14.
„dávky v nezamestnanosti“
peňažné dávky poskytované na účely zabezpečenia hmotnej ochrany osôb, ktoré si hľadajú zamestnanie.
(2)
Iné pojmy použité v tejto zmluve majú význam, ktorý im patrí podľa právnych predpisov zmluvných štátov.
Článok 2
Právne predpisy, na ktoré sa vzťahuje táto zmluva
(1)
Táto zmluva sa vzťahuje na nasledujúce právne predpisy:
1.1
právne predpisy Slovenskej republiky o
1.1.1
zdravotnom poistení a zdravotnej starostlivosti,
1.1.2
dôchodkovom poistení,
1.1.3
nemocenskom poistení,
1.1.4
úrazovom poistení,
1.1.5
poistení v nezamestnanosti,
1.1.6
prídavku na dieťa.
1.2
právne predpisy Macedónskej republiky o
1.2.1
dôchodkovom poistení a invalidnom poistení,
1.2.2
zdravotnom poistení, zdravotnej starostlivosti,
1.2.3
pracovných úrazoch a chorobách z povolania,
1.2.4
poistení v nezamestnanosti a
1.2.5
prídavku na dieťa.
(2)
Táto zmluva sa vzťahuje aj na budúce právne predpisy, ktoré menia, dopĺňajú alebo nahrádzajú právne predpisy uvedené v odseku 1 tohto článku.
Článok 3
Osoby, na ktoré sa vzťahuje táto zmluva
Táto zmluva sa vzťahuje na:
1.
osoby, na ktoré sa vzťahujú alebo vzťahovali právne predpisy jedného alebo oboch zmluvných štátov a
2.
iné osoby, ktoré odvodzujú svoje práva od osôb uvedených v bode 1 tohto článku.
Článok 4
Rovnosť zaobchádzania
(1)
Pri uplatňovaní právnych predpisov jedného zo zmluvných štátov majú štátni občania druhého zmluvného štátu rovnaké postavenie ako jeho vlastní štátni občania.
(2)
Odsek 1 tohto článku sa nevzťahuje na záväzky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv o sociálnom zabezpečení, ktoré uzatvorili zmluvné štáty s tretími štátmi.
Článok 5
Export dávok
(1)
Ak táto zmluva neustanovuje inak, dávky splatné podľa právnych predpisov jedného zmluvného štátu sa z dôvodu, že príjemca má bydlisko alebo pobyt na území druhého zmluvného štátu, neznížia, neupravia, nepozastavia ani nezrušia.
(2)
Výplata dávok uvedených v odseku 1 tohto článku sa štátnym občanom druhého zmluvného štátu vykonáva za rovnakých podmienok, ako výplata dávok štátnym občanom tohto štátu, a to aj vtedy, ak majú bydlisko v treťom štáte.
(3)
Odsek 1 tohto článku sa nevzťahuje na peňažné dávky v nezamestnanosti, na výplatu rozdielu medzi dôchodkom a minimálnou sumou dôchodku a vo vzťahu k Macedónskej republike ani na najnižšiu sumu dôchodku.
Druhá časť
Určenie právnych predpisov
Článok 6
Všeobecné pravidlo
Ak články 7 až 9 tejto zmluvy neustanovujú inak, na zamestnancov a samostatne zárobkovo činné osoby sa vzťahujú právne predpisy zmluvného štátu, na ktorého území sú osoby zamestnané, alebo samostatne zárobkovo činné.
Článok 7
Vyslaní zamestnanci a iné osoby
(1)
Ak je zamestnanec vyslaný svojím zamestnávateľom so sídlom v jednom zo zmluvných štátov na územie druhého zmluvného štátu, aby tam vykonal určitú prácu pre tohto zamestnávateľa, do ukončenia 24 kalendárnych mesiacov od vyslania sa na neho vzťahujú právne predpisy prvého zmluvného štátu tak, akoby bol stále zamestnaný na území tohto zmluvného štátu.
(2)
Ak samostatne zárobkovo činná osoba podliehajúca právnym predpisom jedného zmluvného štátu dočasne vykonáva svoju činnosť na území druhého zmluvného štátu alebo na území oboch zmluvných štátov, táto osoba, pokiaľ ide o túto činnosť, podlieha iba právnym predpisom prvého zmluvného štátu, najdlhšie po obdobie 24 kalendárnych mesiacov.
(3)
Ak je zamestnanec podniku leteckej, železničnej, cestnej alebo riečnej dopravy, ktorý vykonáva medzinárodné dopravné služby na území oboch zmluvných štátov, vyslaný svojím zamestnávateľom so sídlom v jednom zo zmluvných štátov na územie druhého zmluvného štátu, na tohto zamestnanca sa naďalej vzťahujú právne predpisy prvého zmluvného štátu rovnako, akoby bol stále zamestnaný na území tohto štátu.
(4)
Štátni zamestnanci a osoby im na roveň postavené podľa právnych predpisov jedného zo zmluvných štátov, vyslané na územie druhého zmluvného štátu, podliehajú právnym predpisom vysielajúceho zmluvného štátu.
(5)
Na posádky námorných lodí a iné osoby zamestnané na palubách námorných lodí sa vzťahujú právne predpisy toho zmluvného štátu, pod ktorého vlajkou námorná loď pláva.
Článok 8
Diplomatické misie a konzulárne úrady
(1)
Členovia diplomatických misií a konzulárnych úradov, ktorí sú vyslaní z územia jedného zmluvného štátu na územie druhého zmluvného štátu, podliehajú právnym predpisom vysielajúceho zmluvného štátu.
(2)
Zamestnanci diplomatických misií a konzulárnych úradov, ktorí neboli vyslaní, podliehajú právnym predpisom zmluvného štátu, na ktorého území sú zamestnaní.
Článok 9
Výnimky
Na spoločnú žiadosť zamestnanca a jeho zamestnávateľa alebo na žiadosť samostatne zárobkovo činnej osoby, sa môžu príslušné orgány oboch zmluvných štátov dohodnúť na udelení výnimky z článkov 6 až 8 tejto zmluvy.
Tretia časť
Osobitné ustanovenia
Prvá kapitola
Choroba a materstvo
Článok 10
Spočítavanie období poistenia
Ak na vznik, trvanie alebo obnovenie nároku na dávku podľa právnych predpisov jedného zo zmluvných štátov sa vyžadujú určité obdobia poistenia, príslušná inštitúcia tohto zmluvného štátu započíta v potrebnom rozsahu aj príslušné obdobia, ktoré poistená osoba získala podľa právnych predpisov druhého zmluvného štátu, ak sa tieto obdobia neprekrývajú.
Článok 11
Dávky
(1)
Osobe, ktorá spĺňa podmienky pre získanie nároku na vecné dávky podľa právnych predpisov jedného zmluvného štátu a ktorej stav si vyžaduje poskytnutie neodkladných vecných dávok počas pobytu na území druhého zmluvného štátu, sa poskytnú neodkladné vecné dávky v druhom zmluvnom štáte v súlade s právnymi predpismi druhého zmluvného štátu, na náklady príslušnej inštitúcie.
(2)
Osoba, ktorá spĺňa podmienky pre získanie nároku na peňažné dávky podľa právnych predpisov jedného zmluvného štátu a má bydlisko alebo pobyt na území druhého zmluvného štátu, dostáva peňažné dávky priamo od príslušnej inštitúcie prvého zmluvného štátu podľa jeho právnych predpisov.
(3)
Osoba, ktorá spĺňa podmienky pre získanie nároku na vecné dávky podľa právnych predpisov jedného zmluvného štátu a po získaní predchádzajúceho súhlasu príslušnej inštitúcie, môže byť vyslaná na liečenie na územie druhého zmluvného štátu s prihliadnutím na jej zdravotný stav a na náklady príslušnej inštitúcie prvého zmluvného štátu.
(4)
Ortopedické pomôcky a iné vecné dávky významnej hodnoty sú podmienené predchádzajúcim súhlasom príslušnej inštitúcie okrem prípadov, ak je ich poskytnutie nutné z dôvodu ohrozenia života alebo zdravia osoby.
(5)
Osoba, ktorá spĺňa podmienky pre získanie nároku na vecné dávky v súlade s právnymi predpismi jedného zmluvného štátu a má bydlisko na území druhého zmluvného štátu, uplatňuje si nárok na vecné dávky na území druhého zmluvného štátu v súlade s jeho právnymi predpismi po predchádzajúcom súhlase príslušnej inštitúcie a na jej náklady.
(6)
Osoby uvedené v článku 7 odsek 1 až 4 a v článku 8 odsek 1 tejto zmluvy majú nárok na vecné dávky na území zmluvného štátu, do ktorého boli vyslané podľa právnych predpisov tohto štátu, na náklady príslušnej inštitúcie. Prvá veta sa rovnako vzťahuje aj na rodinných príslušníkov týchto osôb.
Článok 12
Poberatelia dôchodkov
(1)
Na poberateľa dôchodku od oboch zmluvných štátov sa vzťahujú právne predpisy o zdravotnom poistení toho zmluvného štátu, na ktorého území má bydlisko. Vecné dávky sú poskytované na náklady príslušnej inštitúcie zmluvného štátu, na území ktorého má bydlisko.
(2)
Poberateľ dôchodku podľa právnych predpisov jedného zmluvného štátu, ktorý má bydlisko v druhom zmluvnom štáte, má nárok na vecné dávky v zmluvnom štáte, v ktorom má bydlisko, na náklady príslušnej inštitúcie.
(3)
Odseky 1 a 2 tohto článku sa vzťahujú aj na rodinných príslušníkov poberateľa dôchodku.
Článok 13
Náhrada nákladov
Náklady na vecné dávky podľa článkov 11 a 12 ods. 2 a 3 tejto zmluvy uhrádza príslušná inštitúcia, v ktorej je osoba poistená, pričom:
1.
skutočné náklady na vecné dávky vypočíta inštitúcia, ktorá poskytuje dávky, v rovnakých cenách ako uplatňuje pre svojich poistencov,
2.
príslušná inštitúcia uhrádza skutočné náklady za poskytnuté vecné dávky pre každý jednotlivý prípad v súlade s ustanoveniami článkov 11 a 12 ods. 2 a 3 tejto zmluvy s výnimkou administratívnych nákladov,
3.
kontaktné miesta zmluvných štátov si môžu dohodnúť aj iné spôsoby vyúčtovania a úhrady nákladov vecných dávok.
Druhá kapitola
Staroba, invalidita a úmrtie
Článok 14
Spočítavanie období poistenia
(1)
Ak vznik, trvanie alebo obnovenie nároku na dôchodok podľa právnych predpisov jedného zo zmluvných štátov vyžaduje získanie určitého obdobia poistenia, ak to je potrebné, príslušná inštitúcia tohto zmluvného štátu započíta aj obdobia poistenia, ktoré poistená osoba získala podľa právnych predpisov druhého zmluvného štátu, a to rovnako, akoby to bolo obdobie poistenia získané podľa právnych predpisov prvého zmluvného štátu, pod podmienkou, že obdobia poistenia sa neprekrývajú.
(2)
Ak nie sú splnené podmienky na získanie nároku na dôchodok podľa odseku 1 tohto článku, tak príslušná inštitúcia zohľadní aj obdobie poistenia získané v treťom štáte, s ktorým majú obidva zmluvné štáty uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o sociálnom zabezpečení.
Článok 15
Plný dôchodok
Ak boli splnené podmienky nároku na dôchodok podľa právnych predpisov jedného zmluvného štátu bez ohľadu na obdobia poistenia získané podľa právnych predpisov druhého zmluvného štátu, príslušná inštitúcia prvého zmluvného štátu vypočíta dôchodok len za obdobia poistenia získané podľa právnych predpisov prvého zmluvného štátu.
Článok 16
Pomerná časť dôchodku
Ak podľa právnych predpisov jedného zmluvného štátu vznikne nárok na dôchodok len započítaním období poistenia získaných podľa právnych predpisov druhého zmluvného štátu, príslušná inštitúcia postupuje takto:
1.
najprv vypočíta teoretickú sumu dôchodku, ktorý by osobe patril, ak by sa započítali všetky obdobia poistenia,
2.
potom na základe sumy vypočítanej spôsobom uvedeným v bode 1 tohto článku dôchodok pomerne rozdelí podľa dĺžky obdobia poistenia získaného podľa vlastných právnych predpisov a celkovým obdobím poistenia.
Článok 17
Osobitné ustanovenie týkajúce sa Slovenskej republiky
Nárok na slovenský invalidný dôchodok osobe, ktorej invalidita vznikla v období, v ktorom je nezaopatreným dieťaťom alebo počas doktorandského štúdia v dennej forme do dovŕšenia 26 rokov veku, vznikne aj bez ohľadu na dĺžku obdobia poistenia, len ak ide o osobu, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
Článok 18
Výpočet dôchodku
Na účely výpočtu dôchodku zohľadní príslušná inštitúcia len príjmy získané za obdobia poistenia podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje.
Článok 19
Obdobia poistenia kratšie ako 12 mesiacov
(1)
Ak celkové obdobie poistenia rozhodujúce na účely výpočtu dôchodku podľa právnych predpisov jedného zmluvného štátu nedosiahne 12 mesiacov, dôchodok sa neprizná. To neplatí za predpokladu, že nárok na dôchodok vznikne aj za obdobie poistenia kratšie ako 12 mesiacov.
(2)
Obdobie poistenia kratšie ako 12 mesiacov, na základe ktorého nevznikne nárok na dôchodok podľa právnych predpisov jedného zmluvného štátu, započíta príslušná inštitúcia druhého zmluvného štátu na vznik, trvanie alebo obnovenie nároku na dôchodok, ako aj na účely určenia sumy dôchodku tak, ako keby toto obdobie poistenia bolo získané podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje inštitúcia druhého zmluvného štátu.
Tretia kapitola
Pracovné úrazy a choroby z povolania
Článok 20
Vecné dávky
(1)
Osoba, ktorej vznikne na základe pracovného úrazu alebo choroby z povolania nárok na vecné dávky v jednom zmluvnom štáte podľa právnych predpisov tohto zmluvného štátu, a ktorá má bydlisko alebo pobyt na území druhého zmluvného štátu, dostane tieto dávky na náklady príslušnej inštitúcie, od inštitúcie v mieste jej bydliska alebo pobytu podľa právnych predpisov uplatňovaných touto inštitúciou tak, ako keby bola osoba poistená podľa týchto právnych predpisov.
(2)
Pri poskytovaní vecných dávok významnej hodnoty platí ustanovenie článku 11 ods. 4 tejto zmluvy.
(3)
V prípadoch uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku má osoba nárok na vecné dávky:
– v Slovenskej republike – v zdravotnej poisťovni,
– v Macedónskej republike – na regionálnom pracovisku Fondu zdravotného poistenia Macedónskej republiky.
(4)
Pri úhrade nákladov, ktoré vzniknú podľa odsekov 1 a 2 tohto článku, platí ustanovenie článku 13 tejto zmluvy.
Článok 21
Choroba z povolania
(1)
Ak je poskytnutie dávky v prípade choroby z povolania podľa právnych predpisov jedného zmluvného štátu podmienené skutočnosťou, že táto choroba z povolania je po prvýkrát diagnostikovaná na území tohto zmluvného štátu, takáto podmienka sa považuje za splnenú, ak choroba je po prvýkrát diagnostikovaná na území druhého zmluvného štátu.
(2)
Ak je poskytnutie dávky v prípade choroby z povolania podľa právnych predpisov jedného zmluvného štátu podmienené určitým obdobím trvania povolania, ktoré chorobu z povolania spôsobilo, príslušná inštitúcia tohto zmluvného štátu v prípade potreby zohľadní aj obdobia výkonu takéhoto povolania podľa právnych predpisov druhého zmluvného štátu.
Článok 22
Peňažné dávky
(1)
Peňažné dávky v prípade pracovného úrazu poskytuje osobe príslušná inštitúcia zmluvného štátu, ktorého právne predpisy sa vzťahovali na osobu v čase vzniku jej pracovného úrazu a ak ide o chorobu z povolania príslušná inštitúcia zmluvného štátu, v ktorom osoba naposledy vykonávala povolanie za podmienok, z ktorých vzniká choroba z povolania.
(2)
Ak osoba, ktorá na základe choroby z povolania dostávala alebo dostáva peňažné dávky na náklady príslušnej inštitúcie jedného zmluvného štátu, požiada pre zhoršenie choroby z povolania zapríčinenej vykonávaním povolania, ktoré podľa právnych predpisov druhého zmluvného štátu mohlo zapríčiniť takúto chorobu z povolania, o priznanie dávky príslušnú inštitúciu druhého zmluvného štátu, inštitúcia prvého zmluvného štátu bude naďalej znášať náklady na takúto dávku v súlade s právnymi predpismi, ktoré uplatňuje, bez ohľadu na zhoršenie choroby z povolania. Príslušná inštitúcia druhého zmluvného štátu poskytne dávku v sume rozdielu medzi sumou dávky stanovenou po zhoršení choroby z povolania a sumou dávky, ktorá by bola poskytnutá z titulu choroby z povolania pred jej zhoršením podľa právnych predpisov, ktoré táto inštitúcia uplatňuje.
Štvrtá kapitola
Nezamestnanosť
Článok 23
Započítanie období poistenia
(1)
Obdobie poistenia získané podľa právnych predpisov jedného zmluvného štátu sa zohľadňuje na vznik nároku na dávku v nezamestnanosti podľa právnych predpisov druhého zmluvného štátu, ak osoba získala v prvom zmluvnom štáte obdobie poistenia zodpovedajúce obdobiu poistenia v nezamestnanosti v druhom zmluvnom štáte pred uplatnením si vzniku nároku na dávku, pod podmienkou, že sa obdobia poistenia neprekrývajú.
(2)
Dávku v nezamestnanosti poskytuje inštitúcia podľa právnych predpisov zmluvného štátu, ktoré uplatňuje.
Piata kapitola
Prídavok na dieťa
Článok 24
Nárok na dávku
(1)
Nárok na prídavok na dieťa má osoba podľa právnych predpisov toho zmluvného štátu, na území ktorého má oprávnená osoba bydlisko alebo pobyt.
(2)
Ak vznikne nárok na prídavok na dieťa podľa právnych predpisov obidvoch zmluvných štátov, vykonávajú sa len právne predpisy toho zmluvného štátu, na ktorého území má dieťa bydlisko.
Štvrtá časť
Rôzne ustanovenia
Článok 25
Povinnosti príslušných orgánov
(1)
Príslušné orgány zmluvných štátov prijmú nevyhnutné opatrenia na vykonávanie tejto zmluvy.
(2)
Príslušné orgány najmä:
1.
uzavrú vykonávaciu dohodu na vykonávanie tejto zmluvy,
2.
navzájom si poskytujú informácie o zmenách právnych predpisov zmluvných štátov,
3.
určia kontaktné miesta na účely jednoduchšej komunikácie medzi inštitúciami oboch zmluvných štátov.
Článok 26
Ochrana osobných údajov
(1)
Osobné údaje, ktoré jeden zmluvný štát odovzdáva v súlade s touto zmluvou druhému zmluvnému štátu, sa použijú výlučne na účely vykonávania tejto zmluvy.
(2)
Osobné údaje získané podľa odseku 1 tohto článku jedným zmluvným štátom sa spravujú podľa právnych predpisov o ochrane osobných údajov prijímajúceho zmluvného štátu.
Článok 27
Vzájomná pomoc
(1)
Príslušné orgány a inštitúcie zmluvných štátov si pri vykonávaní tejto zmluvy poskytujú vzájomnú pomoc tak, akoby išlo o vykonávanie ich vlastných právnych predpisov. Táto pomoc sa poskytuje bezplatne.
(2)
Inštitúcie si navzájom uznávajú doklady, vydané príslušnými orgánmi a príslušnými inštitúciami druhého zmluvného štátu. Zdravotný stav, pokles pracovnej schopnosti a stupeň invalidity posudzuje inštitúcia zmluvného štátu zodpovedná za dávky.
(3)
Lekárske vyšetrenia, potrebné výlučne na účely vykonávania právnych predpisov jedného zmluvného štátu, týkajúce sa osoby s bydliskom alebo pobytom na území druhého zmluvného štátu, vykonáva na žiadosť a náklady príslušnej inštitúcie inštitúcia v mieste bydliska alebo pobytu osoby. Lekárske vyšetrenia potrebné na vykonávanie právnych predpisov obidvoch zmluvných štátov vykoná na vlastné náklady inštitúcia zmluvného štátu, kde má osoba bydlisko alebo pobyt.
Článok 28
Oslobodenie od poplatkov a od overovania
(1)
Oslobodenie a zníženie správnych poplatkov podľa právnych predpisov jedného zo zmluvných štátov pri písomných a iných dokumentoch, ktoré sa predkladajú podľa právnych predpisov tohto štátu pri vykonávaní tejto zmluvy, sa vzťahuje aj na obdobné písomnosti a iné dokumenty predložené podľa právnych predpisov druhého zmluvného štátu.
(2)
Príslušné orgány a príslušné inštitúcie zmluvných štátov nevyžadujú overovanie písomností a iných dokumentov, ktoré je potrebné predložiť podľa tejto zmluvy, diplomatickými misiami a konzulárnymi úradmi.
Článok 29
Štátne jazyky
(1)
Príslušné orgány a príslušné inštitúcie jedného zo zmluvných štátov nemôžu odmietnuť podania ani iné dokumenty, ktoré sú im predložené, len z dôvodu, že sú napísané v štátnom jazyku druhého zmluvného štátu alebo v anglickom jazyku.
(2)
Počas vykonávania tejto zmluvy môžu príslušné orgány a príslušné inštitúcie navzájom komunikovať aj s dotknutými stranami, s ich splnomocnencami alebo prostredníctvom kontaktných miest vo svojich štátnych jazykoch alebo v anglickom jazyku.
Článok 30
Podávanie žiadostí a lehoty
(1)
Žiadosti, vyhlásenia a opravné prostriedky, ktoré sú podané podľa právnych predpisov jedného zo zmluvných štátov v určenej lehote príslušným orgánom, súdom alebo príslušnej inštitúcii, sa považujú za včas podané, ak sa podajú v určenej lehote príslušnému orgánu, súdu alebo príslušnej inštitúcii druhého zmluvného štátu.
(2)
Žiadosť o dávku podaná podľa právnych predpisov jedného zo zmluvných štátov, sa považuje za žiadosť o dávku podanú podľa právnych predpisov druhého zmluvného štátu. To neplatí, ak žiadateľ výslovne žiada o odloženie priznania dávky v starobe podľa právnych predpisov druhého zmluvného štátu.
(3)
V prípadoch uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku príslušný orgán alebo inštitúcia, ktorým boli žiadosti, vyhlásenia alebo opravné prostriedky predložené, zašle ich bez zbytočného odkladu príslušnému orgánu alebo príslušnej inštitúcii druhého zmluvného štátu priamo alebo prostredníctvom kontaktného miesta.
Článok 31
Uznávanie vykonateľných rozhodnutí
(1)
Vykonateľné rozhodnutia príslušných orgánov a príslušných inštitúcií vydané jedným zo zmluvných štátov, týkajúce sa dávok a iných pohľadávok sociálneho zabezpečenia, sú uznané aj v druhom zmluvnom štáte.
(2)
Uznanie možno odmietnuť len, ak je v rozpore s právnym poriadkom zmluvného štátu, v ktorom sa rozhodnutie má vykonať.
(3)
Rozhodnutia uznané podľa odseku 1 tohto článku sa vykonajú v druhom zmluvnom štáte. Vykonanie rozhodnutí sa realizuje podľa právnych predpisov zmluvného štátu, na území ktorého sa výkon realizuje. Kópia rozhodnutia musí obsahovať doložku vykonateľnosti.
(4)
Vzájomná pomoc príslušných inštitúcií pri vykonávaní odsekov 1 až 3 tohto článku nezahŕňa zastupovanie v konaní pred súdmi.
Článok 32
Mena a platba
(1)
Ak je príslušná inštitúcia jedného zo zmluvných štátov povinná platiť peňažné dávky osobe s pobytom alebo bydliskom na území druhého zmluvného štátu, suma dávky je vyjadrená v peňažnej mene prvého zmluvného štátu.
(2)
Ak je podľa tejto zmluvy príslušná inštitúcia povinná uhrádzať výdavky na dávky príslušnej inštitúcii druhého zmluvného štátu, suma záväzku sa vyjadrí v mene druhého zmluvného štátu, ktorý dávku poskytol.
(3)
Platby podľa tejto zmluvy z jedného zmluvného štátu do druhého zmluvného štátu sa vykonávajú v konvertibilnej mene.
Článok 33
Refundácia preplatkov peňažných dávok a dôchodkov
Ak príslušná inštitúcia jedného zo zmluvných štátov vyplatí peňažné dávky alebo dôchodky neprávom priznané alebo v sume vyššej než je suma, na ktorú má príjemca nárok, preplatok možno, na žiadosť príslušnej inštitúcie prvého zmluvného štátu, refundovať z nevyplatených dávok alebo dôchodkov toho istého druhu, priznaných podľa právnych predpisov druhého zmluvného štátu.
Článok 34
Odškodnenie treťou stranou
(1)
Ak osoba, ktorá podľa právnych predpisov jedného zo zmluvných štátov má nárok na dávku z titulu škody, ktorá vznikla na území druhého zmluvného štátu v súlade s jeho právnymi predpismi, takáto osoba má nárok na prechod nároku na odškodnenie z tretej osoby na príslušnú inštitúciu prvého zmluvného štátu, ktorá je povinná splniť povinnosť v súlade s právnymi predpismi; druhý zmluvný štát uzná takýto prechod nároku.
(2)
Ak podľa ustanovení odseku 1 tohto článku majú príslušné inštitúcie oboch zmluvných štátov nárok na odškodnenie na základe rovnakého prípadu utrpenej škody, sú považované za spoluveriteľov. Tretia osoba môže prevedené nároky podľa odseku 1 tohto článku odškodniť obom príslušným inštitúciám tak, že vykoná platbu jednej z nich. Vo vzájomnom vzťahu sú príslušné inštitúcie povinné sa vzájomne vyrovnať podľa súm dávok, ktoré majú vyplatiť.
Článok 35
Riešenie sporov
(1)
Ak pri vykonávaní tejto zmluvy nastanú akékoľvek rozdiely alebo spory, príslušné orgány zmluvných štátov ich vyriešia vzájomnou dohodou.
(2)
Ak sa dohoda podľa odseku 1 tohto článku nedosiahne, spor sa vyrieši diplomatickou cestou.
Piata časť
Prechodné a záverečné ustanovenia
Článok 36
Prechodné ustanovenia
(1)
Táto zmluva nezakladá žiadne nároky na dávky za obdobie pred nadobudnutím jej platnosti.
(2)
Okrem odseku 1 tohto článku sa pri rozhodovaní o nároku na dávku podľa tejto zmluvy zohľadňujú obdobia poistenia získané pred nadobudnutím platnosti tejto zmluvy a iné udalosti, ktoré vznikli pred týmto dátumom.
(3)
Rozhodnutia týkajúce sa nároku na dávky vymerané pred nadobudnutím platnosti tejto zmluvy nemajú vplyv na nároky vzniknuté podľa tejto zmluvy.
(4)
Pri používaní článku 7 tejto zmluvy v prípade osôb vyslaných do druhého zmluvného štátu pred dňom nadobudnutia platnosti tejto zmluvy sa má za to, že obdobie vyslania uvedené v článku 7 tejto zmluvy začalo plynúť odo dňa nadobudnutia platnosti tejto zmluvy.
Článok 37
Nadobudnutie platnosti
(1)
Táto zmluva podlieha ratifikácii.
(2)
Táto zmluva nadobudne platnosť prvého dňa tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom si zmluvné štáty vzájomne písomne diplomatickou cestou oznámili, že boli splnené všetky nevyhnutné podmienky stanovené vnútroštátnym právnym poriadkom na nadobudnutie platnosti tejto zmluvy.
Článok 38
Platnosť a ukončenie platnosti
(1)
Táto zmluva sa uzaviera na neurčitý čas.
(2)
Túto zmluvu možno vypovedať vzájomnou dohodou zmluvných štátov alebo jednostranne, a to písomným oznámením zaslaným diplomatickou cestou jedného zmluvného štátu druhému zmluvnému štátu. Vypovedanie nadobudne platnosť posledný deň príslušného kalendárneho roka, pričom výpovedná lehota nesmie byť kratšia ako šesť mesiacov.
(3)
V prípade skončenia platnosti zmluvy zostávajú jej ustanovenia platné v prípadoch nadobudnutých nárokov, ako aj pre žiadosti o nároky na dávky podané pred skončením platnosti zmluvy.
(4)
Dňom nadobudnutia platnosti tejto zmluvy vo vzájomných vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Macedónskou republikou končí platnosť Dohovoru medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhosláviou o sociálnom poistení z 22. mája 1957 a Dohovoru o spolupráci na poli sociálnej politiky medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhosláviou z 22. mája 1957. Nadobudnuté nároky z týchto zmlúv zostávajú nedotknuté. Na žiadosti o dávky predložené do dňa nadobudnutia platnosti tejto zmluvy sa vzťahujú ustanovenia uvedených zmlúv.
Na potvrdenie tohto splnomocnenci, riadne splnomocnení, podpísali túto zmluvu.
Dané v Bratislave 21. novembra 2014 v dvoch pôvodných vyhotoveniach každé v jazyku slovenskom a macedónskom, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Za Slovenskú republiku:
Ján Richter v. r.
Za Macedónsku republiku:
Dime Spasov v. r.