315/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

315
VYHLÁŠKA
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
z 18. novembra 2015,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 9, § 10 ods. 8 a § 15 ods. 8 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení vyhlášky č. 310/2000 Z. z., vyhlášky č. 403/2000 Z. z., vyhlášky č. 9/2001 Z. z., vyhlášky č. 48/2001 Z. z., vyhlášky č. 75/2001 Z. z., vyhlášky č. 133/2001 Z. z., vyhlášky č. 27/2002 Z. z., vyhlášky č. 69/2002 Z. z., vyhlášky č. 427/2003 Z. z., vyhlášky č. 361/2004 Z. z., vyhlášky č. 669/2004 Z. z., vyhlášky č. 187/2005 Z. z., vyhlášky č. 570/2006 Z. z., vyhlášky č. 171/2008 Z. z., vyhlášky č. 13/2009 Z. z., vyhlášky č. 162/2011 Z. z. a vyhlášky č. 287/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: "platných v čase posúdenia zhody".
2.
Za § 12b sa vkladá § 12ba, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠12ba
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. decembra 2015
(1)
Schválenie typu Európskych spoločenstiev a rozhodnutie o schválení typu Európskych spoločenstiev na
a)
merače pretečeného množstva studenej vody podľa prílohy č. 8,
b)
liehomery a hustomery na lieh podľa prílohy č. 16,
c)
tlakomery na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel podľa prílohy č. 19,
d)
obilné skúšače podľa prílohy č. 20
sa od 1. decembra 2015 nevydáva.
(2)
Konania o vydanie rozhodnutia o schválení typu Európskych spoločenstiev podľa odseku 1 začaté do 30. novembra 2015 sa dňom 1. decembra 2015 zastavujú.
(3)
Prvotné overenie Európskych spoločenstiev závaží podľa prílohy č. 17 sa vykonáva do 30. novembra 2025.“.
3.
V prílohe č. 8 prvej časti prvý bod znie:
„1.
Táto príloha sa vzťahuje na merače pretečeného množstva vody, ktoré sa používajú na meranie pretečeného množstva studenej vody (ďalej len „merače”) ako určené meradlá podľa § 8 zákona. Nevzťahuje sa na vodomery na studenú vodu uvádzané na trh podľa osobitného predpisu9) okrem overovania meračov uvádzaných na trh podľa osobitného predpisu.10) Na účely tejto prílohy sa pod výrazom studená voda rozumie voda, ktorej teplota je v rozsahu od 0 oC do 30 oC.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9 a 10 znejú:
„9)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2005 Z. z.
10)
§ 20 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 294/2005 Z. z.“.
4.
V prílohe č. 8 prvej časti tretí bod znie:
„3.
Podrobnosti o technických požiadavkách a metrologických požiadavkách na merače určené na trh členských štátov Európskej únie, štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo štátov, ktoré majú s Európskou úniou uzavretú medzinárodnú zmluvu, sú uvedené v druhej časti.“.
5.
V prílohe č. 8 prvej časti štvrtom bode uvádzacia veta znie: „Podrobnosti o technických požiadavkách a metrologických požiadavkách na merače určené na trh Slovenskej republiky sú uvedené v druhej časti alebo”.
6.
V prílohe č. 8 prvej časti sa za piaty bod vkladá nový šiesty bod, ktorý znie:
„6.
Prvotné overenie meračov iných ako uvádzaných na trh podľa osobitného predpisu9) možno vykonať iba pre merače s platným schválením typu.“.
Doterajšie body 6 až 8 sa označujú ako body 7 až 9.
7.
V prílohe č. 8 nadpise druhej časti, nadpise tretej časti, tretej časti nadpise oddielu I, tretej časti nadpise oddielu II, tretej časti nadpise oddielu III, tretej časti oddielu III v bodoch 1.10 až 1.12 a tretej časti nadpise oddielu IV sa vypúšťajú slová "pretečeného množstva studenej vody”.
8.
V prílohe č. 8 nadpise druhej časti sa slová „Európskej únie” nahrádzajú slovami „členských štátov Európskej únie, štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo štátov, ktoré majú s Európskou úniou uzavretú medzinárodnú zmluvu”.
9.
V prílohe č. 8 tretej časti oddielu I bode 1.1 a oddielu II bode 1.1 sa vypúšťajú slová „pretečeného množstva vody” a slová „Európskych spoločenstiev”.
10.
V prílohe č. 16 prvej časti tretí bod znie:
„3.
Podrobnosti o technických požiadavkách a metrologických požiadavkách na liehomery a hustomery na lieh určené na trh členských štátov Európskej únie, štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo štátov, ktoré majú s Európskou úniou uzavretú medzinárodnú zmluvu, sú uvedené v druhej časti.“.
11.
V prílohe č. 16 prvej časti piaty bod znie:
„5.
Liehomery a hustomery na lieh pred uvedením na trh členských štátov Európskej únie, štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo štátov, ktoré majú s Európskou úniou uzavretú medzinárodnú zmluvu, podliehajú schváleniu typu a prvotnému overeniu.“.
12.
V prílohe č. 16 prvej časti sa za piaty bod vkladá nový šiesty bod, ktorý znie:
„6.
Liehomery a hustomery na lieh pred uvedením na trh Slovenskej republiky podliehajú schváleniu typu a prvotnému overeniu.“.
Doterajšie body 6 a 7 sa označujú ako body 7 a 8.
13.
V prílohe č. 16 nadpise druhej časti sa vypúšťajú slová „na trh Európskej únie”.
14.
V prílohe č. 16 druhej časti desiatom bode prvej vete sa slová „na značku prvotného overenia Európskych spoločenstiev” nahrádzajú slovami „na overovaciu značku”.
15.
V prílohe č. 17 prvej časti tretí až siedmy bod znejú:
„3.
Podrobnosti o technických požiadavkách a metrologických požiadavkách na závažia sú uvedené v druhej časti.
4.
Závažia pred uvedením na trh podliehajú prvotnému overeniu.
5.
Závažia, ktoré pri overení vyhovejú ustanoveným požiadavkám, sa označia overovacou značkou.
6.
Závažia počas ich používania ako určené meradlá podliehajú následnému overeniu.
7.
Jednotlivým triedam presnosti podľa slovenských technických noriem zodpovedajú tieto triedy presnosti podľa klasifikácie Európskych spoločenstiev:
Trieda

presnosti podľa

slovenských technických

noriem

Trieda presnosti

podľa klasifikácie

Európskych spoločenstiev

1 E2
2 F1
3 F2
4 M1
5 M2 (stredná trieda)”.“.
16.
V prílohe č. 17 prvej časti sa vypúšťa ôsmy a deviaty bod.
17.
V prílohe č. 17 nadpise druhej časti sa vypúšťajú slová „určené na trh Európskej únie”.
18.
V prílohe č. 17 sa vypúšťa tretia časť.
19.
V prílohe č. 19 prvej časti druhý až štvrtý bod znejú:
„2.
Podrobnosti o technických požiadavkách a metrologických požiadavkách na tlakomery sú uvedené v druhej časti.
3.
Tlakomery pred uvedením na trh členských štátov Európskej únie, štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo štátov, ktoré majú s Európskou úniou uzavretú medzinárodnú zmluvu, podliehajú schváleniu typu a prvotnému overeniu. Metódy skúšania pri overovaní sú uvedené v druhej časti.
4.
Tlakomery pred uvedením na trh Slovenskej republiky podliehajú schváleniu typu a prvotnému overeniu. Metódy technických skúšok pri schvaľovaní typu a metódy skúšania pri overovaní sú uvedené v druhej časti.“.
20.
V prílohe č. 19 nadpise druhej časti sa vypúšťajú slová „určených na trh Európskej únie”.
21.
V prílohe č. 19 druhej časti bode 4.2 sa slová „značiek prvotného overenia Európskych spoločenstiev” nahrádzajú slovami „overovacích značiek”.
22.
Príloha č. 20 vrátane nadpisov znie:
„Príloha č. 20 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
OBILNÉ SKÚŠAČE
Prvá časť
Všeobecné ustanovenia, vymedzenie meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly
1.
Táto príloha sa vzťahuje na obilné skúšače, ktoré sú určené na meranie násypnej hustoty obilia ako určené meradlá podľa § 8 zákona.
2.
Násypná hustota je pomer hmotnosti obilia vyjadrenej v kilogramoch k objemu vyjadrenému v hektolitroch, ktorý sa pre daný druh obilia stanoví meraním s použitím meradla, ktoré je v súlade s ustanoveniami tejto prílohy.
3.
Podrobnosti o technických požiadavkách a metrologických požiadavkách na obilné skúšače sú uvedené v druhej časti.
4.
Obilné skúšače pred uvedením na trh podliehajú schváleniu typu a prvotnému overeniu.
5.
Obilné skúšače schváleného typu označí výrobca alebo dovozca značkou schváleného typu.
6.
Obilné skúšače, ktoré pri overení vyhovejú ustanoveným požiadavkám, sa označia overovacou značkou.
7.
Obilné skúšače počas ich používania ako určené meradlá podliehajú následnému overeniu.
Druhá časť
Požiadavky na meracie zariadenia obilných skúšačov
1.
Meradlá používané na určenie násypnej hustoty obilia musia mať tieto vlastnosti:
a)
sú skonštruované a vyhotovené tak, aby zabezpečovali dostatočnú opakovateľnosť a reprodukovateľnosť meraní,
b)
najväčšia dovolená chyba násypnej hustoty je ±5/1 000 hodnoty nameranej etalónom,
c)
najväčšia dovolená chyba objemu použitej odmernej nádoby je ±2/1 000,
d)
najväčšia dovolená relatívna chyba váh pre vážené množstvo je ±1/1 000,
e)
odchýlky jednotlivých hodnôt získaných pri danom obilí od strednej hodnoty násypnej hustoty určenej zo šiestich po sebe idúcich meraní nesmú byť väčšie ako ±3/1 000 tejto strednej hodnoty.
2.
Každé meradlo musí mať dobre viditeľný popisný štítok, na ktorom sú čitateľným a nezmazateľným písmom uvedené tieto údaje:
a)
značka schváleného typu,
b)
identifikačná značka alebo názov výrobcu,
c)
výrobné označenie, ak existuje,
d)
identifikačné číslo a rok výroby,
e)
menovitý objem odmernej nádoby a návod na použitie alebo odkaz na tento návod.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2015.
Jozef Mihok v. r.