316/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

316
VYHLÁŠKA
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
z 19. novembra 2015,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 5, § 9 ods. 9, § 10 ods. 8 a § 15 ods. 7 a 8 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení vyhlášky č. 310/2000 Z. z., vyhlášky č. 403/2000 Z. z., vyhlášky č. 9/2001 Z. z., vyhlášky č. 48/2001 Z. z., vyhlášky č. 75/2001 Z. z., vyhlášky č. 133/2001 Z. z., vyhlášky č. 27/2002 Z. z., vyhlášky č. 69/2002 Z. z., vyhlášky č. 427/2003 Z. z., vyhlášky č. 361/2004 Z. z., vyhlášky č. 669/2004 Z. z., vyhlášky č. 187/2005 Z. z., vyhlášky č. 570/2006 Z. z., vyhlášky č. 171/2008 Z. z., vyhlášky č. 13/2009 Z. z., vyhlášky č. 162/2011 Z. z., vyhlášky č. 287/2015 Z. z. a vyhlášky č. 315/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 12ba sa vkladá § 12bb, ktorý znie:
㤠12bb
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným do 1. januára 2016
Čas platnosti overenia membránových plynomerov so syntetickými membránami do veľkosti G6 vrátane, uvedených do používania do 31. decembra 2015, ktoré majú platné overenie, sa predlžuje podľa ustanovení účinných od 1. januára 2016.“.
2.
V prílohe č. 1 položka 1.3.17 písmeno a) znie:
„a)
s membránami z prírodného materiálu do veľkosti G6 vrátane, pri priemernej ročnej spotrebe do 500 m3 a so syntetickými membránami do veľkosti G6 vrátane“.
3.
V prílohe č. 6 prvej časti druhom bode, prílohe č. 7 prvej časti druhom bode, prílohe č. 9 prvej časti treťom bode, prílohe č. 10 prvej časti štvrtom bode, prílohe č. 11 prvej časti treťom bode, prílohe č. 12 prvej časti štvrtom bode, prílohe č. 13 prvej časti štvrtom bode, prílohe č. 15 prvej časti druhom bode a prílohe č. 18 prvej časti druhom bode sa slová „krajín Európskej únie” nahrádzajú slovami „členských štátov Európskej únie, štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo štátov, ktoré majú s Európskou úniou v tejto oblasti uzatvorenú medzinárodnú zmluvu” a vypúšťajú sa slová „zodpovedajúce predpisom Európskych spoločenstiev”.
4.
V prílohe č. 6 prvej časti treťom bode, prílohe č. 7 prvej časti treťom bode, prílohe č. 9 prvej časti štvrtom bode a prílohe č. 13 prvej časti piatom bode sa slová „požiadavky zodpovedajúce predpisom Európskych spoločenstiev” nahrádzajú slovami „technické požiadavky a metrologické požiadavky, ktorých podrobnosti sú uvedené v druhej časti”.
5.
V prílohe č. 6 v nadpise druhej časti, prílohe č. 7 v nadpise druhej časti, prílohe č. 9 v nadpise druhej časti, prílohe č. 10 v nadpise druhej časti, prílohe č. 11 v nadpise druhej časti, prílohe č. 12 v nadpise druhej časti, prílohe č. 13 v nadpise druhej časti, prílohe č. 14 v nadpise druhej časti, prílohe č. 15 v nadpise druhej časti a prílohe č. 18 v nadpise druhej časti sa slová „Európskej únie” nahrádzajú slovami „členských štátov Európskej únie, štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo štátov, ktoré majú s Európskou úniou v tejto oblasti uzatvorenú medzinárodnú zmluvu”.
6.
V prílohe č. 9 tretej časti oddiele I bode 1.1, tretej časti oddiele II bode 1.1, prílohe č. 11 tretej časti prvom bode, prílohe č. 14 prvej časti treťom bode a prílohe č. 18 prvej časti treťom bode sa za slovo „požiadavkami” vkladá čiarka a slová „Európskych spoločenstiev uvedenými” nahrádzajú slovami „ktorých podrobnosti sú uvedené”.
7.
V prílohe č. 10 prvej časti piatom bode a prílohe č. 15 prvej časti treťom bode sa za slová „metrologické požiadavky” vkladá čiarka a slová „zhodné s požiadavkami Európskych spoločenstiev” nahrádzajú slovami „ktorých podrobnosti sú uvedené v druhej časti”.
8.
V prílohe č. 12 prvej časti piatom bode sa vypúšťajú slová „zhodné s požiadavkami Európskych spoločenstiev”.
9.
V prílohe č. 14 prvej časti druhom bode sa slová „krajín Európskej únie„ nahrádzajú slovami „členských štátov Európskej únie, štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo štátov, ktoré majú s Európskou úniou v tejto oblasti uzatvorenú medzinárodnú zmluvu”, za slová „metrologické požiadavky” sa vkladá čiarka a slová „zodpovedajúce predpisom Európskych spoločenstiev;” sa nahrádzajú slovom „ktorých”.
10.
V prílohe č. 15 druhej časti bode 6.6 sa za slovo „únie” vkladá čiarka a slová „štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo štátu, ktorý má s Európskou úniou v tejto oblasti uzatvorenú medzinárodnú zmluvu”.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Jozef Mihok v. r.