317/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.11.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

317
Oznámenie
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že Spoločným vyhlásením medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Peruánskej republiky o dvojstranných dohodách uzatvorených medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Peruánskej republiky podpísaným v Lime 28. októbra 2015, ktoré nadobudlo platnosť 28. októbra 2015, bol potvrdený stav zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Peruánskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Peruánskou republikou zostali v platnosti tieto zmluvné dokumenty:

1. Dohoda o vedecko-technickej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Peruánskej republiky (Lima 7. júla 1971, vyhláška č. 6/1974 Zb.),

2. Kultúrna dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Peruánskej republiky (Lima 14. októbra 1974, vyhláška č. 30/1977 Zb.).