318/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.11.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

318
Oznámenie
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 8. apríla 2014 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o akademickom vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných v Slovenskej republike a na Ukrajine.

Dohoda nadobudla platnosť 1. novembra 2015 v súlade s článkom 13.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.