321/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

321
Oznámenie
z 21. decembra 2015
Oznámenie naviazané k opatreniu LP/2015/1129
Prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta vedie, v členení podľa prevádzkarní integrovaného obslužného miesta, evidenciu vykonanej asistovanej elektronickej komunikácie s orgánmi verejnej moci, v ktorej sa uvádza
a) identifikátor osoby, ktorej je prostredníctvom integrovaného obslužného miesta poskytnutá služba, vrátane spôsobu zistenia jej totožnosti a adresa jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu,
b) dátum, hodina a minúta vykonania úkonu,
c) údaj o úkone v rozsahu umožňujúcom jeho určenie a orgán verejnej moci, voči ktorému bol úkon vykonaný,
d) vlastnoručne podpísaný súhlas osoby s autorizáciou pracovníkom integrovaného obslužného miesta podľa § 8 v spojení s údajmi podľa písmena c), ak ide o autorizáciu podľa § 8 ods. 1, pričom ak je podľa osobitných predpisov na platnosť úkonu potrebné úradné osvedčenie podpisu, aj podpis na tomto súhlase musí byť úradne osvedčený.