33/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

33
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 5. februára 2015,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") po dohode s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 4, § 14 ods. 4, § 29 ods. 6, § 35 ods. 5 a § 39 ods. 3 druhej vety zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") ustanovuje:
§ 1
Postup pri geologickom prieskume výhradných ložísk (k § 11 zákona)
Ten, kto je oprávnený1) vykonávať ložiskový geologický prieskum (ďalej len "organizácia"), pri vyhľadávaní a overovaní výhradného ložiska
a)
zisťuje a komplexne vyhodnocuje všetky využiteľné nerasty výhradného ložiska a ich úžitkové zložky tak, aby bolo možné vyhodnotiť rozmiestnenie jednotlivých nerastov a na tento účel
1.
určuje lokalizáciu vzoriek, spôsob vzorkovania, počet a druh vzoriek,
2.
zabezpečuje potrebné geochemické práce, laboratórne, mineralogické, petrologické, technologické a energetické rozbory a skúšky,
3.
vykonáva laboratórny a modelový technologický výskum úpravy a zušľachťovania nerastov a zisťuje možnosti obmedzenia škodlivých zložiek,
4.
priebežne hodnotí možnosti využitia nerastov podľa ekonomickej efektívnosti,
b)
overuje vývoj a úložné pomery výhradného ložiska tak, aby boli vytvorené podmienky na projektovanie výstavby baní a lomov, otvárku, prípravu a dobývanie výhradného ložiska podľa zásad banskej technológie a na zabezpečenie racionálneho využitia zásob výhradného ložiska a na tento účel
1.
skúma a overuje rozsah, tvar, úložné a tektonické pomery výhradného ložiska, ktoré môžu mať vplyv na jeho dobývanie,
2.
skúma a určuje fyzikálno-mechanické, geotechnické, inžinierskogeologické a hydrogeologické vlastnosti výhradného ložiska a horninového prostredia,
3.
rieši zvodnenie výhradného ložiska vo vzťahu k nadložiu a podložiu a nakladanie s banskými vodami,
4.
navrhuje optimálny spôsob prípravy, otvárky a dobývania výhradného ložiska,
c)
vykonáva geologické práce tak, aby sa zabránilo znemožneniu alebo sťaženiu využitia výhradného ložiska alebo jeho časti a neodôvodneným stratám jeho zásob a na tento účel
1.
umiestňuje geologické diela tak, aby čo najmenej viazali zásoby výhradného ložiska, alebo aby sa nesťažili podmienky jeho prípravy, otvárky a dobývania,
2.
skúma možnosti prievalov vôd, prietrží hornín, uhlia a plynov, samovznietenia, ionizujúceho žiarenia, svahových deformácií v lomoch, na odvaloch a na odkaliskách, ktoré môžu ovplyvniť budúce využitie ložiska,
3.
vykonáva opatrenia, aby pri využívaní výhradného ložiska nedošlo k prepojeniu zvodnených horizontov,
4.
vyznačuje v banskomeračskej dokumentácii plochy na povrchu, na ktorých z hľadiska ochrany zásob výhradného ložiska nemožno umiestňovať povrchové stavby a zariadenia,
d)
zisťuje a overuje skutočnosti potrebné na posúdenie možných vplyvov využívania výhradného ložiska na iné ložiská, vody a iné prírodné zdroje, na životné prostredie a na ďalšie dôležité verejné záujmy a na tento účel
1.
skúma súvislosť výhradného ložiska s okolitými využívanými ložiskami, starými banskými dielami, horninovými štruktúrami s významnými zdrojmi podzemných vôd vrátane prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov,2) zariadeniami na využívanie geotermálnej energie,3) úložiskami rádioaktívnych odpadov4) a iných odpadov v podzemných priestoroch, úložiskami vhodnými na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia5) alebo s inými možnosťami využitia podzemia na energetické účely vrátane možností, ktoré sú strategické pre bezpečnosť dodávok energie alebo pre rozvoj obnoviteľných zdrojov energie,
2.
skúma vplyv využívania výhradného ložiska na jednotlivé zložky životného prostredia6) a určuje podmienky minimalizácie vplyvov dobývania na životné prostredie,
3.
navrhuje možnosti umiestnenia úložísk ťažobného odpadu,7) aby nesťažovali budúce využitie výhradného ložiska a aby životné prostredie bolo narušené čo najmenej,
4.
hodnotí vplyv využívania výhradného ložiska na objekty a záujmy chránené podľa osobitných predpisov,8)
5.
hodnotí výhradné ložisko vo vzťahu k územnoplánovacej dokumentácii,9)
6.
spolupracuje s orgánom územného plánovania pri obstarávaní alebo aktualizácii územnoplánovacej dokumentácie,
e)
vykoná opatrenia na zabezpečenie geologických diel a geologických objektov pri prerušení geologických prác tak, aby sa nesťažilo vykonávanie ďalšieho geologického prieskumu a využitie výhradného ložiska.
§ 2
Klasifikácia zásob výhradných ložísk alebo ich častí (k § 14 ods. 2 zákona)
Zásoby výhradných ložísk (ďalej len "zásoby") sa klasifikujú podľa
a)
stupňa znalosti výhradného ložiska alebo jeho časti, úložných pomerov, akosti, technologických vlastností, stupňa preskúmanosti a banskotechnických podmienok na zásoby kategórie Z-1, Z-2 a Z-3,
b)
podmienok využiteľnosti zásob na bilančné zásoby a nebilančné zásoby,
c)
prípustnosti ich vydobytia na voľné zásoby a viazané zásoby.
§ 3
Kategórie zásob (k § 14 ods. 2 písm. a) zákona)
(1)
Zásoby kategórie Z-1 sú zásoby, ktorých
a)
tvar, rozmery, úložné, štruktúrne a tektonické pomery vrátane polôh nevyhovujúcich ukazovateľom podmienok využiteľnosti zásob sú podrobne overené; pri rope, horľavom zemnom plyne a technicky využiteľnom prírodnom plyne sú overené kolektorské vlastnosti, a to sýtenie, pórovitosť a priepustnosť,
b)
akosť, technologické, mineralogické a petrografické vlastnosti, zákonitosti priestorového rozmiestnenia technologických typov úžitkových zložiek sú určené na základe modelových, prípadne prevádzkových skúšok a priestorová distribúcia technologicky nevhodných polôh je podrobne overená,
c)
geologické a banskotechnické podmienky dobývania sú overené; pri rope, horľavom zemnom plyne a technicky využiteľnom prírodnom plyne sú prevádzkovými skúškami overené tlakové a hydrodynamické pomery.
(2)
Hranica zásob kategórie Z-1 vyhradených nerastov, okrem ropy, horľavého zemného plynu a technicky využiteľného prírodného plynu, je vedená povrchovými alebo podzemnými geologickými dielami, z ktorých boli získané výsledky uvedené v odseku 1.
(3)
Hranica zásob kategórie Z-1 ropy, horľavého zemného plynu a technicky využiteľného prírodného plynu je vedená pozitívnymi vrtmi a je možné ju extrapolovať po hranicu produkčnej oblasti pozitívnych vrtov na základe geologických pomerov, ktoré sú overené geofyzikálnymi prácami.
(4)
Zásoby kategórie Z-2 sú zásoby, ktorých
a)
tvar, rozmery, úložné pomery a vnútorná stavba sú overené; pri rope, horľavom zemnom plyne a technicky využiteľnom prírodnom plyne je známy rozsah a charakter produktívneho intervalu kolektora,
b)
akosť, technologické vlastnosti, všeobecné zákonitosti priestorového rozmiestnenia technologických typov úžitkových zložiek sú určené na základe laboratórnych skúšok a priestorová distribúcia technologicky nevhodných polôh je známa,
c)
geologické a banskotechnické podmienky dobývania sú overené.
(5)
Do zásob kategórie Z-2 sa zaradia aj zásoby, ktoré vyhovujú stupňu preskúmanosti uvedenom v odseku 1 písm. a) a b), ale nevyhovujú na zaradenie do kategórie Z-1 z dôvodu zložitej geologickej stavby alebo nerovnomernej distribúcie úžitkových a škodlivých zložiek.
(6)
Hranicu zásob kategórie Z-2 vyhradených nerastov, okrem ropy, horľavého zemného plynu a technicky využiteľného prírodného plynu, je možné extrapolovať od povrchových alebo podzemných geologických diel, z ktorých boli získané výsledky uvedené v odseku 4 v závislosti od geologických, geochemických alebo geofyzikálnych pomerov.
(7)
Hranica zásob kategórie Z-2 ropy, horľavého zemného plynu a technicky využiteľného prírodného plynu je vedená vrtmi s pozitívnymi výsledkami karotážnych meraní a priemet hranice ložiska je možné extrapolovať na základe geologických pomerov, ktoré sú overené geofyzikálnymi prácami.
(8)
Zásoby kategórie Z-3 sú zásoby, ktorých
a)
tvar, rozmery, úložné pomery a vnútorná stavba sú určené z ojedinelých geologických diel,
b)
akosť a technologické vlastnosti úžitkových zložiek sú určené na základe laboratórnych skúšok,
c)
geologické a banskotechnické podmienky dobývania sú určené z výsledkov ojedinelých geologických diel alebo na základe analógie z obdobných ložísk.
(9)
Do zásob kategórie Z-3 sa zaradia aj zásoby, ktoré vyhovujú stupňu preskúmanosti uvedenom v odseku 4 písm. a) a b), ale nevyhovujú na ich zaradenie do kategórie Z-2 z dôvodu zložitej geologickej stavby alebo z dôvodu nerovnomernej distribúcie úžitkových a škodlivých zložiek.
(10)
Hranica zásob kategórie Z-3 je vedená na základe rozsahu vhodných geologických štruktúr alebo horninového prostredia v súlade s výsledkami získanými z ojedinelých geologických diel a na základe predpokladov potvrdených geologickými, geochemickými alebo geofyzikálnymi prácami.
(11)
Zásoby kategórie Z-3 je možné extrapolovať za hranicu zásob zaradených do kategórie Z-2, ak to umožňujú vhodné geologické pomery.
(12)
Ak výhradné ložisko alebo jeho časť obsahuje sprievodné vyhradené nerasty, ich zásoby sa vyhodnocujú samostatne a klasifikujú sa podľa § 2. Ak výhradné ložisko obsahuje sprievodné nevyhradené nerasty, ich zásoby sa vyhodnocujú samostatne a neklasifikujú sa.
§ 4
Bilančné zásoby a nebilančné zásoby (k § 14 ods. 2 písm. b) zákona)
(1)
Bilančné zásoby sú zásoby využiteľné v súčasnosti, ktoré vyhovujú geologickým, banskotechnickým a ekonomickým podmienkam využiteľnosti výhradného ložiska alebo jeho časti.
(2)
Nebilančné zásoby sú zásoby v súčasnosti nevyužiteľné, ich využiteľnosť sa však s ohľadom na očakávaný technický, technologický a ekonomický vývoj predpokladá v budúcnosti.
§ 5
Podmienky využiteľnosti zásob (k § 14 ods. 2 písm. b) zákona)
Podmienky využiteľnosti zásob podľa druhu vyhradeného nerastu a charakteru výhradného ložiska primerane obsahujú
a)
geologické ukazovatele
1.
minimálne množstvo bilančných zásob, pri rope, horľavom zemnom plyne a technicky využiteľnom prírodnom plyne minimálne využiteľné množstvo z jedného vrtu,
2.
minimálna hrúbka ložiska,
3.
exploatačná hrúbka ložiska,
4.
maximálna hrúbka technologicky nevhodných polôh,
5.
minimálny priemerný obsah úžitkových zložiek,
6.
maximálny priemerný obsah škodlivých zložiek,
7.
minimálny priemerný obsah úžitkových zložiek a maximálny priemerný obsah škodlivých zložiek v okrajovej vzorke, ktorú je ešte možné zaradiť do bilančných zásob,
8.
minimálny priemerný obsah úžitkových zložiek a maximálny priemerný obsah škodlivých zložiek v hraničnom geologickom diele, ktoré je ešte možné zaradiť do bilančných zásob,
9.
maximálna hĺbka uloženia pri hlbinnom dobývaní,
10.
maximálny skrývkový pomer pri povrchovom dobývaní,
11.
požiadavky na fyzikálno-mechanické, chemické, technologické alebo energetické vlastnosti suroviny,
12.
požiadavky na kolektorské vlastnosti produktívneho obzoru, najmä efektívna pórovitosť, koeficient nasýtenia, koeficient vyťažiteľnosti, nehomogenita kolektora,
13.
požiadavky vyplývajúce z ustanovení príslušných slovenských technických noriem,
b)
banskotechnické ukazovatele
1.
mechanická stabilita ložiska, jeho podložia a nadložia,
2.
optimálna dobývacia metóda,
3.
úprava a zušľachťovanie suroviny,
4.
výrubnosť, výťažnosť a znečistenie,
5.
opatrenia proti nebezpečenstvu výbuchu, samovznietenia, prievalov vôd, ionizujúceho žiarenia, svahových deformácií,
6.
nakladanie s banskými vodami,
7.
nakladanie s odpadom z ťažobného priemyslu,
8.
vplyv banskej činnosti na životné prostredie,
c)
ekonomické ukazovatele
1.
cena nerastnej suroviny,
2.
prevádzkové náklady,
3.
investičné náklady.
§ 6
Viazané zásoby (k § 14 ods. 2 písm. c) zákona)
Viazané zásoby sú zásoby v ochranných pilieroch povrchových a podzemných stavieb, zariadení a banských diel, v pilieroch určených na zaistenie bezpečnosti prevádzky a v ochranných pásmach a v chránených územiach podľa osobitných predpisov.10)
§ 7
Výpočet zásob výhradných ložísk alebo ich častí (k § 14 ods. 1 zákona)
(1)
Výpočet zásob výhradných ložísk alebo ich častí (ďalej len "výpočet zásob") sa vypracuje pri
a)
spresňovaní zásob výhradného ložiska pri projektovaní, výstavbe, prípadne rekonštrukcii baní a lomov podľa § 23 ods. 2 písm. h) zákona,
b)
zmene podmienok využiteľnosti zásob.
(2)
Obsah a náležitosti výpočtu zásob podľa odseku 1 sú uvedené v prílohe č. 1.
(3)
Na výpočet zásob výhradných ložísk, ktorých zásoby neboli vypočítané podľa kategórií uvedených v § 3 sa na obsah a náležitosti výpočtu zásob vzťahuje primerane príloha č. 1.
§ 8
Posudzovanie a schvaľovanie výpočtu zásob (k § 14 ods. 3 zákona)
(1)
Výpočet zásob v jednom exemplári spolu s oponentským posudkom vypracovaným fyzickou osobou s odbornou spôsobilosťou podľa osobitného predpisu11) odovzdá ministerstvu organizácia, ktorá má určený dobývací priestor.
(2)
Výpočet zásob vypracovaný podľa § 7 ods. 1 odovzdá organizácia ministerstvu, ak sa schválené zásoby výhradného ložiska, zmenšené o vydobyté zásoby, zmenia o viac ako 15 %.
(3)
Výpočet zásob sa predkladá v písomnej, grafickej a digitálnej forme.
§ 9
Osvedčenie o výhradnom ložisku (k § 6 ods. 1 zákona)
(1)
Návrh na vydanie osvedčenia o výhradnom ložisku obsahuje
a)
názov výhradného ložiska,
b)
názov vyhradeného nerastu, prípadne litologického typu horniny a sprievodných nerastov,
c)
názov a kód katastrálneho územia, obce, okresu a kraja,
d)
súradnice vrcholov okrajových blokov zásob výhradného ložiska v súradnicovom systéme Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej,
e)
hĺbkové ohraničenie výhradného ložiska,
f)
rozhodnutie o schválení výpočtu zásob,
g)
označenie blokov zásob vyhradeného nerastu a sprievodných nerastov podľa kategórií, podmienok využiteľnosti zásob a prípustnosti vydobytia,
h)
chemickú, technologickú alebo energetickú charakteristiku zásob,
i)
splnenie ukazovateľov uvedených v podmienkach využiteľnosti zásob,
j)
geologickú charakteristiku, hydrogeologické pomery a opis ložiska,
k)
predpoklad vplyvov dobývania výhradného ložiska na objekty a záujmy chránené podľa osobitných predpisov8) a opatrenia na ich ochranu,
l)
vyznačenie údajov podľa písmena d) do mapového podkladu v piatich vyhotoveniach v primeranej mierke, ktorá umožňuje zreteľne vyjadriť predpokladaný rozsah výhradného ložiska.
(2)
Osvedčenie o výhradnom ložisku obsahuje
a)
názov výhradného ložiska,
b)
názov vyhradeného nerastu, prípadne litologického typu horniny a sprievodných nerastov,
c)
názov a kód katastrálneho územia, obce, okresu a kraja, v ktorom sa overili zásoby,
d)
súradnice vrcholov okrajových blokov zásob výhradného ložiska v súradnicovom systéme Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej,
e)
hĺbkové ohraničenie výhradného ložiska,
f)
označenie blokov zásob vyhradeného nerastu a sprievodných nerastov podľa kategórií, podmienok využiteľnosti zásob a prípustnosti vydobytia,
g)
mapový podklad s vyznačením blokov zásob.
§ 10
Vedenie evidencie zásob výhradných ložísk (k § 29 ods. 4 zákona)
(1)
Po vydaní rozhodnutia o schválení záverečnej správy s výpočtom zásob alebo po vydaní rozhodnutia o schválení výpočtu zásob sú zásoby evidované
a)
držiteľom prieskumného územia,
b)
organizáciou, ktorá zabezpečuje ochranu výhradného ložiska,
c)
organizáciou, ktorá má určený dobývací priestor,
d)
organizáciou, ktorú určí ministerstvo.
(2)
Evidencia zásob výhradných ložísk obsahuje
a)
názov výhradného ložiska,
b)
názov vyhradeného nerastu,
c)
sprievodné nerasty,
d)
vybrané chemické, technologické alebo energetické vlastnosti vyhradeného nerastu a sprievodných nerastov uvedené v prílohe č. 2,
e)
počiatočný stav zásob preukázaný rozhodnutím o schválení výpočtu zásob,
f)
nový stav zásob preukázaný rozhodnutím o schválení výpočtu zásob,
g)
úbytok zásob
1.
dobývaním preukázaným geologickou dokumentáciou a evidenciou dobývania,
2.
dobývacími stratami preukázanými geologickou dokumentáciou a evidenciou dobývania,
3.
odpisom zásob podľa § 14a zákona preukázaným rozhodnutím o odpise zásob,
h)
prírastok zásob vypočítaný podľa § 7 ods. 1,
i)
stav zásob pri prevode dobývacieho priestoru preukázaný zmluvou o prevode dobývacieho priestoru podľa § 27 ods. 8 písm. c) zákona,
j)
mapu v mierke, ktorá umožňuje zreteľne vyznačiť zvislý priemet výhradného ložiska, hraníc chráneného ložiskového územia alebo dobývacieho priestoru a hraníc ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov.10)
§ 11
Súhrnná evidencia zásob výhradných ložísk (k § 29 ods. 4 zákona)
(1)
Súhrnná evidencia zásob výhradných ložísk obsahuje
a)
pasporty výhradných ložísk podľa prílohy č. 3
b)
ročné výkazy o stave zásob a o ich zmenách podľa prílohy č. 4,
c)
rozhodnutia o schválení výpočtu zásob,
d)
rozhodnutia o odpisoch zásob,
e)
osvedčenia o výhradnom ložisku,
f)
rozhodnutia o určení, zmene a zrušení chránených ložiskových území,
g)
rozhodnutia o určení, zmene, prevode a zrušení dobývacích priestorov.
(2)
Ročné výkazy o stave zásob a o ich zmenách so stavom k 1. januáru zasiela ministerstvu každoročne do 1. marca držiteľ prieskumného územia, organizácia, ktorá má určený dobývací priestor, alebo organizácia, ktorá eviduje alebo zabezpečuje ochranu výhradného ložiska.
§ 12
Bilancia zásob nerastov (k § 29 ods. 4 zákona)
(1)
Bilancia zásob vyhradených nerastov so stavom zásob k 1. januáru obsahuje
a)
zoznam výhradných ložísk usporiadaný podľa typov výhradných ložísk, druhov vyhradených nerastov alebo nevyhradených nerastov výhradných ložísk, územného členenia a stavu využitia výhradných ložísk,
b)
zoznam výhradných ložísk vyňatých z bilancie s uvedením dôvodu vyňatia,
c)
zabezpečenie ochrany výhradných ložísk s údajmi o určení chráneného ložiskového územia a dobývacieho priestoru,
d)
názov držiteľa prieskumného územia, organizácie, ktorá má určený dobývací priestor, alebo organizácie, ktorá eviduje alebo zabezpečuje ochranu výhradného ložiska,
e)
prehľad zásob v členení podľa stupňa preskúmanosti, podmienok využiteľnosti zásob a podľa prípustnosti ich vydobytia,
f)
vybrané chemické, technologické alebo energetické vlastnosti vyhradeného nerastu podľa prílohy č. 2.
(2)
Na bilanciu zásob nevyhradených nerastov sa odsek 1 vzťahuje primerane.
§ 13
Zisťovanie starých banských diel (k § 35 ods. 2 zákona)
Výskyt starých banských diel zisťuje a overuje Štátny geologický ústav Dionýza Štúra systematickým geologickým výskumom a geologickým prieskumom a štúdiom záverečných správ geologických úloh, mapových podkladov a archívnych dokumentov.
§ 14
Register starých banských diel (k § 35 ods. 2 zákona)
(1)
Register starých banských diel (ďalej len "register") obsahuje
a)
poradové číslo starého banského diela v rámci mapového listu v mierke 1 : 10 000,
b)
názov starého banského diela,
c)
názov ložiska alebo jeho časti, ktoré súvisí so starým banským dielom, ak je tento názov známy,
d)
lokalizáciu starého banského diela s miestopisným určením na mape v analógovej alebo v elektronickej forme, alebo so súradnicami ústia v Jednotnej trigonometrickej sieti katastrálnej,
e)
rozsah alebo rozmery starého banského diela,
f)
druh suroviny,
g)
horninové prostredie,
h)
výdatnosť výtoku vody zo starého banského diela a jej chemické zloženie, ak sú tieto údaje známe,
i)
vzťah k životnému prostrediu a geoparkom,
j)
radónové riziko, ak bolo zisťované,
k)
údaj o likvidácii starého banského diela,
l)
návrh na sanáciu alebo na ďalšie využitie,
m)
zdroj informácie.
(2)
Súčasťou registra sú aj odvaly, odkaliská, pingy, pingové ťahy a iné druhy objektov súvisiace s banskou činnosťou, ktoré primerane obsahujú údaje uvedené v odseku 1.
(3)
Súčasťou registra je zbierka listín, ktorá obsahuje dokumentáciu k starým banským dielam.
(4)
Údaje zo zbierky listín registra sa sprístupňujú
a)
orgánom ústrednej štátnej správy,
b)
obci,
c)
vyššiemu územnému celku,
d)
obvodnému banskému úradu,
e)
osobám v súvislosti s ochranou a uplatňovaním ich vlastníckeho práva.
§ 15
Geologická dokumentácia pri banskej činnosti (k § 39 ods. 3 druhej vety zákona)
(1)
Písomná, grafická a hmotná geologická dokumentácia sa vedie, dopĺňa a uchováva pri banskej činnosti, a to pri
a)
ložiskovom geologickom prieskume výhradných ložísk,
b)
otvárke, príprave a dobývaní výhradných ložísk,
c)
zriaďovaní, zabezpečení a likvidácii banských diel a lomov,
d)
zriaďovaní a prevádzke odvalov, výsypiek a odkalísk,
e)
osobitných zásahoch do zemskej kôry,
f)
likvidácii starých banských diel.
(2)
Na obsah, členenie, uchovávanie a vyraďovanie geologickej dokumentácie podľa odseku 1 sa primerane vzťahuje osobitný predpis.12)
§ 16
Prechodné ustanovenia
(1)
Výpočty zásob schválené podľa doterajších predpisov sa považujú za výpočty zásob podľa tejto vyhlášky.
(2)
Výkazy o stave zásob výhradných ložísk registrované Štatistickým úradom Slovenskej republiky v rámci programov štátnych štatistických zisťovaní vykonaných do 28. februára 2015 sú považované za ročné výkazy o stave zásob výhradných ložísk a o ich zmenách podľa tejto vyhlášky.
§ 17
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa:
1.
vyhláška Slovenského geologického úradu č. 86/1988 Zb. o postupe pri vyhľadávaní a prieskume výhradných ložísk z hľadiska ochrany a racionálneho využívania nerastného bohatstva a o oznamovaní výskytu ložiska vyhradeného nerastu, jeho odmieňaní a o úhrade nákladov v znení vyhlášky Slovenského geologického úradu č. 3/1992 Zb.,
2.
vyhláška Slovenského geologického úradu č. 97/1988 Zb. o správe výhradných ložísk a o evidencii a odpisoch ich zásob v znení vyhlášky Slovenského geologického úradu č. 4/1992 Zb. a zákona č. 44/1988 Zb.,
3.
vyhláška Slovenského geologického úradu č. 9/1989 Zb. o registrácii geologických prác, o odovzdávaní a sprístupňovaní starých banských diel a vedení ich registra v znení vyhlášky Slovenského geologického úradu č. 5/1992 Zb. a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 141/2000 Z. z.,
4.
vyhláška Slovenského geologického úradu č. 6/1992 Zb. o klasifikácii a výpočte zásob výhradných ložísk.
§ 18
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2015.
Peter Žiga v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 33/2015 Z. z.
OBSAH A NÁLEŽITOSTI VÝPOČTU ZÁSOB
Základné údaje
Názov výhradného ložiska
Názov chráneného ložiskového územia
Názov dobývacieho priestoru
Názov vyhradeného nerastu
Organizácia (meno a priezvisko štatutárneho orgánu s podpisom)
Zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy (s podpisom)
Dátum vyhotovenia
Textová časť
1.
Miestopisné určenie (číslo mapového listu v mierke 1 : 10 000, prípadne v menšej mierke primerane k rozlohe výhradného ložiska, názov a číselný kód katastrálneho územia, okresu a kraja)
2.
Cieľ výpočtu zásob
3.
Všeobecná a environmentálna charakteristika okolia výhradného ložiska
4.
Doterajšia geologická, ložisková a hydrogeologická preskúmanosť
5.
Výsledky dosiahnuté banskou činnosťou
6.
Priestorová charakteristika výhradného ložiska
7.
Kvalitatívna, technologická alebo energetická charakteristika zásob
8.
Spôsob spracovania a výsledky výpočtu zásob
8.1.
Metodika výpočtu a jej odôvodnenie
8.2.
Základné parametre výpočtu zásob vo vzťahu k podmienkam využiteľnosti zásob.
8.3.
Zásady geometrizácie, rozblokovania, extrapolácie, interpolácie a zaradenia zásob do kategórií vrátane zdôvodnenia týchto zásad a zdôvodnenie zaradenia zásob do kategórií
8.4.
Tabuľky výpočtu základných parametrov (napríklad priemerné mocnosti alebo hrúbky, obsahy úžitkových a škodlivých zložiek, technologické vlastnosti)
8.5.
Výsledky výpočtu zásob v členení podľa kategórií, podmienok využiteľnosti a prípustnosti vydobytia zásob
9.
Závery a odporúčania
10.
Zoznam použitej literatúry a iných zdrojov
Grafické prílohy
1.
Situačná mapa širšieho okolia výhradného ložiska
2.
Ortofotomapa okolia výhradného ložiska
3.
Geologická mapa výhradného ložiska a priľahlej oblasti
4.
Súhrnná geologická dokumentácia13) (hlavne základná banská mapa podľa osobitného predpisu,14) zvislé a horizontálne rezy s priemetom blokov zásob alebo ohraničenia ložiska, fotodokumentácia)
5.
Účelové a tematické mapy
6.
Mapa blokov zásob s dokumentačnými bodmi, s vyznačením povrchového ohraničenia výhradného ložiska, priemetov blokov zásob na povrch (vrátane blokov zásob z ostatného schváleného výpočtu zásob) a ochranných pásiem a bezpečnostných pilierov
Textové prílohy
1.
Podmienky využiteľnosti zásob (meno a priezvisko štatutárneho orgánu s podpisom)
2.
Zoznam dokumentačných bodov a ich charakteristika
3.
Tabuľky použitých analýz, rozborov a skúšok a kontrolných skúšok vrátane ich zhodnotenia
4.
Tabuľky výpočtu hrúbky, objemovej hmotnosti a množstva zásob v tonách v jednotlivých blokoch
5.
Výsledky banskomeračských činností
6.
Iné správy dokumentujúce výsledky výpočtu zásob
7.
Pasport zásob výhradného ložiska podľa prílohy č. 3
8.
Návrh na schválenie zásob, ktorý obsahuje
a)
názov výhradného ložiska
b)
názov vyhradeného nerastu prípadne litologického typu a sprievodných nerastov
c)
názov chráneného ložiskového územia
d)
názov dobývacieho priestoru
e)
názov katastrálneho územia, okresu a kraja
f)
dátum, ku ktorému bol vypracovaný výpočet zásob
g)
použitie nerastu a sprievodných nerastov
h)
množstvo zásob nerastu a sprievodných nerastov (v zaokrúhlení na tis. t/mil. m3) podľa kategórií, podmienok využiteľnosti zásob a prípustnosti vydobytia a ich kvalita
i)
množstvo povrchovej skrývky s vyčlenením množstva poľnohospodárskej pôdy15)
j)
skrývkový pomer
k)
ďalšie ukazovatele uvedené v podmienkach využiteľnosti zásob
l)
geologickú charakteristiku, hydrogeologické pomery a opis ložiska
m)
návrh na zrušenie ostatného rozhodnutia o schválení zásob ložiska
Príloha č. 2 k vyhláške č. 33/2015 Z. z.
VYBRANÉ CHEMICKÉ, TECHNOLOGICKÉ A ENERGETICKÉ VLASTNOSTI VYHRADENÝCH NERASTOV
Príloha č. 3 k vyhláške č. 33/2015 Z. z.
OBSAH PASPORTU VÝHRADNÉHO LOŽISKA
Pasport výhradného ložiska obsahuje
1.
Názov výhradného ložiska
2.
Názov vyhradeného nerastu a sprievodných nerastov
3.
Číslo rozhodnutia o vydaní osvedčenia o výhradnom ložisku a dátum jeho vydania
4.
Názov chráneného ložiskového územia, jeho rozloha, číslo rozhodnutia o jeho určení a dátum jeho vydania
5.
Súradnice chráneného ložiskového územia v Jednotnej trigonometrickej sieti katastrálnej
6.
Názov dobývacieho priestoru, jeho rozloha, číslo rozhodnutia o jeho určení a dátum jeho vydania (vrátane rozhodnutí o všetkých zmenách)
7.
Súradnice dobývacieho priestoru v Jednotnej trigonometrickej sieti katastrálnej
8.
Názov kraja/ov, okresu/ov a katastrálneho/ych územia/í, do ktorých zasahuje chránené ložiskové územie alebo dobývací priestor v poradí podľa rozlohy prieniku území
9.
Číslo mapového listu v mierke 1 : 10 000, prípadne v menšej mierke primerane k rozlohe výhradného ložiska
10.
Identifikačné údaje o držiteľovi prieskumného územia alebo organizácii, ktorá má určený dobývací priestor, alebo organizácii, ktorá eviduje alebo zabezpečuje ochranu výhradného ložiska
11.
Názvy záverečných správ geologických úloh obsahujúce geologickú, ložiskovú a hydrogeologickú preskúmanosť výhradného ložiska s archívnymi číslami Geofondu
12.
Priestorová charakteristika výhradného ložiska
13.
Geologická a tektonická charakteristika okolia výhradného ložiska
14.
Akostná a technologická charakteristika výhradeného nerastu a sprievodných nerastov
15.
Hydrogeologická charakteristika výhradného ložiska a jeho okolia
16.
Environmentálna charakteristika okolia výhradného ložiska
17.
Prehľad zásob výhradného ložiska v členení podľa stupňa preskúmanosti, podmienok využiteľnosti zásob a podľa prípustnosti ich vydobytia s číslom ostatného rozhodnutia o schválení jeho zásob a s dátumom jeho vydania
18.
Odhadnuté prognózne zdroje
19.
Stav využitia výhradného ložiska
20.
Charakteristika vykonávanej banskej činnosti
21.
Použitie vyhradeného nerastu a sprievodných nerastov
22.
Riešené strety záujmov
23.
Dátum spracovania pasportu výhradného ložiska
24.
Meno a priezvisko spracovateľa pasportu výhradného ložiska (s kontaktnými údajmi a podpisom)
25.
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu organizácie (s podpisom)
Príloha č. 4 k vyhláške č. 33/2015 Z. z.
OBSAH ROČNÉHO VÝKAZU O STAVE ZÁSOB VÝHRADNÝCH LOŽÍSK A O ICH ZMENÁCH
Ročný výkaz o stave zásob výhradných ložísk a o ich zmenách obsahuje
1.
Názov výhradného ložiska
2.
Druh vyhradeného nerastu alebo nevyhradeného nerastu výhradného ložiska
3.
Technologický typ nerastu alebo jeho úžitková zložka
4.
Držiteľ prieskumného územia alebo organizácia, ktorá má určený dobývací priestor, alebo organizácia, ktorá eviduje alebo zabezpečuje ochranu výhradného ložiska
5.
Názov prieskumného územia alebo osobitného prieskumného územia a jeho rozloha vrátane zmien počas vykazovaného obdobia
6.
Názov chráneného ložiskového územia, jeho rozloha, číslo rozhodnutia o jeho určení a dátum jeho vydania
7.
Názov dobývacieho priestoru, jeho rozloha, číslo rozhodnutia o jeho určení a dátum jeho vydania vrátane zmien počas vykazovaného obdobia
8.
Názov kraja/ov, okresu/ov a katastrálneho/ych územia/í, do ktorých zasahuje chránené ložiskové územie alebo dobývací priestor v poradí podľa rozlohy prieniku území
9.
Stav využitia výhradného ložiska, a to
a)
ťažené ložisko alebo
b)
ložisko s predpokladom využívania zásob, alebo
c)
ložisko so zastavenou ťažbou, alebo na ktorom sa nepredpokladá využívanie zásob, alebo
d)
ložisko, na ktorom prebieha geologický prieskum
10.
Stav zásob podľa stupňa preskúmanosti, podmienok využiteľnosti a prípustnosti vydobytia zásob
11.
Zmena stavu zásob úbytkom ťažbou, ťažobnými stratami alebo odpisom zásob
12.
Zmena stavu zásob prírastkom
13.
Vlastnosti vyhradeného nerastu za uplynulý rok podľa prílohy č. 2
14.
Ďalšie doplňujúce údaje
15.
Meno a priezvisko zhotoviteľa ročného výkazu (s kontaktnými údajmi a s podpisom)
16.
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu organizácie (s podpisom)
1)
§ 4 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.
2)
§ 26 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
§ 3 písm. o) zákona č. 569/2007 Z. z. v znení zákona č. 311/2013 Z. z.
4)
§ 21 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 143/2013 Z. z.
5)
§ 3 ods. 1 zákona č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6)
§ 2 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí.
7)
§ 3 zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8)
Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších prepisov.
9)
Prvá časť oddiel 3 zákona č. 50/1976 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
10)
Napríklad zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11)
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z. z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom.
12)
§ 27 až 36 vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorších predpisov.
14)
§ 13 výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 1/1993 o banskomeračskej dokumentácii pri banskej činnosti a niektorých činnostiach vykonávaných banským spôsobom (oznámenie č. 203/1993 Z. z.).
15)
§ 2 písm. b) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.