36/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

36
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 18. februára 2015,
ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
Toto nariadenie vlády ustanovuje pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb1) (ďalej len "priame platby"), ktorými sú
a)
platba na pestovanie cukrovej repy,
b)
platba na pestovanie chmeľu,
c)
platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s vysokou prácnosťou,
d)
platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s veľmi vysokou prácnosťou,
e)
platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny s vysokou prácnosťou,
f)
platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny s veľmi vysokou prácnosťou,
g)
platba na pestovanie rajčiakov,
h)
platba na chov bahníc, jariek a kôz,
i)
platba na výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka,
j)
platba na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka.
§ 2
Všeobecné požiadavky
(1)
Žiadosť o priame platby (ďalej len "žiadosť") môže Pôdohospodárskej platobnej agentúre2) (ďalej len "platobná agentúra") predložiť osoba,3) ktorá vykonáva poľnohospodársku činnosť podľa osobitného predpisu4) na území Slovenskej republiky (ďalej len "žiadateľ").
(2)
Žiadosť podľa § 3 môže platobnej agentúre predložiť žiadateľ, ktorý dodáva cukrovú repu v príslušnom kalendárnom roku cukrovarníckemu podniku podľa osobitného predpisu.5)
(3)
Na žiadateľa sa vzťahujú pravidlá krížového plnenia podľa osobitného predpisu.6)
(4)
Na žiadateľa sa vzťahujú požiadavky na aktívneho poľnohospodára podľa osobitného predpisu.7)
(5)
Na žiadateľa o priame platby podľa § 3 až 9 sa vzťahujú podmienky udržiavania poľnohospodárskej plochy podľa osobitného predpisu.8)
(6)
Priame platby podľa § 3 až 9 sa poskytnú žiadateľovi, ak poľnohospodárska plocha plodiny vedená podľa osobitného predpisu9) dosahuje výmeru najmenej 0,3 ha, pričom celá poľnohospodárska plocha žiadateľa vedená podľa osobitného predpisu9) v príslušnom kalendárnom roku dosahuje výmeru najmenej 1 ha.
(7)
Priame platby podľa § 10 až 12 sa poskytnú žiadateľovi, ak celkové platby podľa osobitného predpisu,10) ktoré sa majú žiadateľovi v príslušnom kalendárnom roku poskytnúť, dosahujú minimálne 100 eur.
§ 3
Platba na pestovanie cukrovej repy
Platba na pestovanie cukrovej repy sa poskytne žiadateľovi, ktorý obhospodaruje poľnohospodársku plochu, na ktorú možno poskytnúť podporu11) vedenú v evidencii dielov pôdnych blokov na území Slovenskej republiky a na ktorej žiadateľ v príslušnom kalendárnom roku pestuje cukrovú repu.
§ 4
Platba na pestovanie chmeľu
(1)
Platba na pestovanie chmeľu sa poskytne žiadateľovi, ktorý obhospodaruje poľnohospodársku plochu, na ktorú možno poskytnúť podporu11) vedenú v evidencii dielov pôdnych blokov na území Slovenskej republiky a na ktorej žiadateľ v príslušnom kalendárnom roku pestuje chmeľ.
(2)
Platba na pestovanie chmeľu sa poskytne na výmeru chmeľnice, ktorá je vedená v registri chmeľníc podľa osobitného predpisu.12)
§ 5
Platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s vysokou prácnosťou
(1)
Platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s vysokou prácnosťou sa poskytne žiadateľovi, ktorý obhospodaruje poľnohospodársku plochu, na ktorú možno poskytnúť podporu11) vedenú v evidencii dielov pôdnych blokov na území Slovenskej republiky a na ktorej žiadateľ v príslušnom kalendárnom roku pestuje vybrané druhy ovocia s vysokou prácnosťou.
(2)
Vybranými druhmi ovocia s vysokou prácnosťou sú
a)
bobuľoviny, a to egreše, maliny a ríbezle,
b)
kôstkoviny, a to broskyne, čerešne, marhule, nektárinky, ringloty, slivky a višne.
(3)
Platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s vysokou prácnosťou sa poskytne na výmeru poľnohospodárskej plochy, ak
a)
je vedená v registri ovocných sadov podľa osobitného predpisu12) a
b)
spĺňa podmienku minimálneho počtu životaschopných jedincov na 1 ha ovocného sadu, ktorý je pri
1.
bobuľovinách 2 000 kusov,
2.
kôstkovinách 300 kusov.
§ 6
Platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s veľmi vys okou prácnosťou
(1)
Platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s veľmi vysokou prácnosťou sa poskytne žiadateľovi, ktorý obhospodaruje poľnohospodársku plochu, na ktorú možno poskytnúť podporu11) vedenú v evidencii dielov pôdnych blokov na území Slovenskej republiky a na ktorej žiadateľ v príslušnom kalendárnom roku pestuje vybrané druhy ovocia s veľmi vysokou prácnosťou.
(2)
Vybranými druhmi ovocia s veľmi vysokou prácnosťou sú
a)
hrušky,
b)
jablká.
(3)
Platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s veľmi vysokou prácnosťou sa poskytne na výmeru poľnohospodárskej plochy, ak
a)
je vedená v registri ovocných sadov podľa osobitného predpisu12) a
b)
spĺňa podmienku minimálneho počtu 400 kusov životaschopných jedincov na 1 ha ovocného sadu.
§ 7
Platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny s vysokou prácnosťou
(1)
Platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny s vysokou prácnosťou sa poskytne žiadateľovi, ktorý obhospodaruje poľnohospodársku plochu, na ktorú možno poskytnúť podporu11) vedenú v evidencii dielov pôdnych blokov na území Slovenskej republiky a na ktorej žiadateľ v príslušnom kalendárnom roku pestuje vybrané druhy zeleniny s vysokou prácnosťou.
(2)
Vybranými druhmi zeleniny s vysokou prácnosťou sú
a)
listová zelenina, a to šalát a špenát,
b)
struková zelenina, a to fazuľa a hrach.
(3)
Platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny s vysokou prácnosťou sa poskytne na výmeru poľnohospodárskej plochy, ktorá spĺňa podmienky minimálneho počtu vysiatych alebo vysadených kusov druhov zeleniny na 1 ha, ktorý je uvedený v prílohe č. 1.
§ 8
Platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny s veľmi vysokou prácnosťou
(1)
Platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny s veľmi vysokou prácnosťou sa poskytne žiadateľovi, ktorý obhospodaruje poľnohospodársku plochu, na ktorú možno poskytnúť podporu11) vedenú v evidencii dielov pôdnych blokov na území Slovenskej republiky a na ktorej žiadateľ v príslušnom kalendárnom roku pestuje vybrané druhy zeleniny s veľmi vysokou prácnosťou.
(2)
Vybranými druhmi zeleniny s veľmi vysokou prácnosťou sú
a)
cibuľová zelenina, a to cibuľa, cesnak a pór,
b)
hlúbová zelenina, a to kapusta, kel, karfiol, kaleráb a ružičkový kel,
c)
koreňová zelenina, a to cvikla, mrkva, petržlen, reďkev a špargľa,
d)
plodová zelenina, a to baklažán, cuketa, dyňa, melón, paprika, tekvica, uhorky nakladačky a uhorky šalátové.
(3)
Platba na pestovanie vybraných druhov zeleniny s veľmi vysokou prácnosťou sa poskytne na výmeru poľnohospodárskej plochy, ktorá spĺňa podmienky minimálneho počtu vysiatych alebo vysadených kusov druhov zeleniny na 1 ha, ktorý je uvedený v prílohe č. 2.
§ 9
Platba na pestovanie rajčiakov
(1)
Platba na pestovanie rajčiakov sa poskytne žiadateľovi, ktorý obhospodaruje poľnohospodársku plochu, na ktorú možno poskytnúť podporu11) vedenú v evidencii dielov pôdnych blokov na území Slovenskej republiky a na ktorej žiadateľ v príslušnom kalendárnom roku pestuje rajčiaky.
(2)
Platba na pestovanie rajčiakov sa poskytne na výmeru poľnohospodárskej plochy, ktorá spĺňa podmienku minimálneho počtu 8 000 kusov vysiatych alebo vysadených pestovaných rajčiakov na 1 ha.
§ 10
Platba na chov bahníc, jariek a kôz
(1)
Platba na chov bahníc, jariek a kôz sa poskytne žiadateľovi, ak
a)
bahnice, jarky alebo kozy uvedené v zozname podľa § 13 ods. 4 písm. b) sú registrované v centrálnom registri hospodárskych zvierat,13)
b)
žiadateľ je podľa osobitného predpisu14) držiteľom bahníc, jariek alebo kôz uvedených v zozname podľa § 13 ods. 4 písm. b) počas najmenej dvoch mesiacov odo dňa predloženia žiadosti,
c)
je chov registrovaný na držiteľa podľa písmena b).
(2)
Platba na chov bahníc, jariek a kôz sa poskytne žiadateľovi, ak spĺňa požiadavky identifikácie a registrácie bahníc, jariek a kôz podľa osobitného predpisu.15)
(3)
Ak je žiadateľom o platbu na chov bahníc, jariek a kôz združenie,16) podmienka podľa odseku 1 písm. c) je splnená, ak bahnice, jarky a kozy uvedené v zozname podľa § 13 ods. 4 písm. b) sú v držbe člena združenia.
(4)
Na účely odseku 1 je
a)
bahnicou každá samica druhu oviec, ktorá sa aspoň raz obahnila alebo dosiahla vek jedného roka,
b)
jarkou každá samica druhu oviec vo veku osem mesiacov až jeden rok,
c)
kozou každá samica druhu kôz, ktorá sa aspoň raz okotila alebo dosiahla vek jedného roka.
§ 11
Platba na výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka
(1)
Platba na výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka sa poskytne žiadateľovi, ak
a)
vybrané kategórie hovädzieho dobytka uvedené v zozname podľa § 13 ods. 4 písm. b) sú registrované v centrálnom registri hospodárskych zvierat,13)
b)
žiadateľ je podľa osobitného predpisu17) držiteľom nahlásených vybraných kategórií hovädzieho dobytka počas najmenej dvoch mesiacov odo dňa predloženia žiadosti,
c)
je chov registrovaný na držiteľa podľa písmena b).
(2)
Platba na výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka sa poskytne žiadateľovi, ak spĺňa požiadavky identifikácie a registrácie vybraných kategórií hovädzieho dobytka podľa osobitného predpisu.18)
(3)
Ak je žiadateľom o platbu na výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka združenie,16) podmienka podľa odseku 1 písm. c) je splnená, ak vybrané kategórie hovädzieho dobytka uvedené v zozname podľa § 13 ods. 4 písm. b) sú v držbe člena združenia.
(4)
Vybranými kategóriami hovädzieho dobytka sú
a)
hovädzí dobytok samčieho pohlavia vo veku do šesť mesiacov,
b)
hovädzí dobytok samčieho pohlavia vo veku od šesť mesiacov do dvoch rokov,
c)
hovädzí dobytok samčieho pohlavia nad dva roky.
(5)
Platba na výkrm vybraných kategórií hovädzieho dobytka sa poskytne žiadateľovi po uplatnení koeficientu pre prepočet stavu kategórie hovädzieho dobytka na dobytčiu jednotku podľa prílohy č. 3 v posledný deň obdobia podľa odseku 1 písm. b).
§ 12
Platba na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka
(1)
Platba na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka sa poskytne žiadateľovi, ak
a)
dojnice uvedené v zozname podľa § 13 ods. 4 písm. b) sú registrované v centrálnom registri hospodárskych zvierat,13)
b)
žiadateľ je podľa osobitného predpisu17) držiteľom dojníc počas najmenej dvoch mesiacov odo dňa predloženia žiadosti,
c)
je chov registrovaný na držiteľa podľa písmena b).
(2)
Platba na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka sa poskytne žiadateľovi, ak spĺňa požiadavky identifikácie a registrácie dojníc podľa osobitného predpisu.18)
(3)
Ak je žiadateľom o platbu na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka združenie,16) podmienka podľa odseku 1 písm. c) je splnená, ak dojnice uvedené v zozname podľa § 13 ods. 4 písm. b) sú v držbe člena združenia.
(4)
Na účely odseku 1 je dojnicou samica hovädzieho dobytka vhodná na produkciu mlieka na trhové účely, ktorá sa aspoň raz otelila.
§ 13
Predkladanie žiadosti
(1)
Žiadateľ predkladá žiadosť od termínu určeného vo výzve zverejnenej platobnou agentúrou na jej webovom sídle najneskôr do 15. mája príslušného kalendárneho roka formou jednotnej žiadosti podľa osobitného predpisu19) spolu s prílohami podľa odsekov 3 a 4.
(2)
Ak žiadateľ predloží žiadosť po termíne podľa odseku 1, sumy platieb sa znížia podľa osobitného predpisu20) alebo sa žiadosť považuje za neprípustnú podľa osobitného predpisu.21)
(3)
Prílohou k žiadosti podľa § 3 až 12 je čestné vyhlásenie o pravdivosti predkladaných údajov.
(4)
Prílohou k žiadosti
a)
podľa § 3 až 9 je zoznam žiadateľom obhospodarovaných dielov pôdnych blokov vrátane výmery a spôsobu ich využitia s uvedením plodín, na ktoré žiadateľ žiada platbu,
b)
podľa § 10 až 12 je zoznam obsahujúci čísla ušných značiek zvierat nahlásených žiadateľom.
(5)
Ak žiadateľ žiada o platbu podľa § 3, prílohou k žiadosti je aj zmluva o dodávke cukrovej repy z príslušného hospodárskeho roku uzatvorená podľa osobitného predpisu.22)
(6)
Ak žiadateľ žiada o platbu podľa § 4 až 6, prílohou k žiadosti je aj potvrdenie o registrovaní plochy žiadateľa v registri chmeľníc alebo ovocných sadov, ktorý je vedený podľa osobitného predpisu.12)
(7)
Ak žiadateľ žiada o platbu podľa § 7 alebo § 8, prílohou k žiadosti je aj účtovný doklad o nákupe osiva alebo sadeníc preukazujúci splnenie podmienky podľa prílohy č. 1 alebo prílohy č. 2. Ak žiadateľ použije osivo z vlastnej produkcie, prílohou k žiadosti je aj uznanie množiteľského materiálu podľa osobitného predpisu.23)
(8)
Ak žiadateľ žiada o platbu podľa § 9, prílohou k žiadosti je aj účtovný doklad o nákupe osiva alebo sadeníc preukazujúci splnenie podmienky minimálneho počtu vysiatych alebo vysadených kusov pestovaných rajčiakov na 1 ha alebo minimálnej hmotnosti osiva na 1 ha pestovaných rajčiakov. Minimálna hmotnosť osiva pestovaných rajčiakov na 1 ha je 24 000 gramov. Ak žiadateľ použije osivo z vlastnej produkcie, prílohou k žiadosti je aj uznanie množiteľského materiálu podľa osobitného predpisu.23)
(9)
Ak je žiadateľom o platbu podľa § 10 až 12 združenie, prílohou k žiadosti je aj zoznam členov združenia. Zoznam členov združenia obsahuje tieto údaje členov združenia:
a)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu,
b)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, adresu miesta podnikania, rodné číslo a identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa,
c)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo organizácie, rodné číslo štatutára alebo členov jej štatutárneho orgánu alebo dátum narodenia, ak ide o cudzieho štátneho príslušníka, ak ide o právnickú osobu.
(10)
Žiadateľ predkladá žiadosť spolu s identifikačným listom, ktorý obsahuje informácie podľa osobitného predpisu.24)
(11)
Ak žiadateľ žiada o platbu podľa § 10 až 12, prílohou k identifikačnému listu žiadateľa je kópia dokladu o registrácii chovu v centrálnom registri hospodárskych zvierat podľa osobitného predpisu.13)
(12)
Odsek 10 sa nevzťahuje na žiadateľa, ktorý predložil žiadosť podľa osobitného predpisu.25)
§ 14
Zníženie, úprava a odňatie priamych platieb
(1)
Priame platby, ktoré sa majú žiadateľovi poskytnúť, sa v časti sumy, ktorá prekračuje 2 000 eur, v príslušnom roku znížia podľa osobitného predpisu.26)
(2)
Priame platby, ktoré sa majú žiadateľovi poskytnúť ako úhrada finančnej disciplíny, sa určia podľa osobitného predpisu.27)
(3)
Priame platby, ktoré sa majú žiadateľovi poskytnúť podľa § 3 až 12, sa v prípade oneskoreného predloženia žiadosti upravia podľa osobitného predpisu.28)
(4)
Priame platby, ktoré sa majú žiadateľovi poskytnúť podľa § 3 až 12, sa upravia podľa osobitného predpisu,29) ak platobná agentúra na základe kontrol podľa osobitného predpisu30) zistí rozdiely medzi údajmi uvedenými v žiadosti a skutočným stavom.
(5)
Priame platby sa upravia podľa osobitného predpisu,31) ak platobná agentúra na základe kontrol podľa osobitného predpisu32) zistí nedodržiavanie pravidiel krížového plnenia podľa § 2 ods. 3.
(6)
Priame platby sa upravia podľa osobitného predpisu,33) ak platobná agentúra na základe kontrol podľa osobitného predpisu34) zistí, že žiadateľ umelo vytvoril podmienky požadované na získanie priamych platieb.
(7)
Žiadosť sa zamietne, ak platobná agentúra zistí, že žiadateľ nedodržiava požiadavku podľa § 2 ods. 6 alebo ods. 7.
(8)
Žiadosť podľa § 3 sa zamietne, ak platobná agentúra zistí, že žiadateľ nedodržiava požiadavku podľa § 2 ods. 2.
§ 15
Spoločné ustanovenia
(1)
Kontrola predložených žiadostí sa vykonáva prostredníctvom integrovaného administratívneho a kontrolného systému.35)
(2)
Žiadateľ o priame platby je povinný umožniť platobnej agentúre vykonať kontrolu na mieste podľa osobitného predpisu.34)
(3)
Nadobúdateľ podniku je povinný oznámiť platobnej agentúre prevod podniku od pôvodného žiadateľa podľa osobitného predpisu.36)
(4)
Ak nastanú okolnosti ustanovené v osobitnom predpise,37) žiadateľ je povinný zaslať platobnej agentúre oznámenie v termíne podľa osobitného predpisu38) na tlačive zverejnenom na webovom sídle platobnej agentúry.
(5)
Zvieratá uvedené v zozname podľa § 13 ods. 4 písm. b) na účely platby podľa § 10 až 12 možno nahradiť bez straty práva na vyplatenie platby, ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu.39)
(6)
Priame platby podľa § 3 až 9 sa poskytnú žiadateľovi, ktorý na výzvu podľa osobitného predpisu40) riadne preukáže vlastnícke právo k poľnohospodárskej ploche alebo právo užívať poľnohospodársku plochu.
§ 16
Sumy priamych platieb
Sumy priamych platieb podľa § 3 až 12 určené podľa osobitného predpisu41) a koeficient úhrady finančnej disciplíny sa oznamujú vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
Záverečné ustanovenia
§ 17
Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.
§ 18
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. marca 2015.
Robert Fico v. r.
1)
Čl. 52 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.
2)
§ 6 a 7 zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov.
3)
Čl. 4 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.
4)
Napríklad čl. 4 ods. 1 písm. c) bod i) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení, § 5 a 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb.
5)
Čl. 125 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.
10)
Príloha č. 1 k nariadeniu (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.
11)
Čl. 32 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.
12)
§ 4a zákona č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh v znení zákona č. 467/2008 Z. z.
13)
§ 19 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
14)
Čl. 2 písm. c) nariadenia Rady (ES) č. 21/2004 zo 17. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje systém na identifikáciu a registráciu oviec a kôz a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003 a smernice 92/102/EHS a 64/432/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 42) v platnom znení.
15)
Napríklad čl. 4 až 6 nariadenia (ES) č. 21/2004 v platnom znení, vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 18/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii oviec a kôz.
17)
Čl. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 zo 17. júla 2000, ktorým sa zriaďuje systém identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, o označovaní hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 820/97 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 30) v platnom znení.
18)
Napríklad čl. 4 a 7 nariadenia (ES) č. 1760/2000 v platnom znení, vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 20/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka.
20)
Čl. 13 ods. 1 prvý pododsek delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 640/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na integrovaný administratívny a kontrolný systém, podmienky zamietnutia alebo odňatia platieb a administratívne sankcie uplatniteľné na priame platby, podporné nariadenia na rozvoj vidieka a krížové plnenie (Ú. v. EÚ L 181, 20. 6. 2014).
21)
Čl. 13 ods. 1 tretí pododsek delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014.
22)
Čl. 127 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
23)
§ 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 58/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 186/2010 Z. z.
25)
Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v znení neskorších predpisov.
26)
Čl. 26 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.
28)
Čl. 13 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014.
29)
Hlava II kapitola IV delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014.
30)
Hlava III vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 809/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj vidieka a krížovým plnením (Ú. v. EÚ L 227, 31. 7. 2014).
31)
Hlava IV kapitola II delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014.
Hlava V kapitola III vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014.
32)
Hlava V vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014.
33)
Čl. 60 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.
34)
Hlava III a hlava V vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014.
35)
Hlava V kapitola II nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.
36)
§ 16 ods. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z.
37)
Čl. 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.
38)
Čl. 4 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014.
39)
Čl. 30 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014.
40)
§ 32 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. z.
41)
Čl. 52 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení a čl. 53 ods. 2 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 639/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, a ktorým sa mení príloha X k uvedenému nariadeniu (Ú. v. EÚ L 181, 20. 6. 2014).
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 36/2015 Z. z.
MINIMÁLNY POČET VYSIATYCH ALEBO VYSADENÝCH KUSOV DRUHOV ZELENINY NA 1 ha A MINIMÁLNA HMOTNOSŤ OSIVA NA ÚČELY PLATBY NA PESTOVANIE VYBRANÝCH DRUHOV ZELENINY S VYSOKOU PRÁCNOSŤOU
Druh zeleniny Minimálny počet kusov

druhov zeleniny na 1 ha

(v kusoch)

Minimálna

hmotnosť osiva

(v gramoch)

Struková zelenina Hrach 800 000 200 000
Fazuľa 500 000 130 000
Listová zelenina Šalát 100 000 25 000
Špenát 100 000 25 000
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 36/2015 Z. z.
MINIMÁLNY POČET VYSIATYCH ALEBO VYSADENÝCH KUSOV DRUHOV ZELENINY NA 1 ha A MINIMÁLNA HMOTNOSŤ OSIVA NA ÚČELY PLATBY NA PESTOVANIE VYBRANÝCH DRUHOV ZELENINY S VEĽMI VYSOKOU PRÁCNOSŤOU
Druh zeleniny Minimálny počet kusov

druhov zeleniny na 1 ha

(v kusoch)

Minimálna

hmotnosť osiva

(v gramoch)

Cibuľová zelenina Cibuľa 600 000 2 280
Cesnak 300 000 500 000
Pór 120 000 300
Hlúbová zelenina Kapusta 25 000 75
Kel 20 000 80
Ružičkový kel 25 000 100
Karfiol 25 000 75
Kaleráb 80 000 240
Koreňová zelenina Mrkva 800 000 960
Petržlen 800 000 960
Reďkev 1 000 000 7 000
Cvikla 300 000 3 900
Špargľa 20 000 400
Plodová zelenina Paprika 65 000 390
Uhorky nakladačky 30 000 750
Uhorky šalátové 25 000 500
Melón 5 000 200
Dyňa 5 000 200
Cuketa 5 000 500
Tekvica 2 500 325
Baklažán 2 500 10
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 36/2015 Z. z.
KOEFICIENT PRE PREPOČET STAVU KATEGÓRIE HOVÄDZIEHO DOBYTKA NA DOBYTČIU JEDNOTKU
Oprávnená kategória hovädzieho dobytka Jednotka pre určenie

stavu kategórie

hovädzieho dobytka

Koeficient pre prepočet

stavu kategórie hovädzieho

dobytka na dobytčiu jednotku

Hovädzí dobytok samčieho pohlavia vo veku do šiestich mesiacov počet zvierat v kusoch 0,4
Hovädzí dobytok samčieho pohlavia od šiestich mesiacov do dvoch rokov počet zvierat v kusoch 0,6
Hovädzí dobytok samčieho pohlavia nad dva roky počet zvierat v kusoch 1,0
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 36/2015 Z. z.
ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES), č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v znení
- nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 zo 17. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013),
- delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 640/2014 z 11. marca 2014 (Ú. v. EÚ L 181, 20. 6. 2014).
2.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v znení
- nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 zo 17. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013),
- delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 639/2014 z 11. marca 2014 (Ú. v. EÚ L 181, 20. 6. 2014),
- delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 994/2014 z 13. mája 2014 (Ú. v. EÚ L 280, 24. 9. 2014),
- delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1001/2014 z 18. júla 2014 (Ú. v. EÚ L 281, 25. 9. 2014).
3.
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 809/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj vidieka a krížovým plnením (Ú. v. EÚ L 227, 31. 7. 2014).