37/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.02.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

37
Oznámenie
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 20. januára 2014 bol v Prahe podpísaný Protokol medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Českej republiky k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci na úseku evidencie obyvateľov a rodných čísel.
Protokol nadobudne platnosť 1. marca 2015 v súlade s článkom 7 ods. 1.
Do textu protokolu možno nahliadnuť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.