4/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.01.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

4
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostíSlovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že na základe oznámenia Indonézskej republiky sa podľa článku 13 ods. 2 skončí 28. februára 2015 platnosť Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Indonézskej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií, podpísanej 12. júla 1994 v Djakarte (oznámenie č. 56/1995 Z. z.).