400/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2015

400
Zákon
z 29. júla 2015
publikacii6 a doplneni niektorych predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
(1)
odsek 1
a)
pismeno a
b)
pismeno b
c)
pismeno c
(2)
odsek 2
§ 2
paragraf 2
Čl. II
Zákon č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa za slovo „nájmom“ vkladajú slová „bytíku a“.
2.
V § 3 ods. 3 písmeno a) znie:
„a)
údaje o zmluvných stranách a stránkach,
1.
meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu a dátum narodenia fyzickej osoby,
2.
obchodné meno, miesto trvalého pobytu, dátum narodenia, miesto podnikania a identifikačné číslo fyzickej osoby – podnikateľa,
3.
nový bod 3,
4.
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby a meno a priezvisko osoby oprávnenej za túto konať,
“.
3.
V § 3 ods. 3 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
nove c
“.
Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená d) až g).
4.
V § 3 ods. 3 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e)
nove e
“.
Doterajšie písmená e) až g) sa označujú ako písmená f) až h).
5.
Za § 4 sa vkladá nový paragraf 4a, ktorý znie:
㤠4a
novy paragraf 4a
“.
Čl. III