400/2015 Z.z.

Časová verzia predpisu účinná od

400
Zákon
z 28. júla 2015
Navrh zakona, test
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
AA