44/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 06.03.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

44
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 25. februára 2015 uložené tieto dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa a kolektívna zmluva vyššieho stupňa:
1.
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2014 – 2016 zo 6. februára 2015 uzatvorený medzi Energeticko-chemickým odborovým zväzom
a
Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.
2.
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2014 – 2015 z 20. februára 2015 uzatvorený medzi Odborovým zväzom KOVO
a
Zväzom elektrotechnického priemyslu SR.
3.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2015 – 2017 zo 4. februára 2015 uzatvorená medzi Energeticko-chemickým odborovým zväzom, Asociáciou vedúcich zamestnancov chemického a farmaceutického priemyslu SR
a
Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky.