45/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 12.03.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

45
ROZHODNUTIE
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
z 10. marca 2015
o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
1.
vyhlasujem
podľa § 48 ods. 1 písm. a), b) a d) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu;
2.
určujem
a)
podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených pod bodom 1 tohto rozhodnutia na sobotu 13. júna 2015,
b)
podľa § 48 ods. 5 uvedeného zákona lehoty na nové voľby uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.
Peter Pellegrini v. r.
Príloha č. 1 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 45/2015 Z. z.
ZOZNAM OBCÍ, v ktorých sa majú konať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 13. júna 2015
Obec Volí sa Okres Kraj
Veľký Grob poslanec Galanta Trnavský kraj
Kostolné poslanec Myjava Trenčiansky kraj
Príbovce poslanec Martin Žilinský kraj
Bodorová poslanec Turčianske Teplice
Hodejov starosta Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
Valice starosta
Želovce starosta Veľký Krtíš
Dolná Trnávka starosta Žiar nad Hronom
Ondavka starosta poslanci Bardejov Prešovský kraj
Harakovce starosta poslanci Levoča
Repejov starosta Medzilaborce
Jalová starosta Snina
Markuška starosta Rožňava Košický kraj
Bunkovce starosta Sobrance
Príloha č. 2 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 45/2015 Z. z.
LEHOTY na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 13. júna 2015
Lehota § - ods. Úloha Zabezpečí Termín
85 dní 16 - 9 Zverejnenie počtu obyvateľov obce

ku dňu vyhlásenia volieb

obec 20. 3. 2015
65 dní 9 - 3 Zverejnenie volebných obvodov a počtu

poslancov, ktorý sa má v nich zvoliť pri

voľbách do obecného zastupiteľstva

obecné

zastupiteľstvo

9. 4. 2015

55 dní 16 - 2

21 - 1,2

Podanie kandidátnych listín politické strany

a nezávislí kandidáti

19. 4. 2015

50 dní 14 - 1 Delegovanie jedného člena a jedného

náhradníka do miestnej volebnej komisie

pri voľbách do obecného zastupiteľstva

politické strany

19. 4. 2015

45 dní 14 - 3 Uskutočnenie prvého zasadania

miestnej volebnej komisie

miestna volebná

komisia

24.04.2015

40 dní 17 - 2

22 - 2

Zaregistrovanie kandidátov na poslancov

obecného zastupiteľstva a na starostu obce

miestna volebná

komisia

29.4.2015

35 dní 10 - 2 Určenie volebných miestností starosta obce 4.5.2015
30 dní 18 a 23 Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátov miestna volebná

komisia

9.5.2015

25 dní 13 - 3 Uskutočnenie prvého zasadania obvodnej volebnej komisie obvodná

volebná komisia

14.5.2015

20 dní 27 Informovanie voličov o zápise do zoznamu

voličov a o čase a mieste konania volieb

obec

19.5.2015

17 dní 15 - 1 Delegovanie jedného člena a jedného

náhradníka do okrskovej volebnej komisie

pri voľbách do obecného zastupiteľstva

politické strany

24.5.2015

15 dní 30 - 1 Začiatok volebnej kampane politické strany

a nezávislí kandidáti

27.5.2015

48 hodín 15 - 3 Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej volebnej komisie okrsková

volebná komisia

29.5.2015

30 - 3 Ukončenie volebnej kampane politické strany

a nezávislí kandidáti

11.6.2015

26 - 1 Volebný deň okrsková

volebná komisia

13.6.2015