Predpis bol zrušený predpisom 157/2015 Z. z.

46/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.03.2015 do 31.07.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

46
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 9. marca 2015,
ktorým sa mení opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 338/2014 Z. z., ktorým sa ustanovuje vzor ponukového listu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 46c ods. 3 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 183/2014 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 338/2014 Z. z., ktorým sa ustanovuje vzor ponukového listu, sa mení takto:
1.
Prílohy č. 3 a 4 vrátane nadpisov znejú:
2.
Prílohy č. 6 až 16 vrátane nadpisov znejú:
3.
Príloha č. 18 vrátane nadpisu znie:
4.
Príloha č. 20 vrátane nadpisu znie:
5.
Prílohy č. 22 a 23 vrátane nadpisov znejú:
6.
Príloha č. 25 vrátane nadpisu znie:
7.
Prílohy č. 27 až 36 vrátane nadpisov znejú:
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. marca 2015.
Ján Richter v. r.