47/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.03.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

47
OZNÁMENIE
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 13 zákona č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov vydalo
výnos z 5. marca 2015 č. 2015-7174/11543:7-15AA, ktorým sa mení výnos Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 12. augusta 2009 č. CD-2009-23752/12736-1:11 o stimuloch pre výskum a vývoj (oznámenie č. 327/2009 Z. z.).
Výnos upravuje legislatívno-technické zmeny v metodickom postupe na prípravu žiadosti o stimuly pre výskum a vývoj, hodnotenie obsahu žiadosti o stimuly pre výskum a vývoj a týkajúceho sa obsahu zmluvy o poskytnutí stimulov pre výskum a vývoj.
Výnos nadobúda účinnosť 15. marca 2015.
Výnos je uverejnený na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky www.minedu.sk.
Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.