48/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

48
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 9. marca 2015,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 17/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii ošípaných
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 53 písm. g) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 342/2011 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 17/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii ošípaných sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 odsek 1 znie:
„(1)
Ošípaná sa označuje tetovaním alebo plastovou ušnou značkou. Označenie ošípanej zabezpečuje držiteľ, ktorým sa na účely tejto vyhlášky rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba zodpovedná za všetky hospodárske zvieratá v chove, ktorý v danom čase prevádzkuje.“.
2.
V § 2 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Päťmiestny abecedno-číselný kód na označení ošípanej je identifikačným kódom ošípanej.“.
3.
V § 2 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 3 a 4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa vypúšťa.
4.
V § 2 ods. 3 písm. a) sa slovo „spoločenstva“ nahrádza slovami „Európskej únie“.
5.
V § 3 odsek 3 znie:
„(3)
Pri strate ušnej značky alebo jej poškodení, ktoré znemožňuje identifikáciu ošípanej, alebo ak sa údaje uvedené na nej stanú nečitateľnými, označí sa ošípaná náhradnou ušnou značkou, ktorá obsahuje pôvodný identifikačný kód. Náhradná identifikačná značka ošípanej dovezenej zo zahraničia obsahuje aspoň kód krajiny a identifikačný kód ošípanej. Osobitná evidencia o vydaní náhradných ušných značiek je súčasťou centrálneho registra hospodárskych zvierat.“.
6.
V § 4 ods. 1 sa slová „alfanumerických znakov“ nahrádzajú slovami „abecedno-číselných znakov“.
7.
V § 4 ods. 2 písm. b) sa slová „alfanumerický kód“ nahrádzajú slovami „abecedno-číselný kód“.
8.
V § 5 ods. 2 druhej vete sa slovo „alfanumerickým“ nahrádza slovom „identifikačným“.
9.
§ 7 a 8 vrátane nadpisov znejú:
㤠7
Registrácia chovu ošípanej
(1)
Žiadosť o registráciu nového chovu sa zasiela právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá prevádzkuje počítačovú databázu pre centrálny register hospodárskych zvierat (ďalej len „poverená osoba“), na tlačive, ktorého vzor a opis je uvedený v prílohe č. 3, potvrdenom príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou pred začatím činnosti, ale najneskôr pred prvým premiestnením ošípanej do chovu.
(2)
Registračné číslo sa chovu4) pridelí na základe žiadosti podľa odseku 1. Registračné číslo chovu je šesťmiestny abecedno-číselný kód alebo šesťmiestny číselný kód, ktorý umožňuje identifikovať konkrétny chov. Abecedno-číselné kódy alebo číselné kódy na označenie jednotlivých typov chovu sú zverejnené na webovom sídle poverenej osoby. Registračné číslo chovu sa pri zmene držiteľa nemení, ak sa nemenia geografické súradnice uvedené v centrálnom registri hospodárskych zvierat, druh a rozsah činností vykonávaných v objekte.
(3)
Oznámenie o zrušení chovu sa zasiela poverenej osobe na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3, do siedmich dní odo dňa skončenia činnosti.
(4)
Pri zmene držiteľa sa preukázateľným spôsobom doloží poverenej osobe súhlas predchádzajúceho držiteľa.
§ 8
Centrálny register hospodárskych zvierat
V centrálnom registri hospodárskych zvierat (ďalej len „centrálny register zvierat“) sa eviduje
a)
registračné číslo chovu,
b)
názov a adresa chovu,
c)
údaje o držiteľovi a kontaktnej osobe
1.
meno, priezvisko a dátum narodenia, ak ide o fyzickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa, alebo obchodné meno, identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené, meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu držiteľa, ak ide o právnickú osobu,
2.
trvalý pobyt fyzickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa alebo sídlo právnickej osoby,
d)
počet všetkých ošípaných držaných v chove a počet prasníc,
e)
každá zmena v počte ošípaných držaných v chove podľa kódu udalostí zverejnených na webovom sídle poverenej osoby, pričom sa eviduje
1.
počet ošípaných, ktorých sa zmena týka,
2.
dátum, keď k zmene došlo,
3.
ak ide o premiestnenie ošípanej, registračné číslo chovu, odkiaľ alebo kam je ošípaná premiestnená, alebo kód krajiny, ak ide o ošípanú dovezenú alebo vyvezenú, a identifikačný kód ošípanej,
f)
geografické súradnice chovu okrem sprostredkovateľa a exportnej organizácie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„4)
§ 2 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 305/2003 Z. z. o identifikácii a registrácii zvierat.“.
10.
V § 9 ods. 1 a § 10 ods. 2 sa za slovo „sa“ vkladajú slová „preukázateľným spôsobom“.
11.
V § 9 ods. 1 sa slová „prílohe č. 5“ nahrádzajú slovami „prílohe č. 4“.
12.
V § 9 ods. 2 sa slová „registračným číslom“ nahrádzajú slovami „identifikačným kódom“.
13.
V § 9 odsek 4 znie:
„(4)
Kódy udalostí na účely vedenia registra ošípaných v chove a číselník kódov udalostí na vypĺňanie tlačiva, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4, sú zverejnené na webovom sídle poverenej osoby.“.
14.
V § 10 ods. 1 sa slovo „vlastníka“ nahrádza slovom „držiteľa“.
15.
V § 10 ods. 2 sa slová „prílohe č. 6“ nahrádzajú slovami „prílohe č. 5“.
16.
V § 11 odsek 1 znie:
„(1)
V každom registri ošípaných v chove sa na prvej strane uvádza
a)
registračné číslo chovu,
b)
meno, priezvisko, trvalý pobyt fyzickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa alebo obchodné meno a sídlo právnickej osoby držiteľa.“.
17.
V § 11 ods. 2 písm. b) sa slová „uvedených v prílohe č. 4“ nahrádzajú slovami „zverejnených na webovom sídle poverenej osoby“.
18.
V § 11 ods. 2 písm. b) treťom bode sa slová „registračné číslo“ nahrádzajú slovami „identifikačný kód“.
19.
V § 11 ods. 3 sa slová „prílohe č. 7“ nahrádzajú slovami „prílohe č. 6“.
20.
Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý znie:
㤠11a
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 7.“.
21.
Prílohy č. 2 až 7 vrátane nadpisov znejú:
„Príloha č. 2 k vyhláške č. 17/2012 Z. z.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 17/2012 Z. z.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 17/2012 Z. z.
Príloha č. 5 k vyhláške č. 17/2012 Z. z.
Príloha č. 6 k vyhláške č. 17/2012 Z. z.
Príloha č. 7 k vyhláške č. 17/2012 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ UNIE
Smernica Rady 2008/71/ES z 15. júla 2008 o identifikácii a registrácii ošípaných (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 213, 8. 8. 2008).“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2015.
v z. Magdaléna Lacko-Bartošová v. r.