49/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

49
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 9. marca 2015,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 18/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii oviec a kôz
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 53 písm. g) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 342/2011 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 18/2012 Z. z. o identifikácii a registrácii oviec a kôz sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 a 2 vrátane nadpisov znejú:
㤠1
Označenie ovce a kozy
(1)
Prvotné označenie a trvalé označenie ovce alebo kozy zabezpečuje držiteľ, ktorým sa na účely tejto vyhlášky rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba zodpovedná za všetky hospodárske zvieratá v chove, ktorý v danom čase prevádzkuje.1)
(2)
Prvotné označenie ovce alebo kozy sa vykonáva do 24 hodín po narodení ovce alebo kozy. Toto označenie je dočasné a umožňuje spoľahlivo určiť identitu ovce alebo kozy a jej matky.
(3)
Trvalé označenie1a) ovce a kozy sa vykonáva
a)
dvoma plastovými ušnými značkami s identifikačným kódom zvieraťa,
b)
jednou plastovou ušnou značkou a elektronickým identifikátorom2) vo forme bachorového bolusu alebo elektronickej ušnej značky,
c)
jednou plastovou ušnou značkou a elektronickým identifikátorom2) vo forme injektovateľného transpondéra,
d)
jednou plastovou ušnou značkou ovce a kozy do veku 12 mesiacov, alebo
e)
iným spôsobom,1a) ak ich nemožno označiť plastovou ušnou značkou zo zdravotných dôvodov alebo ak ide o ovcu alebo kozu so zakrpatenými ušnicami alebo bez ušníc.
(4)
Trvalé označenie sa vykonáva pred premiestnením ovce alebo kozy z chovu, v ktorom sa zviera narodilo, najneskôr však do šiestich mesiacov od jeho narodenia.
(5)
Označenie ovce alebo kozy iným identifikačným prostriedkom alebo iným spôsobom nesmie narušiť označenie a nesmie byť zameniteľné s označením ovce alebo kozy podľa odseku 3.
§ 2
Ušná značka a elektronický identifikátor
(1)
Za ušnú značku sa považuje hranatá ušná značka alebo terčík. Vzor a opis ušnej značky je uvedený v prílohe č. 1.
(2)
Ak došlo k strate alebo znehodnoteniu ušnej značky alebo elektronického identifikátora, ovca alebo koza sa označí náhradnou ušnou značkou alebo náhradným elektronickým identifikátorom, ktoré obsahujú pôvodné abecedné a číselné znaky a identifikátor duplikátu. Osobitná evidencia o vydaní náhradných ušných značiek a náhradných elektronických identifikátorov je súčasťou centrálneho registra hospodárskych zvierat.
(3)
Vzor a opis elektronického identifikátora je zverejnený na webovom sídle právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá prevádzkuje počítačovú databázu pre centrálny register hospodárskych zvierat podľa § 19 zákona (ďalej len „poverená osoba“).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 1a znejú:
„1)
Čl. 2 písm. c) nariadenia Rady (ES) č. 21/2004 zo 17. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje systém na identifikáciu a registráciu oviec a kôz a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003 a smernice 92/102/EHS a 64/432/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 42) v platnom znení.
1a)
Príloha časť A nariadenia (ES) č. 21/2004 v platnom znení.“.
2.
§ 4 a 5 vrátane nadpisov znejú:
㤠4
Znehodnotenie ušnej značky a elektronického identifikátora
Ušné značky a elektronický identifikátor uhynutej alebo zabitej ovce alebo kozy sa znehodnotia.4)
§ 5
Registrácia chovu oviec a kôz
(1)
Žiadosť o registráciu nového chovu sa zasiela poverenej osobe na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2, potvrdenom príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou pred začatím činnosti, ale najneskôr pred prvým premiestnením oviec a kôz do chovu.
(2)
Registračné číslo sa chovu5) pridelí na základe žiadosti podľa odseku 1. Registračné číslo je šesťmiestny abecedno-číselný kód alebo šesťmiestny číselný kód, ktorý umožňuje identifikovať konkrétny chov. Abecedno-číselné kódy alebo číselné kódy na označenie jednotlivých typov chovu sú zverejnené na webovom sídle poverenej osoby. Registračné číslo chovu sa pri zmene držiteľa nemení, ak sa nemenia geografické súradnice uvedené v centrálnom registri hospodárskych zvierat, druh a rozsah činností vykonávaných v objekte.
(3)
Oznámenie o zrušení chovu sa zasiela poverenej osobe na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2 do siedmich dní od skončenia činnosti.
(4)
Pri zmene držiteľa sa poverenej osobe preukázateľným spôsobom doloží súhlas predchádzajúceho držiteľa.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5)
Čl. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 21/2004 v platnom znení.“.
3.
V § 6 písmená c) a d) znejú:
„c)
údaje o držiteľovi a kontaktnej osobe
1.
meno, priezvisko a dátum narodenia, ak ide o fyzickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa, alebo obchodné meno, identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené, meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu držiteľa, ak ide o právnickú osobu,
2.
trvalý pobyt fyzickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa alebo sídlo právnickej osoby,
d)
údaje o zvierati
1.
identifikačný kód zvieraťa,
2.
identifikačný kód matky, ak je známy,
3.
deň, mesiac a rok narodenia,
4.
kód krajiny pri dovoze z krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie,
5.
každá zmena oviec a kôz držaných v chove zaznamenaná podľa číselníka kódov udalostí, číselníka kódov plemien oviec, číselníka kódov plemien kôz a číselníka kódov podielu krvi pre ovce a kozy uverejnených na webovom sídle poverenej osoby a dátum, keď k zmene došlo,
6.
dátum premiestnenia zvieraťa,
7.
dátum úhynu zvieraťa,
8.
miesto, odkiaľ a kam sa zviera premiestňuje, meno a priezvisko alebo obchodné meno prepravcu, registračné číslo prepravcu, ak je pridelené,5a) a evidenčné číslo vozidla, ktorým bolo zviera premiestnené.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a)
Nariadenie Rady (ES) č. 1/2005 z 22. decembra 2004 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES a nariadenia (ES) č. 1255/97 (Ú. v. EÚ L 3, 5. 1. 2005) v platnom znení.“.
4.
V § 7 odsek 1 znie:
„(1)
Doklad o premiestnení ovce alebo kozy sa preukázateľným spôsobom zasiela poverenej osobe do siedmich dní odo dňa premiestnenia ovce alebo kozy. Doklad o premiestnení ovce alebo kozy sa zasiela z chovu, kam sa zviera premiestnilo.“.
5.
V § 7 ods. 2 sa slová „prílohe č. 4“ nahrádzajú slovami „prílohe č. 3“.
6.
V § 8 odsek 1 znie:
„(1)
Hlásenie o premiestnení ovce alebo kozy do 12 mesiacov veku na dočasnú farmu sa preukázateľným spôsobom zasiela poverenej osobe do siedmich dní odo dňa ich premiestnenia a zasiela sa z chovu, z ktorého sa zviera premiestnilo.“.
7.
V § 8 ods. 2 sa za slovo „kôz“ vkladá slovo „prevádzkovaný“.
8.
V § 8 ods. 3 sa slovo „zabitia“ nahrádza slovom „premiestnenia“.
9.
V § 8 ods. 4 sa slová „prílohe č. 5“ nahrádzajú slovami „prílohe č. 4“.
10.
V § 9 ods. 1 sa za slovo „sa“ vkladajú slová „preukázateľným spôsobom“.
11.
V § 9 ods. 2 sa slová „prílohe č. 6“ nahrádzajú slovami „prílohe č. 5“.
12.
V § 9 ods. 3 sa slová „číselník kódov podľa prílohy č. 3“ nahrádzajú slovami „číselníky kódov uvedených v § 6 písm. d) piatom bode“.
13.
V § 10 ods. 2 písm. b) sa slová „vlastníka/držiteľa“ nahrádzajú slovom „držiteľa“.
14.
V § 10 ods. 3 písmená a) a b) znejú:
„a)
držiteľovi
1.
meno a priezvisko fyzickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa alebo obchodné meno právnickej osoby,
2.
trvalý pobyt fyzickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa alebo sídlo právnickej osoby.
b)
zvierati
1.
identifikačný kód zvieraťa a dátum identifikácie,6)
2.
identifikačný kód matky, ak je známy,
3.
deň, mesiac a rok narodenia,
4.
kód krajiny pri dovoze z krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie,
5.
každá zmena ovce alebo kozy v chove a dátum, keď k zmene došlo, duplikát dokladu o premiestnení ovce alebo kozy uvedený v § 7,
6.
výsledok poslednej inventúry oviec a kôz v chove vykonávanej najmenej raz za kalendárny rok a dátum jej vykonania.“.
15.
V § 10 ods. 5 sa slová „prílohe č. 7“ nahrádzajú slovami „prílohe č. 6“.
16.
Prílohy č. 1 až 6 vrátane nadpisov znejú:
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2015.
v z. Magdaléna Lacko-Bartošová v. r.