5/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.01.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

5
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že na základe výpovede Slovenskej republiky sa podľa článku 7 skončí 31. januára 2015 platnosť Dohody medzi Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, Ministerstvom železníc Ruskej federácie a Ministerstvom dopravy Ukrajiny o medzinárodnej železničnej preprave tovaru medzi Slovenskou republikou, Ruskou federáciou a Ukrajinou a o tranzitných prepravách po železniciach týchto štátov, podpísanej 9. júna 1999 v Astane (oznámenie č. 181/2002 Z. z.).