50/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

50
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 9. marca 2015,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 20/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 53 písm. g) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 342/2011 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 20/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 2 sa vypúšťa odkaz na poznámku pod čiarou 1.
2.
V § 1 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Na účely tejto vyhlášky je držiteľom fyzická osoba alebo právnická osoba zodpovedná za všetky hospodárske zvieratá v chove, ktorý v danom čase prevádzkuje.1)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
Čl. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 zo 17. júla 2000, ktorým sa zriaďuje systém identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, o označovaní hovädzieho dobytka a výrobkov z hovädzieho mäsa, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 820/97 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 30) v platnom znení.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
3.
V § 1 odsek 5 znie:
„(5)
Trvalé označenie hovädzieho dobytka sa vykonáva do 72 hodín od narodenia jedinca hovädzieho dobytka a najneskôr pred jeho prvým premiestnením
a)
dvomi plastovými ušnými značkami s jedinečným číslom, ktoré je identifikačným kódom zvieraťa (ďalej len „ušná značka“), alebo
b)
jednou ušnou značkou a elektronickým identifikátorom vo forme elektronického ušného štítku, bachorového bolusu alebo injektovateľného transpondéra.1a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
Príloha I nariadenia (ES) č. 1760/2000 v platnom znení.“.
4.
V § 1 ods. 6 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.
5.
Nadpis § 2 znie: „Ušná značka a elektronický identifikátor“.
6.
V § 2 odsek 3 znie:
„(3)
Ak došlo k strate alebo znehodnoteniu ušnej značky alebo elektronického identifikátora, jedinec hovädzieho dobytka sa bezodkladne označí náhradnou ušnou značkou alebo náhradným elektronickým identifikátorom. Náhradná ušná značka a náhradný elektronický identifikátor obsahujú pôvodné abecedno – číselné znaky a identifikátor duplikátu. Osobitná evidencia o vydaní náhradných ušných značiek a náhradných elektronických identifikátorov je súčasťou centrálneho registra hospodárskych zvierat.“.
7.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Vzor a opis elektronického identifikátora je zverejnený na webovom sídle právnickej osoby alebo fyzickej osoby poverenej prevádzkovaním počítačovej databázy pre centrálny register hospodárskych zvierat podľa § 19 ods. 1 zákona (ďalej len „poverená osoba“).“.
8.
Nadpis § 4 znie: „Znehodnotenie ušnej značky a elektronického identifikátora“.
9.
V § 4 sa za slovo „značky“ vkladajú slová „a elektronický identifikátor“.
10.
§ 5 vrátane nadpisu znie:
㤠5
Registrácia chovu hovädzieho dobytka
(1)
Žiadosť o registráciu nového chovu hovädzieho dobytka sa zasiela poverenej osobe na tlačive, ktorého vzor a opis je uvedený v prílohe č. 2, potvrdenom príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou pred začatím chovu hovädzieho dobytka, ale najneskôr pred prvým premiestnením hovädzieho dobytka do chovu.
(2)
Registračné číslo sa chovu1) pridelí na základe žiadosti podľa odseku 1. Registračné číslo je šesťmiestny abecedno-číselný kód alebo šesťmiestny číselný kód, ktorý umožňuje identifikovať konkrétny chov. Abecedno-číselné kódy alebo číselné kódy na označenie jednotlivých typov chovu sú zverejnené na webovom sídle poverenej osoby. Registračné číslo chovu sa pri zmene držiteľa chovu nemení, ak sa nemenia geografické súradnice uvedené v centrálnom registri hospodárskych zvierat, druh a rozsah činností vykonávaných v objekte.
(3)
Oznámenie o zrušení chovu hovädzieho dobytka sa zasiela poverenej osobe na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2, do siedmich dní odo dňa zrušenia chovu.
(4)
Pri zmene držiteľa sa poverenej osobe preukázateľným spôsobom doloží súhlas predchádzajúceho držiteľa.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 sa vypúšťa.
11.
V § 6 písmená c) a d) znejú:
„c)
údaje o držiteľovi a kontaktnej osobe
1.
meno, priezvisko a dátum narodenia, ak ide o fyzickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa, alebo obchodné meno, identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené, a meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu držiteľa, ak ide o právnickú osobu,
2.
trvalý pobyt fyzickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa alebo sídlo právnickej osoby,
d)
údaje o zvierati
1.
identifikačný kód zvieraťa,
2.
identifikačný kód matky,
3.
deň, mesiac a rok narodenia,
4.
pohlavie,
5.
plemeno alebo farba srsti,
6.
úžitkové zameranie kráv – dojnica alebo dojčiaca krava,
7.
kód krajiny pri dovoze z krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie,
8.
každá zmena hovädzieho dobytka držaného v chove zaznamenaná podľa číselníka kódov udalostí, číselníka kódov plemien a číselníka kódov farby srsti uverejnených na webovom sídle poverenej osoby a dátum, keď k zmene došlo,
9.
dátum premiestnenia zvieraťa,
10.
miesto, odkiaľ a kam sa zviera premiestňuje,
11.
dátum úhynu zvieraťa,
12.
druh elektronického identifikátora, ak je ním zviera označené,“.
12.
V § 7 odsek 1 znie:
„(1)
Hlásenie zmien a doklad o premiestnení hovädzieho dobytka sa preukázateľným spôsobom zasiela poverenej osobe do siedmich dní odo dňa zmeny. Doklad o premiestnení hovädzieho dobytka sa zasiela z chovu, kam sa zviera premiestnilo.“.
13.
V § 7 ods. 3 sa slová „prílohe č. 4“ nahrádzajú slovami „prílohe č. 3“.
14.
V § 7 ods. 4 sa slová „prílohe č. 5“ nahrádzajú slovami „prílohe č. 4“.
15.
V § 8 ods. 1 sa slová „prílohe č. 6“ nahrádzajú slovami „prílohe č. 5“.
16.
V § 9 ods. 1 sa slová „prílohe č. 7“ nahrádzajú slovami „prílohe č. 6“.
17.
§ 9 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ak ide o teľa, ktoré nie je určené na premiestnenie, postupuje sa podľa osobitného predpisu.6)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
„6)
§ 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 278/2003 Z. z. o systéme identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka a označovaní hovädzieho mäsa a produktov z neho.“.
18.
V § 10 ods. 1 písm. b) sa slová „vlastníka/držiteľa“ nahrádzajú slovom „držiteľa“.
19.
V § 10 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „a vlastníkovi“.
20.
V § 10 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
hovädzom dobytku:
1.
identifikačný kód zvieraťa,
2.
identifikačný kód matky,
3.
deň, mesiac a rok narodenia,
4.
pohlavie,
5.
plemeno alebo farba srsti,
6.
úžitkové zameranie kráv – dojnica alebo dojčiaca krava,
7.
kód krajiny pri dovoze z krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie,
8.
každá zmena hovädzieho dobytka držaného v chove a dátum, keď k zmene došlo.“.
21.
V § 10 ods. 3 sa slová „prílohe č. 8“ nahrádzajú slovami „prílohe č. 7“.
22.
Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠11a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. apríla 2015
Elektronický identifikátor vo forme elektronického ušného štítku a injektovateľného transpondéra sa používa od 1. januára 2016 a vo forme bachorového bolusu sa používa od 18. júla 2019.“.
23.
Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠12a
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 17/2001 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o označovaní hovädzieho dobytka, o evidencii hovädzieho dobytka a o vedení centrálneho registra hovädzieho dobytka.“.
24.
Prílohy č. 1 až 7 vrátane nadpisov znejú:
„Príloha č. 1 k vyhláške č. 20/2012 Z. z.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 20/2012 Z. z.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 20/2012 Z. z.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 20/2012 Z. z.
Príloha č. 5 k vyhláške č. 20/2012 Z. z.
Príloha č. 6 k vyhláške č. 20/2012 Z. z.
Príloha č. 7 k vyhláške č. 20/2012 Z. z.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2015.
v z. Magdaléna Lacko-Bartošová v. r.