51/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.03.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

51
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 77 ods. 7 a § 139 ods. 5 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a podľa § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
opatrenie Národnej banky Slovenska z 10. marca 2015 č. 2/2015, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 13/2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu.
Účelom predmetného opatrenia je zosúladenie zberu údajov v oblasti finančného výkazníctva so zmeneným stavom vyvolaným novelizáciou opatrenia Národnej banky Slovenska z 29. júla 2014 č. 12/2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu a zabezpečenie kontinuity štruktúry databáz a údajov vykazovaných výkazmi Bilancia aktív a pasív Bil (NBS) 1-12 a Výkaz ziskov a strát Bil (NBS) 2-12 pre obchodníkov s cennými papiermi a pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, ktorí nie sú bankami.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2015.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 3/2015 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.