52/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.03.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

52
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 10. marca 2015 uložené kolektívna zmluva vyššieho stupňa a dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa:
1.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2015 – 2016 z 30. januára 2015 uzatvorená medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky
a
Slovenským združením výrobcov piva a sladu.
2.
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2014 – 2015 z 26. februára 2015 uzatvorený medzi Odborovým zväzom KOVO
a
Združením bytového hospodárstva na Slovensku.