55/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

55
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 18. marca 2015
o podmienkach spoločnej organizácie trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády upravuje
a)
povinnosť prvonákupcu mlieka (ďalej len „prvonákupca“) oznamovať Pôdohospodárskej platobnej agentúre1) (ďalej len „platobná agentúra“) údaje o množstve surového mlieka, skutočnom obsahu tuku a odhadovanej kúpnej cene a spôsob oznamovania a evidencie týchto údajov,
b)
predkladanie a obsah žiadosti o uznanie organizácie výrobcov (ďalej len „organizácia“), žiadosť o uznanie združenia organizácií výrobcov (ďalej len „združenie“) a žiadosť o uznanie medziodvetvovej organizácie pri spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami podľa osobitného predpisu.2)
§ 2
(1)
Podnikateľ môže ako prvonákupca nakupovať mlieko od prvovýrobcu na účely zvozu, balenia, skladovania, chladenia, spracovania alebo na účely predaja podnikateľovi, ktorý upravuje alebo spracúva mlieko alebo mliečne výrobky, ak
a)
podá platobnej agentúre oznámenie o začatí pôsobenia prvonákupcu,
b)
uskutoční nákup mlieka od prvovýrobcu aspoň raz počas dvanástich po sebe nasledujúcich mesiacov a
c)
plní povinnosti podľa odseku 6 písm. a) až c) a e).
(2)
Podnikateľ je povinný ukončiť činnosť prvonákupcu podľa odseku 1, ak neplní podmienku podľa odseku 1 písm. b) alebo neplní povinnosti podľa odseku 6 písm. a) až c), e) a h).
(3)
Prvonákupca podáva platobnej agentúre oznámenie podľa ods. 1 písm. a) na formulári, ktorého vzor je uvedený na webovom sídle platobnej agentúry.
(4)
Prílohou k oznámeniu podľa ods. 1 písm. a) je
a)
výpis z obchodného registra alebo iného obdobného registra nie starší ako tri mesiace,
b)
rozhodnutie alebo úradne osvedčená kópia rozhodnutia o schválení alebo podmienečnom schválení3) prevádzkarne a
c)
čestné vyhlásenie prvonákupcu, že spĺňa podmienku podľa odseku 6 písm. c).
(5)
Prvonákupca sa zapisuje do evidencie prvonákupcov, ak podal platobnej agentúre oznámenie podľa odseku 1 písm. a). Evidencia prvonákupcov je uverejnená na webovom sídle platobnej agentúry. Evidencia prvonákupcov obsahuje
a)
obchodné meno alebo názov a identifikačné číslo organizácie prvonákupcu,
b)
miesto podnikania alebo sídlo prvonákupcu,
c)
adresu prevádzkarne podľa odseku 6 písm. b),
d)
informáciu o tom, či prvonákupca mlieko nakupuje len na účely jeho ďalšieho predaja.
(6)
Prvonákupca je povinný
a)
mať v predmete svojej podnikateľskej činnosti tie činnosti, ktoré ako prvonákupca vykonáva,
b)
mať zriadenú prevádzkareň, ktorá je schválená alebo podmienečne schválená podľa osobitného predpisu,3) na manipuláciu s mliekom a na spracovanie mlieka, ak prvonákupca mlieko nakupuje na tento účel,
c)
mať technické a technologické zariadenia na účely zisťovania množstva mlieka a obsahu tuku v mlieku podľa písmen e) a g),
d)
uskutočňovať nákup surového mlieka na účely jeho spracovania len na základe písomnej zmluvy,4)
e)
oznamovať platobnej agentúre najneskôr pätnásty deň kalendárneho mesiaca údaje o skutočnom množstve mlieka nakúpenom v predchádzajúcom mesiaci osobitne od každého prvovýrobcu s uvedením skutočného obsahu tuku; ak prvonákupca nakúpil mlieko zo zahraničnej prevádzkarne prvovýrobcu, údaje o tomto množstve mlieka uvádza osobitne,
f)
oznamovať Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky najneskôr siedmy deň kalendárneho mesiaca údaje o odhadovanej kúpnej cene za celkové množstvo mlieka, ktoré nakúpi v prebiehajúcom mesiaci,
g)
viesť a uchovávať evidenciu o skutočnom množstve nakúpeného mlieka a jeho skutočnom obsahu tuku počas minimálne troch rokov nasledujúcich po roku, v ktorom ich do evidencie zaznamenal,
h)
oznámiť platobnej agentúre ukončenie svojho pôsobenia prvonákupcu najneskôr do 30 dní odo dňa, keď prestal plniť podmienku podľa odseku 1 písm. b) alebo povinnosti podľa písmen a) až c) a e).
(7)
Množstvo mlieka a obsahu tuku podľa odseku 6 písm. e) a g) sa uvádza v kilogramoch so skutočným obsahom tuku v gramoch na kilogram. Na prepočet objemu surového mlieka v litroch na množstvo v kilogramoch sa na účely tohto nariadenia vlády používa koeficient 1,03. Oznámenia podľa odseku 6 písm. e), f) a h) sa podávajú v elektronickej podobe na formulároch, ktorých vzory sú uverejnené na webovom sídle platobnej agentúry.
§ 3
Žiadosť o uznanie organizácie, žiadosť o uznanie združenia a žiadosť o uznanie medziodvetvovej organizácie pri spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami podľa osobitného predpisu2) sa predkladá platobnej agentúre.
§ 4
(1)
Organizácia, združenie alebo medziodvetvová organizácia v žiadosti o uznanie podľa odsekov 2 a 4 uvedie svoje obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a identifikačné čísla svojich členov.
(2)
Prílohou k žiadosti o uznanie organizácie a žiadosti o uznanie združenia sú
a)
stanovy organizácie alebo stanovy združenia,
b)
výpis z obchodného registra alebo iného obdobného registra nie starší ako tri mesiace, ak ide o organizáciu, alebo výpis z registra záujmových združení právnických osôb nie starší ako tri mesiace, ak ide o združenie,
c)
zoznam členov organizácie alebo zoznam členov združenia,5) ak nie je uvedený podľa písmena b),
d)
výpis z obchodného registra alebo iného obdobného registra nie starší ako tri mesiace alebo úradne osvedčená kópia osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov členov organizácie alebo združenia.
(3)
Na organizáciu, združenie a medziodvetvovú organizáciu so sídlom v Slovenskej republike, ktorej členovia majú miesto podnikania alebo sídlo vo viacerých členských štátoch Európskej únie, sa odseky 1 a 2 použijú primerane.
(4)
Prílohou k žiadosti o uznanie medziodvetvovej organizácie je
a)
výpis z registra záujmových združení právnických osôb,
b)
výpis z obchodného registra, iného obdobného registra alebo registra záujmových združení právnických osôb nie starší ako tri mesiace členov medziodvetvovej organizácie,
c)
zoznam členov medziodvetvovej organizácie; členovia musia mať podiel aspoň 33 % na hospodárskych činnostiach na trhu v Slovenskej republike, na ktoré je zameraná medziodvetvová organizácia.
(5)
Organizácia, združenie alebo medziodvetvová organizácia oznamuje platobnej agentúre zmeny skutočností a dokladov predložených na účely uznania podľa odsekov 2 a 4 najneskôr do 30 dní odo dňa zmeny.
§ 5
(1)
Konania o schválení nákupcu začaté pred 1. aprílom 2015 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. marca 2015.
(2)
Nákupca schválený podľa predpisov účinných do 31. marca 2015 sa považuje za prvonákupcu, ak platobnej agentúre podá oznámenie podľa § 2 ods. 1 písm. a) do 30. apríla 2015.
§ 6
Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 7
Zrušujú sa:
1.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2009 Z. z. o podmienkach prideľovania kvót mlieka,
2.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 279/2012 Z. z. o podmienkach vykonávania niektorých opatrení spoločnej organizácie trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami.
§ 8
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. apríla 2015.
Robert Fico v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 55/2015 Z. z.
ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 479/2010, ktorým sa ustanovujú pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o oznámenia členských štátov Komisii v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (Ú. v. EÚ L 135, 2. 6. 2010) v znení
– nariadenia Komisie (EÚ) č. 1041/2010 zo 16. novembra 2010 (Ú. v. EÚ L 299, 17. 11. 2010),
– nariadenia Komisie (EÚ) č. 173/2011 zo 23. februára 2011 (Ú. v. EÚ L 49, 24. 2. 2011),
– vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1191/2011 z 18. novembra 2011 (Ú. v. EÚ L 302, 19. 11. 2011),
– vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1333/2013 z 13. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 335, 14. 12. 2013),
– vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1097/2014 zo 17. októbra 2014 (Ú. v. EÚ L 300, 18. 10. 2014). 2. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 511/2012 z 15. júna 2012 o oznámeniach týkajúcich sa organizácií výrobcov, medziodvetvových organizácií, zmluvných rokovaní a zmluvných vzťahov podľa nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (Ú. v. EÚ L 156, 16. 6. 2012). 3. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v znení
– nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 z 17. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013).
2
. Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) č. 511/2012 z 15. júna 2012 o oznámeniach týkajúcich sa organizácií výrobcov, medziodvetvových organizácií, zmluvných rokovaní a zmluvných vzťahov podľa nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 v sektore mlieka a mliečnych výrobcov (Ú. v. EÚ L 156 16. 6. 2012).
3.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v znení
- nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 z 17.decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013).
1)
§ 6 až 11 zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov.
2)
Čl. 156 až 158 a 163 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.
3)
§ 41 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
§ 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
§ 10f ods. 1 zákona č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení zákona č. 353/2012 Z. z.
5)
§ 10 ods. 3 a 4 zákona č. 491/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.