57/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

57
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z 10. marca 2015,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 4, § 31 ods. 4, § 32 ods. 5, § 33 ods. 4, § 38 ods. 12, § 40 ods. 3, § 50 ods. 3, § 52 ods. 8, § 55 ods. 3, § 56 ods. 12, § 58 ods. 3, § 65 ods. 6, § 67 ods. 9, § 68 ods. 3, § 69 ods. 4,§ 70 ods. 4, § 73 ods. 12, § 75 ods. 4, § 84 ods. 5, § 87, § 89 ods. 3 a § 113 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 482/2007 Z. z., vyhlášky č. 48/2008 Z. z., vyhlášky č. 144/2009 Z. z., vyhlášky č. 457/2009 Z. z., vyhlášky č. 229/2010 Z. z., vyhlášky č. 355/2011 Z. z., vyhlášky č. 2/2012 Z. z. a vyhlášky č. 90/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 2 písm. b), § 11 ods. 2 písm. b) a § 18 ods. 2 písm. b) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „alebo súhlasného stanoviska príslušného stavebného úradu na prevádzkovanie predmetnej činnosti,“.
2.
V § 4 ods. 2 písm. e) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „zoznam použitých komponentov, kópia schválenia vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia používaného pri vykonávaní technickej kontroly nainštalovaného na stanici technickej kontroly a vyhlásenie dodávateľa monitorovacieho záznamového zariadenia o zhode nainštalovaného monitorovacieho zariadenia so schváleným typom.“.
3.
V § 4 ods. 3, § 11 ods. 3 a § 18 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu alebo súhlasného stanoviska príslušného stavebného úradu na prevádzkovanie predmetnej činnosti,“.
4.
§ 4 ods. 3 a § 11 ods. 3 sa dopĺňajú písmenom i), ktoré znie:
„i)
platnosti schválenia monitorovacieho záznamového zariadenia.“.
5.
V § 7 ods. 2 písm. b), § 14 ods. 2 písm. b), § 21 ods. 2 písm. b) a § 28 ods. 2 písm. b) sa slová „krajskému úradu dopravy“ nahrádzajú slovami „okresnému úradu v sídle kraja“.
6.
V § 11 ods. 2 písm. e) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „zoznam použitých komponentov, kópia schválenia vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia používaného pri vykonávaní emisnej kontroly nainštalovaného na pracovisku emisnej kontroly a vyhlásenie dodávateľa monitorovacieho záznamového zariadenia o zhode nainštalovaného monitorovacieho zariadenia so schváleným typom.“.
7.
V § 25 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo súhlasného stanoviska príslušného stavebného úradu na prevádzkovanie predmetnej činnosti,“.
8.
V § 25 ods. 3 písmeno a) znie:
„a)
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu alebo súhlasného stanoviska príslušného stavebného úradu na prevádzkovanie predmetnej činnosti,“.
9.
§ 33 ods. 1, § 52 ods. 1 a § 71 ods. 1 sa dopĺňajú písmenom e), ktoré znie:
„e)
prístupových komunikácií a vnútorných komunikácií a odstavných plôch.“.
10.
V § 35 ods. 3 písm. a), § 54 ods. 3 písm. a) a § 92 ods. 3 písm. a) sa vypúšťajú slová „a spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu16)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16 sa vypúšťa.
11.
V § 38 sa vypúšťa odsek 6.
12.
V § 39 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta a tretia veta.
13.
V § 39 ods. 7 sa za slová „výdaja pečiatok“ vkladá čiarka a slová „pečiatky kontrolných technikov, nespotrebované tlačivá a kontrolné nálepky, inventúru ku dňu ukončenia činnosti a poškodené tlačivá a kontrolné nálepky spolu so zápisom o poškodení alebo zničení“.
14.
§ 47 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Lehota platnosti technickej kontroly pravidelnej končí uplynutím lehoty platnosti alebo vykonaním novej technickej kontroly podľa § 46 ods. 1.“.
15.
V § 49 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Po vyhodnotení výsledku technickej kontroly podľa odseku 1 kontrolný technik, ktorý technickú kontrolu vykonal, odstráni z vozidla kontrolnú nálepku pridelenú pri predchádzajúcej technickej kontrole.“.
Doterajšie odseky 2 až 9 sa označujú ako odseky 3 až 10.
16.
V § 49 ods. 6 sa slová „1 až 4“ nahrádzajú slovami „1, 3 až 5“.
17.
V § 49 ods. 7 a 8 sa slová „1, 3 a 4“ nahrádzajú slovami „1, 4 a 5“ a slová „odseku 2“ sa nahrádzajú slovami „odseku 3“.
18.
V § 51 ods. 1 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „a emisné kontroly vozidiel s duálnym pohonom motorová nafta a zemný plyn alebo skvapalnený ropný plyn, ak je zároveň aj pracoviskom emisnej kontroly typu A podľa § 52 ods. 2 písm. a) na vykonávanie emisnej kontroly vozidiel so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom s pohonom na zemný plyn alebo skvapalnený ropný plyn alebo pracoviskom emisnej kontroly typu B podľa § 52 ods. 2 písm. b) na vykonávanie emisnej kontroly vozidiel so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom s pohonom na zemný plyn alebo skvapalnený ropný plyn,“.
19.
V § 52 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
pracovisko typu C určené na vykonávanie emisnej kontroly vozidiel so vznetovým motorom, emisnej kontroly vozidiel so vznetovým motorom, ktoré sú vybavené palubným diagnostickým systémom OBD, emisnej kontroly vozidiel s duálnym pohonom motorová nafta a zemný plyn alebo skvapalnený ropný plyn,“.
20.
V § 52 ods. 2 písm. d) a § 66 ods. 4 sa slová „N3, T a C“ nahrádzajú slovami „N3 a T“.
21.
V § 53 ods. 3 sa vypúšťa písmeno c). Doterajšie písmená d) až h) sa označujú ako písmená c) až g).
22.
V § 54 ods. 1 sa slová „písm. c) a d)“ nahrádzajú slovami „písm. c)“.
23.
V § 54 ods. 5 prvej vete sa slová „§ 53 ods. 3 písm. f)“ nahrádzajú slovami „§ 53 ods. 3 písm. e)“.
24.
V § 57 sa vypúšťa odsek 6.
25.
V § 58 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta a tretia veta.
26.
V § 58 ods. 7 sa slová „pečiatok a databázu vykonaných emisných kontrol motorových vozidiel“ nahrádzajú slovami „pečiatok, databázu vykonaných emisných kontrol motorových vozidiel, pečiatky technikov emisnej kontroly, nespotrebované tlačivá a kontrolné nálepky, inventúru ku dňu ukončenia činnosti a poškodené tlačivá a kontrolné nálepky spolu so zápisom o poškodení alebo zničení“.
27.
V § 62 ods. 5 sa písmeno b) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
„5.
testy typu PZZ súvisiace s vykonávaním emisných kontrol motorových vozidiel so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom, ktoré sú vybavené palubným diagnostickým systémom OBD a s pohonom na zemný plyn alebo skvapalnený ropný plyn obsahujúce 15 všeobecne zameraných otázok, 22 odborne zameraných otázok a 3 kontrolné príklady zamerané na správne zistenie hodnôt kontrolných parametrov.“.
28.
V § 64 ods. 6 prvá veta znie:
„Emisie viditeľných škodlivín výfukových plynov (dymivosť) vznetového motora vozidla s pohonom na motorovú naftu alebo s duálnym pohonom na motorovú naftu a zemný plyn alebo skvapalnený ropný plyn zistené metódou voľnej akcelerácie nemôžu prekročiť emisné limity určené výrobcom vozidla.“.
29.
V § 64 sa odsek 6 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
najviac 0,7 m-1, ak ide o vznetový motor vozidla, ktoré je prvýkrát prihlásené do evidencie od 1. januára 2015.“.
30.
V § 66 ods. 1 písm. a) sa za tretí bod vkladá nový štvrtý bod, ktorý znie:
„4.
kontroly plnenia podmienok merania,“.
Doterajší štvrtý až ôsmy bod sa označujú ako piaty až deviaty bod.
31.
V § 66 ods. 1 písm. b) sa za štvrtý bod vkladá nový piaty bod, ktorý znie:
„5.
kontroly plnenia podmienok merania,“.
Doterajší piaty až deviaty bod sa označujú ako šiesty až desiaty bod.
32.
V § 66 ods. 1 písm. c) sa za tretí bod vkladá nový štvrtý bod, ktorý znie:
„4.
kontroly plnenia podmienok merania,“.
Doterajší štvrtý až deviaty bod sa označujú ako piaty až desiaty bod.
33.
V § 66 ods. 1 písm. d) sa za štvrtý bod vkladá nový piaty bod, ktorý znie:
„5.
kontroly plnenia podmienok merania,“.
Doterajší piaty až desiaty bod sa označujú ako šiesty až jedenásty bod.
34.
V § 66 ods. 1 písm. e) sa za tretí bod vkladá nový štvrtý bod, ktorý znie:
„4.
kontroly plnenia podmienok merania,“.
Doterajší štvrtý až desiaty bod sa označujú ako piaty až jedenásty bod.
35.
V § 66 ods. 1 písm. f) sa za štvrtý bod vkladá nový piaty bod, ktorý znie:
„5.
kontroly plnenia podmienok merania,“.
Doterajší piaty až jedenásty bod sa označujú ako šiesty až dvanásty bod.
36.
V § 66 ods. 1 písm. g) sa za tretí bod vkladá nový štvrtý bod, ktorý znie:
„4.
kontroly plnenia podmienok merania,“.
Doterajší štvrtý až deviaty bod sa označujú ako piaty až desiaty bod.
37.
V § 66 ods. 1 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:
„h)
so vznetovým motorom a duálnym pohonom na motorovú naftu a zemný plyn alebo skvapalnený ropný plyn v rozsahu
1.
porovnania identifikačných údajov a evidenčných údajov nachádzajúcich sa na vozidle, identifikačných údajov motora vozidla a identifikačných údajov schváleného typu plynového zariadenia s údajmi uvedenými v dokladoch podľa odseku 5 písm. a),
2.
kontroly tesnosti plynovej palivovej sústavy,
3.
stanovenia hodnôt kontrolovaných parametrov a emisných limitov kontrolovaného vozidla,
4.
vizuálnej kontroly a posúdenia stavu, úplnosti, funkčnosti, tesnosti systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch,
5.
kontroly plnenia podmienok merania,
6.
kontroly funkčnosti indikátora systému palubnej diagnostiky OBD alebo podobného diagnostického systému, ak je ním vozidlo vybavené,
7.
kontroly nastavenia motora,
8.
kontroly plnenia emisných limitov vozidla,
9.
hodnotenia emisnej kontroly a záveru o spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla na premávku na pozemných komunikáciách podľa § 68,
10.
vyznačenia výsledku emisnej kontroly do dokladov o vykonaní emisnej kontroly podľa § 69,
11.
zaznamenania vozidla a evidenčného čísla vozidla monitorovacím záznamovým zariadením a ich prenosu do databázy automatizovaného informačného systému,“.
Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno i).
38.
V § 66 ods. 1 písm. i) sa za tretí bod vkladá nový štvrtý bod, ktorý znie:
„4.
kontroly plnenia podmienok merania,“.
Doterajší štvrtý až desiaty bod sa označujú ako piaty až jedenásty bod.
39.
V § 66 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
so vznetovým motorom s duálnym pohonom na motorovú naftu a zemný plyn alebo skvapalnený ropný plyn kategórie M1 a N1 vybavených palubným diagnostickým systémom OBD, ktoré boli prvýkrát prihlásené do evidencie od 1. januára 2008, v rozsahu
1.
porovnania identifikačných údajov a evidenčných údajov nachádzajúcich sa na vozidle, identifikačných údajov motora vozidla a identifikačných údajov schváleného typu plynového zariadenia s údajmi uvedenými v dokladoch podľa odseku 5 písm. a),
2.
kontroly tesnosti plynovej palivovej sústavy,
3.
stanovenia hodnôt kontrolovaných parametrov a emisných limitov kontrolovaného vozidla,
4.
vizuálnej kontroly a posúdenia stavu, úplnosti, funkčnosti, tesnosti systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch,
5.
kontroly plnenia podmienok merania,
6.
kontroly funkčnosti indikátora systému palubnej diagnostiky OBD,
7.
kontroly nastavenia motora,
8.
kontroly systému palubnej diagnostiky OBD zameranej na overenie vytvorenia komunikácie so systémom OBD, získanie údajov potrebných na vykonanie emisnej kontroly, kontroly činnosti systému riadenia prípravy zmesi, zistenia obsahu pamäte porúch,
9.
kontroly plnenia emisných limitov vozidla,
10.
hodnotenia emisnej kontroly a záveru o spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla na premávku na pozemných komunikáciách podľa § 68,
11.
vyznačenia výsledku emisnej kontroly do dokladov o vykonaní emisnej kontroly podľa § 69,
12.
zaznamenania vozidla a evidenčného čísla vozidla monitorovacím záznamovým zariadením a ich prenosu do databázy automatizovaného informačného systému,“.
40.
V § 67 ods. 2 sa slová „kategórie M1“ nahrádzajú slovami „so zážihovým motorom“.
41.
§ 67 sa dopĺňa odsekom 6, ktoré znie:
„(6)
Lehota platnosti emisnej kontroly pravidelnej končí uplynutím lehoty platnosti alebo vykonaním novej emisnej kontroly podľa § 66 ods. 1.“.
42.
V § 68 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
sú splnené podmienky merania,“.
Doterajšie písmená d) až i) sa označujú ako písmená e) až j).
43.
V § 68 ods. 1 písm. f) sa slová „prípravy zmesi a v pamäti chýb“ nahrádzajú slovami „prípravy zmesi, systém prípravy zmesi plní požadované parametre a v pamäti chýb“.
44.
V § 68 ods. 1 písm. i) sa na konci pripájajú tieto slová: „s pohonom na motorovú naftu alebo s duálnym pohonom na motorovú naftu a zemný plyn alebo skvapalnený ropný plyn“.
45.
V § 69 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Po vyhodnotení výsledku emisnej kontroly podľa odseku 1, technik emisnej kontroly, ktorý emisnú kontrolu vykonal, odstráni z motorového vozidla kontrolnú nálepku pridelenú pri predchádzajúcej emisnej kontrole.“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.
46.
V § 69 ods. 5 sa slová „1 až 3“ nahrádzajú slovami „1, 3 a 4“.
47.
V § 77 ods. 4 sa vypúšťa druhá veta a tretia veta.
48.
V § 77 ods. 5 sa slová „pečiatok a databázu vykonaných kontrol originality vozidiel“ nahrádzajú slovami „pečiatok, databázu vykonaných kontrol originality vozidiel, pečiatky technikov kontroly originality, nespotrebované tlačivá a kontrolné nálepky, inventúru ku dňu ukončenia činnosti a poškodené tlačivá a kontrolné nálepky spolu so zápisom o poškodení alebo zničení“.
49.
V § 85 ods. 3 písm. b) druhý bod znie:
„2.
osvedčenie o evidencii z krajiny pôvodu alebo zo štátu, v ktorom bolo evidované, pri dvoch častiach osvedčenia o evidencii musia byť predložené obidve časti; ak osvedčenia sú v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, predkladajú sa s úradným prekladom do štátneho jazyka,23c) pričom pri harmonizovanom osvedčení o evidencii vydanom v členskom štáte sa úradne prekladajú len časti, ktoré nepodliehajú harmonizácii,“.
50.
V § 85 ods. 3 písmeno d) znie:
„d)
jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré nebolo prihlásené do evidencie vozidiel,
1.
doklad o nadobudnutí vozidla,
2.
vyhlásenie žiadateľa, že vozidlo nebolo prihlásené do evidencie vozidiel v inom štáte,
3.
osvedčenie o zhode COC, ak má vozidlo udelené typové schválenie ES,
4.
originál alebo kópia vnútroštátneho osvedčenia o zhode vozidla potvrdzujúceho zhodu vozidla s vnútroštátnymi požiadavkami členského štátu alebo zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie,
5.
návrh na spracovanie základného technického opisu vozidla vydaný poverenou technickou službou overovania vozidiel alebo doklad vydaný výrobcom alebo zástupcom výrobcu, z ktorého vyplýva, že tento typ vozidla má v Slovenskej republike platný základný technický opis vozidla; predkladá sa, ak vozidlo nemalo udelené typové schválenie ES alebo vozidlo nemalo udelené typové schválenie vozidla alebo vozidlo nemalo udelené schválenie jednotlivého vozidla udelené v členskom štáte alebo zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie,“.
51.
V § 90 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
prístupových a vnútorných komunikácií a odstavných plôch.“.
52.
V § 90 ods. 2 sa vypúšťajú slová „pri inštalovanom vozidlovom zdviháku“.
53.
V § 96 ods. 6 sa slová „pečiatok a databázu vykonaných montáží plynových zariadení“ nahrádzajú slovami „pečiatok, databázu vykonaných montáží plynových zariadení, pečiatky technikov montáže plynových zariadení, nespotrebované tlačivá, inventúru ku dňu ukončenia činnosti a poškodené tlačivá spolu so zápisom o poškodení alebo zničení“.
54.
V § 96 ods. 5 sa vypúšťa tretia veta a štvrtá veta.
55.
Za § 104d sa vkladá § 104e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠104e
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. apríla 2015
Ak v oprávnení na montáž plynových zariadení alebo v osvedčení technika montáže plynových zariadení, vydanom do 31. marca 2015, je uvedený druh paliva „stlačený zemný plyn CNG“, rozumie sa tým „zemný plyn NG“.
56.
Slová „obvodný úrad dopravy“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare a slová „stlačený zemný plyn“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „zemný plyn“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2015.
Ján Počiatek v. r.