58/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.03.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

58
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 19. marca 2015 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa:
1.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2015 z 10. marca 2015 uzatvorená medzi Združením zamestnávateľov technických služieb v poľnohospodárstve a lesníctve Slovakia
a
Odborovým zväzom pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku.
2.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa z 13. marca 2015 uzatvorená medzi Odborovým zväzom KOVO, Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska
a
Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.
3.
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2014 – 2015 z 12. marca 2015 uzatvorený medzi Odborovým zväzom KOVO
a
Zväzom autobusovej dopravy.