59/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.03.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

59
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 10. septembra 2014 bola v Havane podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kubánskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických pasov.
Dohoda nadobudla platnosť 12. marca 2015 v súlade s článkom 10 ods. 2.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.