6/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.01.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

6
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. októbra 2013 bola v Londýne podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Guernsey o výmene informácií týkajúcich sa daní.
Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas uznesením č. 1327 zo 17. septembra 2014 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky zmluvu ratifikoval 12. novembra 2014.
Zmluva nadobudne platnosť 26. januára 2015 v súlade s článkom 13.
Príloha k oznámeniu č. 6/2015
ZMLUVA medzi Slovenskou republikou a Guernsey o výmene informácií týkajúcich sa daní
Slovenská republika a Guernsey (ďalej len „zmluvné strany“) uznávajúc potrebu spolupráce a výmeny informácií v daňových trestných veciach;
keďže zmluvné strany sú dlhodobo činné v medzinárodnom úsilí v boji proti finančným a iným trestným činom vrátane boja proti financovaniu terorizmu;
uznávajúc, že Guernsey má právo vyjednať, uzavierať, vykonávať a podľa podmienok tejto zmluvy ukončiť zmluvu o výmene daňových informácií so Slovenskou republikou v súlade s podmienkami Poverenia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska;
keďže Guernsey 21. februára 2002 prevzalo politický záväzok plniť princípy OECD ohľadom účinnej výmeny informácií;
keďže zmluvné strany si želajú posilniť a uľahčiť podmienky a predpoklady upravujúce výmenu informácií týkajúcich sa daní;
tak sa teraz zmluvné strany dohodli na uzatvorení tejto zmluvy, ktorá obsahuje záväzky len zmluvných strán:
Článok 1
Predmet a rozsah zmluvy
Zmluvné strany si poskytujú pomoc prostredníctvom výmeny informácií, o ktorých sa predpokladá, že sú rozhodné pre správu a vykonávanie vnútroštátnych právnych predpisov zmluvných strán týkajúcich sa daní, na ktoré sa vzťahuje táto zmluva vrátane informácií, o ktorých sa predpokladá, že sú rozhodné pre určenie, vyrubenie a výber daní, úhradu a vymáhanie daňových nedoplatkov alebo pre vyšetrovanie alebo trestné stíhanie v záležitostiach daní. Informácie sa vymieňajú podľa ustanovení tejto zmluvy a zaobchádza sa s nimi ako s daňovým tajomstvom, a to spôsobom stanoveným v čl. 8. Práva a ochranné opatrenia, ktoré osobám zabezpečujú právne predpisy alebo administratívna prax dožiadanej zmluvnej strany, sa uplatnia v rozsahu, v akom neprimerane nebránia alebo nespomaľujú účinnú výmenu informácií.
Článok 2
Právomoc
Dožiadaná zmluvná strana nie je povinná poskytnúť informácie, ktoré nemajú k dispozícii jej úrady alebo ktoré nevlastnia alebo nie sú dostupné osobám, ktoré spadajú do jej územnej právomoci.
Článok 3
Dane, na ktoré sa zmluva vzťahuje
1.
Dane, na ktoré sa zmluva vzťahuje, sú:
a)
v prípade Slovenskej republiky, dane akéhokoľvek typu alebo druhu, ktoré sú uložené podľa slovenského práva ku dňu, kedy táto zmluva nadobudne platnosť a
b)
v prípade Guernsey
(i)
daň z príjmu;
(ii)
daň zo zisku z obydlia.
2.
Zmluva sa tiež vzťahuje na všetky rovnaké alebo podstatou podobné dane uložené po dátume podpísania zmluvy popri alebo namiesto existujúcich daní.
3.
Rozsah daní, na ktoré sa zmluva vzťahuje, sa môže rozšíriť alebo upraviť vzájomnou dohodou zmluvných strán.
4.
Príslušné úrady zmluvných strán si vzájomne oznámia všetky podstatné zmeny v daňových právnych predpisoch a súvisiacich opatreniach na získavanie informácií, na ktoré sa zmluva vzťahuje.
Článok 4
Definície
1.
V zmluve:
a)
„Slovenská republika“ označuje Slovenskú republiku a tento pojem použitý v zemepisnom zmysle označuje územie, na ktorom Slovenská republika vykonáva svoje suverénne práva a právomoc v súlade s pravidlami medzinárodného práva,
b)
„Guernsey“ označuje Guernsey, Alderney a Herm vrátane teritoriálneho mora prislúchajúceho k týmto ostrovom v súlade s pravidlami medzinárodného práva,
c)
„kolektívny investičný fond alebo systém“ označuje akýkoľvek nástroj kolektívneho investovania bez ohľadu na jeho právnu formu,
d)
„spoločnosť“ označuje právnickú osobu alebo osobu, ktorá sa na účely daní považuje za právnickú osobu,
e)
„príslušný úrad“ označuje
i)
v Slovenskej republike Ministerstvo financií Slovenskej republiky alebo jeho splnomocneného zástupcu,
ii)
v Guernsey riaditeľa priamych daní alebo jeho zástupcu,
f)
„trestné právo“ označuje všetky trestnoprávne predpisy takto označené podľa vnútroštátnych právnych predpisov bez ohľadu na to, či sú obsiahnuté v daňových zákonoch, trestnom práve alebo v iných právnych predpisoch,
g)
„daňové trestné záležitosti“ označuje daňové záležitosti zahŕňajúce úmyselné konanie, ktoré nastalo predtým alebo potom, ako táto zmluva nadobudla platnosť a ktoré podlieha trestnému stíhaniu podľa trestného práva dožadujúcej zmluvnej strany,
h)
„informácia“ označuje akúkoľvek skutočnosť, stanovisko, dokument alebo záznam v akejkoľvek forme,
i)
„opatrenia na získavanie informácií“ označuje právne predpisy a administratívne alebo súdne postupy umožňujúce dožiadanej strane získavať a poskytovať dožiadané informácie,
j)
„osoba“ označuje fyzickú osobu, spoločnosť a akékoľvek iné združenie osôb,
k)
„hlavná kategória akcií“ označuje kategóriu akcií alebo kategórie akcií, ktoré predstavujú väčšinu hlasov a hodnoty spoločnosti,
l)
„verejný kolektívny investičný fond alebo systém“ označuje akýkoľvek kolektívny investičný fond alebo systém za predpokladu, že podiely, akcie alebo iné účasti fondu alebo systému môže verejnosť bezprostredne kúpiť, predať alebo spätne odkúpiť. Podiely, akcie alebo iné účasti fondu alebo systému môže „verejnosť“ bezprostredne kúpiť, predať alebo spätne odkúpiť za predpokladu, že kúpa, predaj alebo spätné odkúpenie nie je nepriamo alebo výslovne vymedzené pre ohraničenú skupinu investorov,
m)
„verejne obchodovaná spoločnosť“ označuje akúkoľvek spoločnosť, ktorej hlavná kategória akcií je kótovaná na uznanej burze cenných papierov, ak jej kótované akcie môže verejnosť bezprostredne kúpiť alebo predať. „Verejnosť“ môže kúpiť alebo predať akcie, ak nákup alebo predaj akcií nie je nepriamo alebo výslovne vymedzený pre ohraničenú skupinu investorov,
n)
„uznaná burza cenných papierov“ označuje burzu cenných papierov, na ktorej sa dohodnú príslušné úrady zmluvných strán,
o)
„dožiadaná zmluvná strana“ označuje zmluvnú stranu, ktorá bola dožiadaná o poskytnutie alebo už poskytla informáciu alebo spoluprácu ako odpoveď na žiadosť,
p)
„dožadujúca zmluvná strana“ označuje zmluvnú stranu, ktorá predkladá žiadosť o poskytnutie alebo už dostala poskytnutú informáciu alebo spoluprácu od dožiadanej zmluvnej strany,
q)
„daň“ označuje akúkoľvek daň, na ktorú sa zmluva vzťahuje.
2.
Kedykoľvek pri uplatňovaní zmluvy niektorou zo zmluvných strán, každý pojem nedefinovaný v zmluve, ak si súvislosť nevyžaduje inak, má taký význam, aký má v danom čase podľa právnych predpisov tejto zmluvnej strany, pričom význam podľa príslušných daňových právnych predpisov tejto zmluvnej strany má prednosť pred významom, aký má daný pojem podľa iných právnych predpisov tejto zmluvnej strany.
Článok 5
Výmena informácií na požiadanie
1.
Príslušný úrad dožiadanej zmluvnej strany poskytne informácie na požiadanie dožadujúcej zmluvnej strany na účely uvedené v čl. 1. Takéto informácie budú vymenené bez ohľadu na to, či požiadaná zmluvná strana potrebuje tieto informácie pre vlastné daňové účely alebo či konanie, ktoré je predmetom vyšetrovania, by predstavovalo trestný čin podľa právnych predpisov dožiadanej zmluvnej strany, ak by sa takéto konanie vyskytlo na území dožiadanej zmluvnej strany. Príslušný úrad dožadujúcej zmluvnej strany požiada o informáciu podľa tohto článku, iba ak nie je možné získať požadovanú informáciu inými prostriedkami, s výnimkou, ak by použitie týchto prostriedkov predstavovalo neprimerané ťažkosti.
2.
Ak informácie, ktoré má príslušný úrad dožiadanej zmluvnej strany, nie sú dostatočné na to, aby bolo možné vyhovieť žiadosti o informácie, dožiadaná zmluvná strana použije všetky potrebné príslušné opatrenia na získavanie informácií, aby mohla požadované informácie dožadujúcej strane poskytnúť, bez ohľadu na to, že dožiadaná strana nepotrebuje vyžiadané informácie pre vlastné daňové účely.
3.
Ak to príslušný úrad dožadujúcej zmluvnej strany osobitne požaduje, príslušný úrad dožiadanej zmluvnej strany poskytne informácie podľa tohto článku v rozsahu, aký je možný podľa vnútroštátnych právnych predpisov, formou písomných svedectiev a overených kópií originálnych záznamov.
4.
Každá zo zmluvných strán zabezpečí, aby mala kompetencie podľa tejto zmluvy získavať a poskytovať prostredníctvom jej príslušných úradov na požiadanie:
a)
informácie, ktoré majú banky, iné finančné inštitúcie a akákoľvek osoba konajúca ako zástupca alebo zmocnenec vrátane poverencov a správcov,
b)
informácie týkajúce sa spoločností, osobných obchodných spoločností, trustov, nadácií a iných osôb vrátane
(i)
informácií o vlastníkoch všetkých uvedených osôb v reťazci vlastníkov,
(ii)
v prípade kolektívnych investičných fondov alebo systémov, informácie o akciách, podieloch, alebo iných účastiach,
(iii)
v prípade trustov, informácie o zakladateľoch, ochrancoch (protectors), správcoch a príjemcoch, a
(iv)
v prípade nadácií, informácie o zakladateľoch, členoch nadačnej rady a príjemcoch,
za predpokladu, že táto zmluva neukladá povinnosť akejkoľvek zmluvnej strane získať alebo poskytnúť informáciu o vlastníkoch v súvislosti s verejne obchodovateľnými spoločnosťami alebo verejnými kolektívnymi investičnými fondmi alebo systémami okrem prípadov, v ktorých je možné také informácie získať bez neprimeraných ťažkostí.
5.
Každá žiadosť o informácie je písomná, zostavuje sa čo najpodrobnejšie a výslovne sa v nej uvádza
a)
totožnosť osoby, ktorej sa konanie alebo vyšetrovanie týka,
b)
obdobie, za ktoré sa informácie požadujú,
c)
povaha požadovaných informácií a forma, v akej si ich želá dožadujúca zmluvná strana prijať,
d)
na aké daňové účely sa informácie požadujú,
e)
dôvody, prečo je možné domnievať sa, že požadované informácie sú rozhodné pre správu a vymáhanie daní v dožadujúcej zmluvnej strane s ohľadom na osobu identifikovanú v písm. a) tohto odseku,
f)
dôvody, prečo je možné domnievať sa, že požadovaná informácia sa nachádza na území dožiadanej zmluvnej strany alebo že požadovanú informáciu má osoba, nad ktorou uplatňuje požiadaná zmluvná strana svoju právomoc, alebo požadovanú informáciu môže táto osoba získať,
g)
pokiaľ je známe uviesť meno a adresu osôb, o ktorých je dôvod domnievať sa, že by mohli mať alebo by mohli získať požadované informácie,
h)
vyhlásenie, že žiadosť je v súlade s právnymi predpismi a administratívnou praxou dožadujúcej zmluvnej strany, že ak by požadovaná informácia bola v právomoci dožadujúcej zmluvnej strany, tak príslušný úrad dožadujúcej zmluvnej strany by bol schopný získať informácie podľa právnych predpisov dožadujúcej zmluvnej strany alebo v rámci riadnej administratívnej praxe a že je v súlade so zmluvou,
i)
vyhlásenie, že dožadujúca zmluvná strana použila všetky opatrenia, ktoré má k dispozícii na svojom území na získanie informácií okrem tých, ktorých použitie by zapríčinilo neprimerané ťažkosti.
6.
Príslušný úrad dožiadanej zmluvnej strany poskytne požadované informácie dožadujúcej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu. Na zabezpečenie včasnej odpovede príslušný úrad dožiadanej zmluvnej strany:
a)
do 60 dní od prijatia žiadosti písomne potvrdí prijatie žiadosti príslušnému úradu dožadujúcej zmluvnej strany a oznámi príslušnému úradu dožadujúcej zmluvnej strany prípadné nedostatky v žiadosti,
b)
ak príslušný úrad dožiadanej zmluvnej strany nemôže získať a poskytnúť informácie do 90 dní od prijatia úplnej žiadosti, alebo ak čelí prekážkam pri poskytovaní informácií, alebo odmieta poskytnúť informácie, okamžite upovedomí príslušný úrad dožadujúcej zmluvnej strany a informuje ju o dôvodoch takejto nemožnosti a o povahe prekážok alebo o dôvodoch zamietnutia.
Článok 6
Daňové kontroly v zahraničí
1.
Na základe odôvodnenej písomnej žiadosti dožiadaná zmluvná strana môže zástupcom príslušného úradu dožadujúcej zmluvnej strany povoliť vstup na svoje územie v rozsahu povolenom podľa vnútroštátnych právnych predpisov na účely vypočutia osôb a preskúmania záznamov s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutých osôb. Príslušný úrad dožadujúcej zmluvnej strany oznámi príslušnému úradu dožiadanej zmluvnej strany čas a miesto plánovaného stretnutia s dotknutými osobami.
2.
Na žiadosť príslušného úradu dožadujúcej zmluvnej strany môže príslušný úrad dožiadanej zmluvnej strany umožniť zástupcom príslušného úradu dožadujúcej zmluvnej strany prítomnosť na príslušnej časti daňovej kontroly v dožiadanej zmluvnej strane v rozsahu povolenom podľa vnútroštátnych právnych predpisov.
3.
V prípade súhlasu so žiadosťou podľa ods. 2 príslušný úrad dožiadanej zmluvnej strany, ktorý vykonáva daňovú kontrolu, oznámi bez zbytočného odkladu príslušnému úradu dožadujúcej zmluvnej strany čas a miesto vykonávania daňovej kontroly, oboznámi ho s orgánom alebo s pracovníkom povereného viesť daňovú kontrolu a s postupmi a podmienkami na vykonanie daňovej kontroly, ktoré vyžaduje dožiadaná zmluvná strana. Všetky rozhodnutia ohľadom vykonania daňovej kontroly prijme dožiadaná zmluvná strana, ktorá vykonáva daňovú kontrolu.
Článok 7
Možnosť odmietnutia žiadosti
1.
Príslušný orgán dožiadanej zmluvnej strany môže odmietnuť poskytnúť spoluprácu:
a)
ak žiadosť nebola podaná v súlade so zmluvou,
b)
ak dožadujúca zmluvná strana nepoužila všetky opatrenia, ktoré má k dispozícii na svojom území na získanie informácií s výnimkou, ak by použitie týchto prostriedkov znamenalo neprimerané ťažkosti, alebo
c)
ak by sprístupnenie požadovaných informácií bolo v rozpore s verejným poriadkom.
2.
Od dožiadanej zmluvnej strany sa nemôže požadovať získanie alebo poskytnutie informácií, ktoré, ak by boli v právomoci dožadujúcej zmluvnej strany, by dožadujúca zmluvná strana nebola schopná získať podľa právnych predpisov alebo v rámci riadneho výkonu administratívnej praxe na účely uplatňovania alebo vynútenia jej vlastných daňových právnych predpisov.
3.
Ustanovenia zmluvy neukladajú dožiadanej zmluvnej strane povinnosť poskytnúť údaje, ktoré podliehajú zákonom uznanej povinnosti mlčanlivosti alebo obchodné, hospodárske, priemyselné, komerčné alebo profesijné tajomstvo alebo obchodný postup za predpokladu, že informácie uvedené v čl. 5 ods. 4 sa nepovažujú samé osebe za uvedené tajomstvo alebo obchodný postup.
4.
Žiadosť o informácie nemožno zamietnuť z dôvodu, že daňový nedoplatok vedúci k vzniku žiadosti je predmetom sporu.
5.
Dožiadaná zmluvná strana môže žiadosť o informácie zamietnuť, ak dožadujúca zmluvná strana žiada informácie na účely výkonu alebo uplatnenia ustanovenia daňového právneho predpisu dožadujúcej zmluvnej strany alebo akejkoľvek požiadavky s tým spojenej, ktorá by diskriminovala štátneho príslušníka, občana alebo rezidenta dožiadanej zmluvnej strany v porovnaní so štátnym príslušníkom, občanom alebo rezidentom dožadujúcej zmluvnej strany za rovnakých okolností.
Článok 8
Daňové tajomstvo
1.
Akékoľvek informácie, ktoré príslušné úrady zmluvných strán poskytnú alebo prijmú, sa považujú za daňové tajomstvo.
2.
Takéto informácie môžu byť oznámené iba osobám alebo orgánom vrátane súdov a správnych orgánov, v právomoci zmluvnej strany, ktoré sa zaoberajú plnením cieľov uvedených v čl. 1 a tieto osoby alebo orgány používajú informácie iba na uvedené účely vrátane rozhodovania o odvolaniach. Na tieto účely sa informácie môžu oznámiť na verejných súdnych konaniach alebo v súdnych rozhodnutiach.
3.
Takéto informácie nie je možné použiť na iné účely, ako sú uvedené v čl. 1 bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu príslušného úradu dožiadanej zmluvnej strany.
4.
Informácie poskytnuté dožadovanej zmluvnej strane podľa tejto zmluvy nie je možné poskytnúť žiadnej inej jurisdikcii.
Článok 9
Náklady
Ak sa príslušné úrady zmluvných strán nedohodnú inak, bežné administratívne náklady spojené s poskytovaním pomoci podľa zmluvy znáša dožiadaná zmluvná strana na svojom území. Príslušné orgány zmluvných strán sa môžu dohodnúť na rozsahu, v akom môžu byť uhradené mimoriadne náklady.
Článok 10
Jazyk
Žiadosti o poskytnutie pomoci a odpovede na ne sa vyhotovujú v anglickom jazyku.
Článok 11
Dohodovacie konanie
1.
Ak sa medzi zmluvnými stranami vyskytnú ťažkosti alebo pochybnosti týkajúce sa uplatňovania alebo výkladu zmluvy, príslušné úrady vynaložia všetko úsilie na vyriešenie týchto záležitostí vzájomnou dohodou.
2.
Okrem dohody podľa ods. 1 príslušné úrady zmluvných strán sa môžu vzájomne dohodnúť o spôsobe uplatnenia postupov podľa čl. 5, 6 a 9.
3.
Na účely dosiahnutia dohody podľa tohto článku môžu príslušné úrady zmluvných strán priamo vzájomne komunikovať.
4.
Zmluvné strany sa tiež môžu dohodnúť na inej forme riešenia sporov.
Článok 12
Poskytovanie vzájomnej podpory
Príslušné orgány zmluvných strán sa môžu dohodnúť na výmene odborných znalostí, vývoji nových kontrolných postupov, identifikovaní nových oblastí porušovania zákona a spoločného skúmania oblastí porušovania zákona ak to obidva príslušné orgány zmluvných strán považujú za vhodné.
Článok 13
Nadobudnutie platnosti
Zmluva nadobudne platnosť 60. dňom od dátumu prijatia neskoršieho písomného oznámenia zmluvnej strany, že všetky právne podmienky nevyhnutné pre nadobudnutie platnosti boli splnené. Dňom nadobudnutia platnosti sa zmluva bude vykonávať
a)
pre daňové trestné činy od toho dátumu a
b)
pre všetky ostatné záležitosti podľa čl. 1 od toho dátumu, ale len za zdaňovacie obdobia začínajúce od tohto dátumu, alebo v prípade neexistencie zdaňovacieho obdobia na všetky daňové povinnosti, ktoré vznikajú od tohto dátumu.
Článok 14
Ukončenie platnosti
1.
Táto zmluva zostane v platnosti, pokiaľ ju niektorá zo zmluvných strán nevypovie.
2.
Každá zmluvná strana môže zmluvu ukončiť písomnou výpoveďou danou v súlade s príslušnými postupmi alebo listom príslušnému úradu druhej zmluvnej strany.
3.
Ukončenie platnosti zmluvy nadobudne platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.
4.
Po skončení platnosti tejto zmluvy zmluvné strany zostanú viazané ustanoveniami čl. 8 ohľadom informácií prijatých podľa zmluvy. Žiadosti prijaté do dňa účinnosti ukončenia zmluvy sa vybavia v súlade s podmienkami zmluvy.
Na dôkaz toho, dolu podpísaní riadne na to splnomocnení, podpísali túto zmluvu.
Dané v Londýne dňa 22. októbra 2013, v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom jazyku a anglickom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Za Slovenskú republiku:
Miroslav Wlachovský v. r.
Za Guernsey:
Peter A. Harwood v. r.