60/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.03.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

60
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. novembra 2013 bola v Prahe podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydávaných v Slovenskej republike a v Českej republike.
Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas uznesením č. 1009 z 31. januára 2014 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky zmluvu ratifikoval 13. mája 2014.
Ratifikačné listiny boli vymenené 27. februára 2015 v Bratislave v súlade s článkom 14.
Zmluva nadobudne platnosť 28. marca 2015 v súlade s článkom 14.
K oznámeniu č. 60/2015 Z. z.
ZMLUVAmedzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydávaných v Slovenskej republike a v Českej republike
Slovenská republika a Česká republika (ďalej len „zmluvné strany“), usilujúce sa o rozvoj vzájomnej spolupráce v oblasti školstva a vedy,
majúce na zreteli článok 14 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o dobrom susedstve, priateľských vzťahoch a spolupráci, podpísanej v Bratislave dňa 23. novembra 1992,
vychádzajúce z Dohovoru o uznávaní kvalifikácií týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania v európskom regióne, podpísaného v Lisabone dňa 11. apríla 1997,
sa dohodli takto:
Čl. 1
Táto Zmluva upravuje rovnocennosť dokladov o vzdelaní na účely prístupu ku vzdelávaniu a na ďalšie účely s výnimkou prístupu k regulovaným povolaniam.
Čl. 2
Na účely tejto Zmluvy sa pod pojmom
a)
„doklad o vzdelaní“ rozumie vysvedčenie, vysvedčenie o záverečnej skúške, výučný list, vysvedčenie o maturitnej skúške, absolventský diplom a vysvedčenie o absolventskej skúške, diplom, dodatok k diplomu a vysvedčenie o štátnej skúške v Slovenskej republike, a vysvedčenie, vysvedčenie o záverečnej skúške, výučný list, vysvedčenie o maturitnej skúške, vysvedčenie o absolutóriu na konzervatóriu a diplom absolventa konzervatória, diplom absolventa vyššej odbornej školy a vysvedčenie o absolutóriu, vysvedčenie o absolutóriu s diplomom, vysvedčenie o diplomovej skúške a diplom, vysokoškolský diplom a dodatok k diplomu alebo vysvedčenie o štátnej skúške v Českej republike,
b)
„vysoká škola“ rozumejú všetky štátom uznané vysoké školy, ktoré patria do systémov vysokého školstva v Slovenskej republike alebo v Českej republike a ktoré uskutočňujú akreditované študijné programy na území štátu, kde majú sídlo a kde bola udelená akreditácia,
c)
„základná škola“, „stredná škola“, „konzervatórium“ a „vyššia odborná škola“ rozumejú všetky základné školy, stredné školy a vyššie odborné školy, ktoré sú zapísané v školskom registri Českej republiky,
d)
„základná škola“ a „stredná škola“ rozumejú všetky základné školy a stredné školy, ktoré sú zaradené do siete škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania Slovenskej republiky.
Čl. 3
(1)
„Doklady o vzdelaní“ o dosiahnutom základnom vzdelaní na základných a stredných školách vydané v Slovenskej republike a „doklady o vzdelaní“ o dosiahnutom základnom vzdelaní na základných a stredných školách vydané v Českej republike sa uznávajú za rovnocenné.
(2)
„Doklady o vzdelaní“ o dosiahnutom strednom vzdelaní na stredných školách vydané v Slovenskej republike a „doklady o vzdelaní“ o dosiahnutom strednom vzdelaní na stredných školách vydané v Českej republike sa uznávajú za rovnocenné.
(3)
Vysvedčenie o maturitnej skúške vydané konzervatóriom v Slovenskej republike a vysvedčenie o maturitnej skúške vydané konzervatóriom v Českej republike sa uznávajú za rovnocenné.
(4)
Absolventský diplom a vysvedčenie o absolventskej skúške vydané konzervatóriom v Slovenskej republike a vysvedčenie o absolutóriu v konzervatóriu a diplom absolventa konzervatória vydané v Českej republike sa uznávajú za rovnocenné.
(5)
Absolventský diplom a vysvedčenie o absolventskej skúške vydané strednými odbornými školami v Slovenskej republike a diplom absolventa vyššej odbornej školy a vysvedčenie o absolutóriu vydané vyššími odbornými školami v Českej republike sa uznávajú za rovnocenné.
Čl. 4
Diplomy, dodatky k diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške vydané po ukončení bakalárskeho štúdia na vysokej škole v Slovenskej republike a vysokoškolské diplomy a dodatky k diplomu alebo vysvedčenia o štátnej skúške vydané po ukončení štúdia v bakalárskom študijnom programe na vysokej škole v Českej republike sa uznávajú za rovnocenné.
Čl. 5
Diplomy, dodatky k diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške vydané po ukončení magisterského, inžinierskeho a doktorského štúdia na vysokej škole v Slovenskej republike a vysokoškolské diplomy a dodatky k diplomu alebo vysvedčenia o štátnej skúške vydané po ukončení štúdia v magisterskom študijnom programe na vysokej škole v Českej republike sa uznávajú za rovnocenné.
Čl. 6
Diplomy, dodatky k diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške vydané po ukončení doktorandského štúdia na vysokej škole v Slovenskej republike a vysokoškolské diplomy a dodatky k diplomu alebo vysvedčenia o štátnej skúške vydané po ukončení štúdia v doktorskom študijnom programe na vysokej škole v Českej republike sa uznávajú za rovnocenné.
Čl. 7
Diplomy o udelení vedeckej hodnosti „kandidát vied“ (v skratke „CSc.“) vydané v Slovenskej republike a v Českej republike a diplomy vydané po ukončení doktorandského štúdia na vysokej škole v Slovenskej republike sa uznávajú za rovnocenné. Diplomy o udelení akademicko-vedeckého titulu „doktor“ (v skratke „Dr.“) vydané v Slovenskej republike a v Českej republike po ukončení postgraduálneho štúdia na vysokej škole sa uznávajú za rovnocenné.
Čl. 8
Tituly a ich skratky udelené na základe dokladov o vzdelaní podľa článkov 3 až 7 tejto Zmluvy môžu byť držiteľom dokladov o vzdelaní používané aj v štáte druhej zmluvnej strany.
Čl. 9
(1)
Štáty zmluvných strán vytvárajú a vymieňajú si zoznamy vysokých škôl na území daného štátu, na ktoré sa vzťahuje táto Zmluva, a zverejňujú ich na internetových stránkach (webových sídlach) ministerstiev školstva. Zoznamy podľa prvej vety aktualizujú štáty zmluvných strán podľa potreby, avšak aspoň raz za kalendárny rok.
(2)
Zmluvné strany sa vzájomne informujú o zmenách vo vzdelávacích sústavách svojich štátov a budú si vymieňať vzory dokladov, na ktoré sa vzťahuje táto Zmluva.
Čl. 10
Doklady o vzdelaní podľa čl. 3 až 7 tejto Zmluvy vydané v štáte jednej zmluvnej strany sa na území štátu druhej zmluvnej strany uznávajú na účely podľa tejto Zmluvy za rovnocenné bez ďalšieho úradného postupu.
Čl. 11
(1)
Uznávanie dokladov o časti štúdia na účely pokračovania v štúdiu sa uskutočňuje v súlade s platnými právnymi predpismi prijímajúceho štátu.
(2)
Uznávanie dokladov o vzdelaní na účely výkonu regulovaného povolania a odbornej činnosti sa uskutočňuje v súlade s platnými právnymi predpismi prijímajúceho štátu.
(3)
Táto Zmluva sa nevzťahuje na
a)
české doklady o vysokoškolskom vzdelaní získané na vysokých školách v Českej republike absolvovaním štúdia v akreditovaných študijných programoch uskutočňovaných mimo územia Českej republiky,
b)
slovenské doklady o vysokoškolskom vzdelaní získané na vysokých školách v Slovenskej republike absolvovaním bakalárskeho, magisterského, inžinierskeho, doktorského alebo doktorandského štúdia uskutočňovaného mimo územia Slovenskej republiky,
c)
zahraničné (iné než české alebo slovenské) doklady o vzdelaní získané štúdiom na zahraničnej škole alebo na jej pobočke uskutočňovaným na území Slovenskej republiky alebo Českej republiky.
Čl. 12
K vyjasneniu všetkých otázok vyplývajúcich z tejto Zmluvy, ako i na účely riešenia otázok vyplývajúcich zo zmien vzdelávacej sústavy a príslušných platných právnych predpisov štátov zmluvných strán, vrátane podávania návrhov na doplnenie a úpravy tejto Zmluvy, sa zriaďuje spoločná komisia odborníkov, ktorá sa bude stretávať podľa potreby. Členov komisie vymenujú ministri školstva štátov zmluvných strán. Miesto a termín stretnutia budú dohodnuté diplomatickou cestou.
Čl. 13
Doklady o vzdelaní, tituly, hodnosti a stavovské označenia získané na území štátov zmluvných strán v období trvania Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a ich právnych predchodcov, nadobudnutím platnosti tejto Zmluvy zostávajú touto Zmluvou nedotknuté a uznávajú sa v štátoch zmluvných strán za rovnocenné.
Čl. 14
Táto Zmluva podlieha ratifikácii. Ratifikačné listiny budú vymenené v Bratislave. Táto Zmluva nadobudne platnosť tridsiatym dňom odo dňa výmeny ratifikačných listín.
Čl. 15
Dňom nadobudnutia platnosti tejto Zmluvy končí platnosť Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a Českej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných v Slovenskej republike a v Českej republike podpísanej v Prahe dňa 23. marca 2001.
Čl. 16
Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Každá zo zmluvných strán ju môže písomne vypovedať. V takom prípade platnosť tejto Zmluvy skončí uplynutím dvanástich mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.
Dané v Prahe dňa 28. novembra 2013 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v jazyku slovenskom a českom, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Za Slovenskú republiku:
Robert Fico v. r.
Za Českú republiku:
Jiří Rusnok v. r.