63/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

63
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 18. marca 2015
o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
Toto nariadenie vlády upravuje podmienky poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom1) na tieto opatrenia:
a)
propagácia,
b)
reštrukturalizácia vinohradu,
c)
poistenie úrody,
d)
investície.
§ 2
Spoločné podmienky
(1)
Rozhodnutie o poskytnutí podpory2) na vykonanie opatrení podľa § 1 vydá Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „agentúra“) žiadateľovi o poskytnutie podpory, ak
a)
má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
b)
neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,3)
c)
nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotnom poistení, nedoplatky poistného na sociálnom poistení, nedoplatky na povinných príspevkoch na starobnom dôchodkovom sporení a na starobnom dôchodkovom sporení v zahraničí rovnakého druhu alebo porovnateľného druhu,
d)
je podnikateľom4) alebo združením podnikateľov,
e)
nie je v likvidácii, nie je na neho vyhlásený konkurz a ani voči nemu nie je vedené konkurzné konanie, nie je v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
f)
nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia.5)
(2)
Žiadateľ o poskytnutie podpory, ktorému agentúra schválila poskytnutie podpory podľa odseku 1, je povinný na vykonanie opatrení podľa § 1 uskutočňovať výber dodávateľa tovarov, stavebných prác a výber poskytovateľa služieb určených na vykonanie opatrení podľa § 1 tak, aby bola zachovaná hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť6) výdavkov vynaložených na ich vykonanie v rozsahu, v ktorom žiada o poskytnutie podpory.
(3)
Žiadateľ o poskytnutie podpory na vykonanie opatrení podľa § 1 preukazuje splnenie podmienok
a)
podľa odseku 1 písm. a) a f) čestným vyhlásením v písomnej forme,
b)
podľa odseku 1 písm. b), c) a e) kópiou potvrdenia príslušného orgánu alebo inštitúcie nie staršieho ako tri mesiace,
c)
podľa odseku 1 písm. c), ak ide o starobné dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého druhu alebo porovnateľného druhu, čestným vyhlásením v písomnej forme,
d)
podľa odseku 1 písm. d) výpisom z obchodného registra alebo osvedčením z iného príslušného registra podnikateľov,
e)
podľa odseku 2 priložením troch cenových ponúk a zdôvodnením výberu dodávateľa k jednotlivým oprávneným výdavkom.
(4)
Podpora sa žiadateľovi o podporu na vykonanie opatrení podľa § 1 poskytne2) v lehote podľa osobitného predpisu,7) ktorá plynie odo dňa, v ktorom bola vykonaná kontrola na mieste.8)
Propagácia
§ 3
Propagácia zahŕňa informačné opatrenia a propagačné opatrenia
a)
v členskom štáte Európskej únie (ďalej len „členský štát“),
b)
v inom ako členskom štáte Európskej únie (ďalej len „tretí štát“).
§ 4
Poskytovanie podpory na propagáciu v členskom štáte
(1)
Rozhodnutie o poskytnutí podpory2) na propagáciu v členskom štáte vydá agentúra žiadateľovi o podporu na propagáciu, ktorým je organizácia výrobcov uznaná podľa osobitného predpisu,9) ktorá spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu,10) má najmenej tri roky skúseností s propagáciou vína a združuje podnikateľov v sektore vinárstva na území Slovenskej republiky, ktorí najmenej päť rokov vyrábajú víno.
(2)
Podporu na propagáciu v členskom štáte možno poskytnúť na opatrenie propagácia, ktoré je zamerané na poskytovanie informácií spotrebiteľom vzhľadom na systém Európskej únie vzťahujúci sa na chránené označenia pôvodu a chránené zemepisné označenia, na zodpovednú konzumáciu vína a na riziká spojené s konzumáciou alkoholu formou
a)
informačnej kampane,
b)
účasti na podujatí, veľtrhu a výstave konaných na území Slovenskej republiky alebo na území iného členského štátu.
§ 5
Poskytovanie podpory na propagáciu v treťom štáte
(1)
Rozhodnutie o poskytnutí podpory2) na propagáciu v treťom štáte podľa osobitného predpisu11) vydá agentúra žiadateľovi o podporu na propagáciu, ktorý spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu12) a je
a)
podnikateľom v sektore vinárstva na území Slovenskej republiky a vyrába víno najmenej tri roky alebo
b)
organizáciou výrobcov uznanou podľa osobitného predpisu,9) ktorá združuje podnikateľov v sektore vinárstva podľa písmena a).
(2)
Podpora na propagáciu v treťom štáte sa poskytuje na informačné opatrenia a propagačné opatrenia uvedené v osobitnom predpise.13)
§ 6
Podávanie žiadosti o podporu na propagáciu
(1)
Žiadosť o podporu na propagáciu podáva žiadateľ o podporu na propagáciu podľa § 4 ods. 1 a § 5 ods. 1 agentúre do 15. októbra kalendárneho roka.
(2)
Žiadosť o podporu na propagáciu musí okrem dokumentov podľa § 2 ods. 3 obsahovať tieto prílohy:
a)
hlásenie o výrobe a zásobách vína14) za predchádzajúci vinársky rok,15) ak ide o žiadateľa podľa § 5 ods. 1 písm. a),
b)
kópiu rozhodnutia o uznaní organizácie výrobcov podľa osobitného predpisu,9) ktorá združuje podnikateľov v sektore vinárstva, ak ide o žiadosť na podporu na propagáciu podľa § 4 ods. 1 a § 5 ods. 1 písm. b),
c)
vypracované propagačné a reklamné materiály alebo ich návrhy na účely nadviazania vzťahov s verejnosťou formou propagácie alebo formou reklamy a ďalšieho rozvíjania informovanosti cieľových skupín,
d)
vypracovaný projekt všetkých požadovaných činností s cieľmi plánovaných aktivít vrátane opisu predpokladaných technických, environmentálnych, ekonomických a sociálnych vplyvov.
§ 7
Povinnosti žiadateľa o podporu na propagáciu
(1)
Žiadateľ o podporu na propagáciu môže začať vykonávanie opatrenia podľa § 4 ods. 2 a § 5 ods. 2 až po schválení žiadosti o podporu na propagáciu agentúrou.
(2)
Žiadateľ o podporu na propagáciu je povinný ukončiť vykonávanie opatrenia podľa § 4 ods. 2 a § 5 ods. 2 najneskôr do troch rokov odo dňa schválenia žiadosti o podporu na propagáciu; na základe žiadosti žiadateľa o podporu na propagáciu možno túto lehotu pri opatrení propagácia v treťom štáte predĺžiť najviac o dva roky.
(3)
Žiadateľ o podporu na propagáciu je povinný agentúre písomne oznámiť ukončenie vykonávania opatrenia podľa § 3 najneskôr do jedného mesiaca odo dňa ukončenia vykonávania opatrenia spolu s prílohami, zoznam ktorých je uvedený na webovom sídle agentúry.
(4)
Žiadateľ o podporu na propagáciu je povinný agentúre predložiť do jedného roka odo dňa doručenia oznámenia o ukončení vykonávania opatrenia propagácia správu, v ktorej uvedie účinky a splnenie cieľov uvedených v projekte a vyčísli rozdiel v odbyte vinárskych produktov pred uskutočnením opatrenia propagácia a po ukončení jeho vykonania.
(5)
Ak žiadateľ o podporu na propagáciu po schválení žiadosti o podporu na propagáciu nevykonal opatrenie podľa § 4 ods. 2 a § 5 ods. 2 v lehote ustanovenej v odseku 2, podpora na propagáciu sa mu neposkytne.2)
§ 8
Suma podpory na propagáciu
Podpora na propagáciu sa poskytuje vo výške najviac 50 % oprávnených výdavkov preukázaných účtovnými dokladmi, pričom výška výdavkov na opatrenie propagácia žiadateľa o podporu na propagáciu
a)
podľa § 4 ods. 2 musí byť najmenej 10 000 eur a najviac 50 000 eur,
b)
podľa § 5 ods. 2 musí byť najmenej 3 000 eur a najviac 15 000 eur.
Reštrukturalizácia vinohradu
§ 9
Poskytovanie podpory na reštrukturalizáciu vinohradu
(1)
Rozhodnutie o poskytnutí podpory2) na reštrukturalizáciu vinohradu podľa osobitného predpisu16) agentúra vydá žiadateľovi o podporu na reštrukturalizáciu vinohradu, ktorý je podnikateľom užívajúcim zaregistrovanú vinohradnícku plochu.17)
(2)
Podpora na reštrukturalizáciu vinohradu sa poskytuje len na tieto opatrenia vykonávané na vinohradníckych plochách:
a)
zmena odrôd s prípadnou zmenou sponu (ďalej len „zmena odrôd“),
b)
zmena sponu,
c)
presun vinohradu,
d)
vyklčovanie.
(3)
Pri vykonávaní opatrenia reštrukturalizácia vinohradu možno použiť len sadenice registrovaných odrôd18) a množiteľský materiál podľa osobitného predpisu.19)
(4)
Najmenšia súvislá vinohradnícka plocha, na ktorej možno vykonávať opatrenie reštrukturalizácia vinohradu je 0,10 ha. Najväčšia súvislá vinohradnícka plocha, na ktorú vzniká oprávnenie na poskytnutie podpory na vykonanie opatrenia reštrukturalizácia vinohradu pre jedného žiadateľa o podporu na reštrukturalizáciu vinohradu, je 30 ha na jeden vinársky rok. Na každú súvislú vinohradnícku plochu sa podáva žiadosť o podporu na reštrukturalizáciu vinohradu samostatne.
§ 10
Zmena odrôd
(1)
Zmena odrôd je zameraná na vysadenie nového vinohradu so zmenenou odrodovou skladbou pri zachovaní výmery vinohradu. Pri zmene odrôd so zmenou sponu musí tento spon obsahovať počet krov aspoň 4 000 ks/ha.
(2)
Zmenu odrôd možno kombinovať s opatrením presun vinohradu a opatrením vyklčovanie.
(3)
Zmena odrôd sa považuje za ukončenú, ak
a)
oporná konštrukcia je dokončená s aspoň jedným nosným drôtom,
b)
miera ujatia výsadby dosiahne najmenej 80 % najneskôr ku koncu vinárskeho roka, ktorý nasleduje po vinárskom roku, v ktorom sa uskutočnila výsadba, okrem prípadov vyššej moci,
c)
stav viniča po uskutočnení tohto opatrenia je uspokojivý a
d)
je v súlade so schváleným projektom reštrukturalizácie vinohradu.
§ 11
Zmena sponu
(1)
Zmena sponu je zameraná na vysadenie nového vinohradu so zmeneným sponom najmenej 4 000 ks/ha pri zachovaní výmery vinohradu. Zmenu sponu možno realizovať len vo vinohradníckej oblasti Tokaj.
(2)
Zmenu sponu možno kombinovať s opatrením presun vinohradu a opatrením vyklčovanie.
(3)
Zmena sponu sa považuje za ukončenú, ak sú splnené podmienky uvedené v § 10 ods. 3.
§ 12
Presun vinohradu
(1)
Presun vinohradu je zameraný na využitie kvalitnejších vinohradníckych plôch, kvalitnejších regiónov alebo svahov pri zachovaní výmery vinohradu.
(2)
Presun vinohradu možno kombinovať s opatrením zmena odrôd, opatrením zmena sponu a opatrením vyklčovanie.
(3)
Ak sa pri presune vinohradu uplatní opätovná výsadba20) nového viniča v súbehu s existenciou pôvodného viniča, ktorý sa má vyklčovať (ďalej len „súbežná výsadba“), nie je možné do nákladov započítať náklady na vyklčovanie.
(4)
Presun vinohradu sa považuje za ukončený, ak sú splnené podmienky uvedené v § 10 ods. 3.
§ 13
Vyklčovanie
(1)
Vyklčovanie zahŕňa odstránenie všetkých krov viniča a opornej konštrukcie z vinohradu.
(2)
Vyklčovanie sa musí kombinovať s opatrením zmena odrôd, opatrením zmena sponu alebo opatrením presun vinohradu, ktoré sa musia začať vykonávať do dvoch rokov odo dňa ukončenia vyklčovania.
(3)
Vyklčovanie sa považuje za ukončené, ak žiadateľ o podporu na reštrukturalizáciu vinohradu predloží agentúre osvedčenie o výsadbových právach20) na vinohradnícku plochu, na ktorú vzniklo právo na opätovnú výsadbu.
§ 14
Podávanie žiadosti o podporu na reštrukturalizáciu vinohradu
(1)
Žiadosť o podporu na reštrukturalizáciu vinohradu sa podáva agentúre do 30. apríla vinárskeho roka, ktorý predchádza vinárskemu roku, v ktorom sa má začať vykonávanie opatrenia reštrukturalizácia vinohradu.
(2)
Žiadosť o podporu na reštrukturalizáciu vinohradu okrem dokumentov podľa § 2 ods. 3 musí obsahovať tieto prílohy:
a)
projekt reštrukturalizácie vinohradu,
b)
hlásenie o úrode hrozna21) za predchádzajúci vinársky rok,
c)
kópiu osvedčenia o registrácii vinohradu,22) ktorý je predmetom žiadosti o podporu na reštrukturalizáciu vinohradu alebo kópiu rozhodnutia o udelení výsadbového práva,23)
d)
kópiu rozhodnutia o vzniku práva na opätovnú výsadbu,
e)
výpis z listu vlastníctva k pozemku, ktorý je predmetom žiadosti o podporu na reštrukturalizáciu vinohradu,
f)
kópiu nájomnej zmluvy k pozemku, ktorý je predmetom žiadosti o podporu na reštrukturalizáciu vinohradu, uzatvorenej najmenej na desať rokov od podania žiadosti o podporu na reštrukturalizáciu vinohradu,
g)
písomný súhlas vlastníka pozemku alebo spoluvlastníkov24) pozemku, ktorý je predmetom žiadosti o podporu na reštrukturalizáciu vinohradu s opatrením reštrukturalizácia vinohradu, ak je žiadateľom o podporu na reštrukturalizáciu vinohradu nájomca pozemku a ak po ukončení opatrenia reštrukturalizácia vinohradu dôjde k zmene druhu pozemku podľa osobitného predpisu,25)
h)
katastrálne mapové podklady a ortofotomapy26) s presne zakreslenými hranicami pozemku, na ktorom sa vykonáva reštrukturalizácia vinohradu.
(3)
Projekt reštrukturalizácie vinohradu podľa odseku 2 písm. a) musí obsahovať
a)
druh opatrenia podľa § 9 ods. 2,
b)
odôvodnenie,
c)
termíny vykonávania opatrení a vinohradnícke plochy, ktoré sú predmetom žiadosti o podporu na reštrukturalizáciu vinohradu,
d)
kalkuláciu jednotlivých opatrení a celkové plánované náklady projektu reštrukturalizácie vinohradu.
§ 15
Povinnosti žiadateľa o podporu na reštrukturalizáciu vinohradu
(1)
Žiadateľ o podporu na reštrukturalizáciu vinohradu môže začať vykonávanie opatrenia podľa § 9 ods. 2 až po schválení projektu reštrukturalizácie vinohradu agentúrou, najneskôr však do 30. apríla vinárskeho roka, ktorý nasleduje po vinárskom roku, v ktorom bola podaná žiadosť o podporu na reštrukturalizáciu vinohradu.
(2)
Žiadateľ o podporu na reštrukturalizáciu vinohradu je povinný v termíne podľa odseku 1 zaslať agentúre písomné oznámenie o začatí vykonávania opatrenia reštrukturalizácia vinohradu.
(3)
Žiadateľ o podporu na reštrukturalizáciu vinohradu je povinný do dvoch mesiacov odo dňa ukončenia vykonávania opatrenia reštrukturalizácia vinohradu zaslať agentúre písomné oznámenie o ukončení vykonávania opatrenia reštrukturalizácia vinohradu spolu s prílohami, zoznam ktorých je uvedený na webovom sídle agentúry.
(4)
Žiadateľ o podporu na reštrukturalizáciu vinohradu je povinný ukončiť vykonávanie opatrenia
a)
zmena odrôd, zmena sponu a presun vinohradu najneskôr do piatich rokov odo dňa schválenia žiadosti o podporu na reštrukturalizáciu vinohradu,
b)
vyklčovanie najneskôr do dvoch rokov odo dňa schválenia žiadosti o podporu na reštrukturalizáciu vinohradu.
(5)
Ak žiadateľ o podporu na reštrukturalizáciu vinohradu zistí, že nemôže opatrenie vykonať podľa schváleného projektu reštrukturalizácie vinohradu, môže podať agentúre žiadosť o jeho zmenu.
(6)
Po vykonaní reštrukturalizácie vinohradu je žiadateľ o podporu na reštrukturalizáciu vinohradu povinný zabezpečiť, aby počas troch rokov odo dňa poskytnutia podpory na reštrukturalizáciu vinohradu dodržiaval pravidlá krížového plnenia podľa osobitného predpisu.27)
(7)
Ak žiadateľ o podporu na reštrukturalizáciu vinohradu nespĺňa povinnosti uvedené v odseku 6, podpora sa zníži alebo neposkytne podľa osobitného predpisu.28)
§ 16
Suma podpory na reštrukturalizáciu vinohradu
(1)
Najvyššie sumy podpory na reštrukturalizáciu vinohradu, ktoré možno poskytnúť na vykonávanie opatrení na vinohradníckych plochách podľa § 9 ods. 2, sú uvedené v prílohe č. 1. Podpora na reštrukturalizáciu vinohradu sa poskytuje v sume najviac
a)
50 % oprávnených vecných nákladov preukázaných účtovnými dokladmi pre projekty reštrukturalizácie vinohradu realizované na území Bratislavského kraja,
b)
75 % oprávnených vecných nákladov preukázaných účtovnými dokladmi pre projekty reštrukturalizácie vinohradu realizované na území ostatných krajov Slovenskej republiky.
(2)
Podpora na reštrukturalizáciu vinohradu sa pomerne zníži, ak súhrn všetkých nárokov na túto podporu presiahne výšku pridelených finančných prostriedkov z rozpočtu Európskej únie na príslušný poľnohospodársky finančný rok.29)
Poistenie úrody
§ 17
Poskytovanie podpory na poistenie úrody
(1)
Rozhodnutie o poskytnutí podpory2) na poistenie úrody podľa osobitného predpisu30) vydá agentúra žiadateľovi o podporu na poistenie úrody, ktorý je podnikateľom užívajúcim zaregistrovanú vinohradnícku plochu.17)
(2)
Podpora na poistenie úrody sa poskytuje na opatrenia proti škode na úrode spôsobenej udalosťami podľa osobitného predpisu.31)
(3)
Najmenšia súvislá vinohradnícka plocha, na ktorú možno poskytnúť podporu na poistenie úrody, je 0,35 ha.
§ 18
Podávanie žiadosti o podporu na poistenie úrody
(1)
Žiadosť o podporu na poistenie úrody sa podáva agentúre do 30. apríla kalendárneho roka.
(2)
Žiadosť o podporu na poistenie úrody musí okrem dokumentov podľa § 2 ods. 3 obsahovať tieto prílohy:
a)
hlásenie o úrode hrozna za predchádzajúci vinársky rok,
b)
kópiu osvedčenia o registrácii vinohradu, ktorý je predmetom žiadosti o podporu na poistenie úrody,
c)
kópiu poistnej zmluvy a doklady o úhrade celej platby poistného v príslušnom kalendárnom roku, ak bolo poistné uhradené žiadateľom o podporu na poistenie úrody jednorazovo; ak žiadateľ o podporu na poistenie úrody neuhradil poistné jednorazovo, doklady o úhradách jednotlivých platieb ročného poistného agentúre doručí najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka,
d)
čestné vyhlásenie žiadateľa o podporu na poistenie úrody o tom, že mu v príslušnom kalendárnom roku nebola poskytnutá dotácia na úhradu platby poistného podľa osobitného predpisu.32)
§ 19
Suma podpory na poistenie úrody
Podpora na poistenie úrody sa poskytne v sume najviac
a)
80 % uhradeného ročného poistného, ak predmetom poistnej zmluvy je poistenie úrody proti škode na úrode spôsobenej nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe,33)
b)
50 % uhradeného ročného poistného, ak predmetom poistnej zmluvy je poistenie úrody proti škode na úrode spôsobenej
1.
inou nepriaznivou poveternostnou udalosťou,34)
2.
chorobou viniča,
3.
zamorením škodcami.
Investície
§ 20
Poskytovanie podpory na investície
(1)
Rozhodnutie o poskytnutí podpory2) na investície podľa osobitných predpisov35) vydá agentúra žiadateľovi o podporu na investície, ktorý spĺňa podmienky podľa osobitných predpisov35) a je podnikateľom v sektore vinárstva.
(2)
Podpora na investície sa poskytuje na tieto opatrenia:
a)
nákup vnútorného vybavenia predajných priestorov a prezentačných priestorov v rámci výrobného podniku,
b)
investície do označovania vinárskych produktov novými etiketami s dvojrozmerným kódom typu QR slúžiacim na rýchle dekódovanie (QR kód).
§ 21
Podávanie žiadosti o podporu na investície
(1)
Žiadosť o podporu na investície sa podáva agentúre do 15. októbra kalendárneho roka.
(2)
Žiadosť o podporu na investície musí okrem dokumentov podľa § 2 ods. 3 obsahovať tieto prílohy:
a)
projekt investície vrátane predpokladaných prínosov investície,
b)
kópiu osvedčenia o registrácii vinára,36)
c)
hlásenie o výrobe vína14) za predchádzajúci vinársky rok.
§ 22
Povinnosti žiadateľa o podporu na investície
(1)
Žiadateľ o podporu na investície môže začať vykonávať opatrenie investície až po schválení žiadosti o podporu na investície.
(2)
Žiadateľ o podporu na investície je povinný vykonať opatrenie investície najneskôr do dvoch rokov odo dňa schválenia žiadosti o podporu na investície.
(3)
Žiadateľ o podporu na investície je povinný písomne oznámiť agentúre ukončenie vykonávania opatrenia najneskôr do jedného mesiaca odo dňa ukončenia vykonávania opatrenia investície spolu s prílohami, zoznam ktorých je uvedený na webovom sídle agentúry.
(4)
Žiadateľ o podporu na investície na opatrenie podľa § 20 ods. 2 písm. a) je povinný používať vnútorné vybavenie predajných priestorov a prezentačných priestorov v rámci výrobného podniku na účely, na ktoré mu bola poskytnutá podpora na investície, najmenej päť rokov odo dňa poskytnutia podpory na investície.
§ 23
Suma podpory na investície
Podpora na investície sa poskytuje len na investíciu vo výške najmenej 5 000 eur a najviac 50 000 eur. Podpora na investície sa poskytne v sume najviac
a)
40 % oprávnených nákladov na investíciu realizovanú na území Bratislavského kraja,
b)
50 % oprávnených nákladov na investíciu realizovanú na území ostatných krajov Slovenskej republiky.
§ 24
Spoločné ustanovenia
(1)
Ak žiadateľ o podporu na vykonanie opatrení podľa § 1 vezme bez odôvodnenia späť svoju žiadosť, je povinný agentúre nahradiť náklady spojené s administratívnou a kontrolnou činnosťou, ktorá bola vykonaná v súvislosti s jeho žiadosťou.
(2)
Žiadateľ o podporu na vykonanie opatrení podľa § 1 nesmie na tieto opatrenia žiadať a prijímať inú podporu z verejných prostriedkov.
(3)
Žiadateľ o poskytnutie podpory na vykonanie opatrení podľa § 1 je povinný umožniť kontrolným orgánom vykonávať kontroly na mieste8) a spolupracovať s týmito kontrolnými orgánmi.
§ 25
Prechodné ustanovenie
Žiadosť o podporu v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom podaná do 31. marca 2015 sa posúdi podľa doterajšieho predpisu.
§ 26
Záverečné ustanovenie
Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.
§ 27
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom.
§ 28
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. apríla 2015.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 63/2015 Z. z.
NAJVYŠŠIE SUMY PODPÔR NA JEDNOTLIVÉ OPATRENIA

P. č.

Opatrenie

Podpora v eurách/ha

Straty z príjmu

v eurách/ha

Bratislavský

kraj

Ostatné kraje

Slovenskej

republiky

Vinohradnícka

oblasť Tokaj

1. Zmena odrôd 11 000 15 000 - 550
2. Zmena sponu - - 15 000 550
3. Presun vinohradu 12 000 16 000 16 000 550
4. Vyklčovanie 2 000 3 000 3 000 -
Straty z príjmu sa týkajú len kombinácie opatrení: vyklčovanie – zmena odrôd, vyklčovanie – zmena sponu a vyklčovanie – presun vinohradov. Platba strát z príjmu sa vypláca paušálne až po ukončení opatrení č. 1, 2 alebo 3 a nezahŕňa sa do oprávnených vecných nákladov. Platba strát z príjmu sa nevyplatí, ak žiadateľ o podporu na reštrukturalizáciu vinohradu uplatnil pri opatrení presun vinohradu súbežnú výsadbu.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 63/2015 Z. z.
ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Nariadenie Komisie (ES) č. 555/2008 z 27. júna 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o podporné programy, obchod s tretími krajinami, výrobný potenciál a kontroly vo vinárskom sektore (Ú. v. EÚ L 170, 30. 6. 2008) v znení
– nariadenia Komisie (ES) č. 42/2009 z 20. januára 2009 (Ú. v. EÚ L 16, 21. 1. 2009),
– nariadenia Komisie (ES) č. 702/2009 z 3. augusta 2009 (Ú. v. EÚ L 202, 4. 8. 2009),
– nariadenia Komisie (EÚ) č. 772/2010 z 1. septembra 2010 (Ú. v. EÚ L 232, 2. 9. 2010),
– vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 314/2012 z 12. apríla 2012 (Ú. v. EÚ L 103, 13. 4. 2012),
– vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 568/2012 z 28. júna 2012 (Ú. v. EÚ L 169, 29. 6. 2012),
– vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 202/2013 z 8. marca 2013 (Ú. v. EÚ L 67, 9. 3. 2013),
– nariadenia Komisie (EÚ) č. 519/2013 z 21. februára 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013),
– vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 600/2013 z 24. júna 2013 (Ú. v. EÚ L 172, 25. 6. 2013),
– vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 752/2013 z 31. júla 2013 (Ú. v. EÚ L 210, 6. 8. 2013),
– vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 994/2013 zo 16. októbra 2013 (Ú. v. EÚ L 276, 17. 10. 2013),
– vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 168/2014 z 21. februára 2014 (Ú. v. EÚ L 54, 22. 2. 2014),
– delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 612/2014 z 11. marca 2014 (Ú. v. EÚ L 168, 7. 6. 2014),
– vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 614/2014 zo 6. júna 2014 (Ú. v. EÚ L 168, 7. 6. 2014).
2.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v znení
– nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 zo 17. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013).
3.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v znení
– nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 zo 17. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013).
4.
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 702/2014 z 25. júna 2014, ktorým sa určité kategórie pomoci v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach vyhlasujú za zlučiteľné s vnútorným trhom pri uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ L 193, 1. 7. 2014).
1)
Nariadenie Komisie (ES) č. 555/2008 z 27. júna 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o podporné programy, obchod s tretími krajinami, výrobný potenciál a kontroly vo vinárskom sektore (Ú. v. EÚ L 170, 30. 6. 2008) v platnom znení.
Čl. 6 písm. d) a čl. 39 až 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.
2)
§ 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.
3)
§ 3 ods. 2 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6)
§ 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7)
Čl. 37 písm. b) bod i) nariadenia (ES) č. 555/2008 v platnom znení.
8)
§ 11 zákona č. 543/2007 Z. z. v znení zákona č. 390/2009 Z. z.
9)
§ 24 zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve.
10)
Čl. 5b a 5c nariadenia (ES) č. 555/2008 v platnom znení.
11)
Čl. 45 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
12)
Čl. 4 nariadenia (ES) č. 555/2008 v platnom znení.
13)
Čl. 45 ods. 2 písm. a) až d) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
15)
Čl. 6 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
16)
Čl. 46 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
18)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov.
19)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 49/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu viniča na trh.
24)
§ 123 a 139 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
25)
§ 9 až 11 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
26)
Čl. 70 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.
27)
Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb.
28)
Nariadenie (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.
29)
Čl. 39 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení.
30)
Čl. 49 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
31)
Čl. 49 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
32)
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve (oznámenie č. 368/2014 Z. z.).
33)
Čl. 2 bod 16 nariadenia Komisie (EÚ) č. 702/2014 z 25. júna 2014, ktorým sa určité kategórie pomoci v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach vyhlasujú za zlučiteľné s vnútorným trhom pri uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ L 193, 1. 7. 2014).
34)
Čl. 2 bod 17 nariadenia (EÚ) č. 702/2014.
35)
Čl. 17 a 18 nariadenia (ES) č. 555/2008 v platnom znení.
Čl. 50 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.